Kholose 1:1-29

  • Ukulotjhisa (1, 2)

  • Uthokoza ngokukholwa kwebeKolose (3-8)

  • Ukuthandazela ukukhula ebuhlotjeni noZimu (9-12)

  • Indima kaKrestu eqakathekileko (13-23)

  • Ukusebenza budisi kwakaPowula ngebanga lebandla (24-29)

1  UPowula, umpostoli kaKrestu Jesu ngentando kaZimu, noThimothi umfowethu,  kwabacwengileko nabafowethu abathembekileko abasebunyeni noKrestu eKolose: Kwanga ningaba nomusa omkhulu nokuthula okuvela kuZimu uBabethu.  Sithokoza uZimu qobe, uBaba weKosethu uJesu Krestu, nasinithandazelako,  soloko sezwa ngokukholwa kwenu kuKrestu Jesu nethando eninalo ngabo boke abacwengileko  ngebanga lethemba enibekelwe lona ezulwini. Nezwa phambilini ngethembeli ngomlayezo weqiniso leendaba ezimnandi  ezifike kini. Njengombana iindaba ezimnandi zithela iinthelo begodu zanda kilo loke iphasi, ngilokho ezikwenzako nakini kusukela ngelanga enezwa ngalo begodu nawazi ngokunembileko umusa omkhulu kaZimu ngeqiniso.  Ngilokho enakufunda ku-Ephafrasi inceku ethandekako esikunye nayo, osisebenzi sakaKrestu ngebanga lethu.  Wasazisa nangethando lenu elivezwa ngommoya.  Kungebangeli nathi kusukela ngelanga esezwa ngalo, singakhenge silise ukunithandazela nokunibawela bona nizaliswe ngelwazi elinembileko lentandwakhe kikho koke ukuhlakanipha nokuzwisisa okunikelwa mmoya kaZimu, 10  ukuze nikhambe ngokufaneleko kuJehova bona nimthabise ngokuzeleko njengombana niragela phambili nithela iinthelo kiyo yoke imisebenzi emihle begodu nikhula elwazini elinembileko lakaZimu; 11  kwangathi ningaqiniswa ngawo woke amandla ngokuvumelana namandlakhe aphazimulako ukuze nikghodlhelele ngokuzeleko ngokubekezela nangethabo, 12  njengombana nithokoza uBaba, owanenza nafanelekela ukuhlanganyela elifeni labacwengileko ekukhanyeni. 13  Wasisindisa emandleni wobumnyama, wasidlulisela embusweni weNdodanakhe ethandekako, 14  ngayo sifumana ukutjhatjhululwa kwethu ngesihlengo, ukulitjalelwa kwezono zethu. 15  Yona imfanekiso kaZimu ongabonakaliko, izibulo layo yoke indalo; 16  zoke ezinye izinto ezulwini nephasini zadalwa ngayo, izinto ezibonakalako nezinto ezingabonakaliko, kungaba ziinhlalo zobukhosi namkha ububusi namkha aborhulumende namkha abalawuli. Zoke ezinye izinto zadalwa ngayo begodu zadalelwa yona. 17  Godu, yona ingaphambi kwazo zoke ezinye izinto, begodu ngayo zoke ezinye izinto zenziwa zaba khona, 18  iyihloko yomzimba, okulibandla. Yona isithomo, izibulo kwabafileko, ukuze ibe ngeyokuthoma kizo zoke izinto; 19  ngombana uZimu wakuthabela bona koke ukuphelela kuhlale kiyo, 20  begodu ngayo abuyisane nazo zoke izinto ngokwenza ukuthula ngeengazi eyaziphalaza esigodweni sokuhlunguphazwa,* kungakhathaliseki bona zizinto zephasini namkha zizinto ezisezulwini. 21  Nina enakhe naba kude noZimu begodu nimanaba ngombana imikhumbulo yenu beyisemisebenzini emimbi, 22  nje ubuyisane nani ngomzimba wenyama waloyo owafako, ukuze aniveze nicwengile, ninganabala begodu ninganamlandu phambi kwakhe— 23  kwaphela nangabe niragela phambili ekukholweni, nidzimelele esisekelweni begodu niqine, ningatjhidiselwa kude nethemba leendaba ezimnandi enazizwako nezatjhunyayelwa kiyo yoke indalo engaphasi kwezulu. Mina Powula ngaba sisebenzi seendaba ezimnandezi. 24  Nje-ke ngiyathaba ekutlhageni kwami ngebanga lenu, begodu ngiqalene nokutshwenyeka kwakaKrestu okusatlhayelako enyamenami ngebanga lomzimbakhe, okulibandla. 25  Ngibe sisebenzi sebandleli ngokuvumelana nobuphathi obuvela kuZimu enganikelwa bona ukuze kuzuze nina, ukuthi ngitjhumayele ilizwi lakaZimu ngokuzeleko, 26  ifihlo ecwengileko egade ifihlekile ephasini neenzukulwaneni ezidlulileko. Kodwana nje seyambuliwe kwabacwengileko bakhe, 27  labo uZimu athabele ukubazisa umnotho ophazimulako wefihlo ecwengileko le, okunguKrestu asebunyeni nani, ithemba lephazimulwakhe. 28  Nguye esimmemezelako, esiyelelisa begodu sifundise boke abantu ngakho koke ukuhlakanipha, ukuze siveze woke umuntu aphelele ebunyeni noKrestu. 29  Ngebanga lalokhu, ngisebenza budisi, ngiyazikhandla ngamandlakhe asebenza ngaphakathi kwami.

Imitlolo Ephasi

Kol 1:20  Qala Ihlathululo.