Jwanisi 9:1-41

  • UJesu ulapha umuntu owabelethwa asiphofu (1-12)

  • Indoda elatjhiweko ibuzwa baFarisi (13-34)

  • Ukuphophala kwabaFarisi (35-41)

9  Njengombana adlula, wabona umuntu owabelethwa asiphofu.  Abafundi bakhe bambuza bathi: “Rabi, ngubani owonileko, mumuntu lo namkha babelethi bakhe, bona abelethwe asiphofu nje?”  UJesu waphendula wathi: “Akukoni yena namkha ababelethi bakhe, kodwana lokho kuvule ithuba lokuthi imisebenzi kaZimu ibonakaliswe ngaye.  Kufuze senze imisebenzi yaloyo ongithumileko kusesesemini; ubusuku buyeza lapho kungekhe kube nomuntu osebenzako.  Ikani nangisesesephasini, ngikukhanya kwephasi.”  Ngemva kokutjho lokhu, wakhafulela ehlabathini wenza idaka ngamathe, waninda idakelo emehlweni womuntu loyo  wathi kuye: “Khamba uyokuhlamba esizibeni seSilowama” (nakutjhugululwako kutjho ukuthi “Thunyiweko”). Wakhamba wayokuhlamba, wabuya abona.  Abomakhelwana nalabo egade bajayele ukumbona abawa bathi: “Umuntu lo akusuye na loya ovame ukuhlala phasi abawe?”  Abanye bebathi: “Nguye.” Abanye bathi: “Akusuye, ufana naye.” Kodwana yena bekasolo athi: “Nginguye.” 10  Yeke bambuza bathi: “Alo-ke amehlwakho avuleke njani?” 11  Wathi: “Umuntu okuthiwa nguJesu wenze idaka walizesa emehlwenami wathi kimi, ‘Khamba uyokuhlamba eSilowama.’ Ngatjhinga khona, ngahlamba bese ngabona.” 12  Nabezwa lokho bathi kuye: “Uphi umuntu loyo?” Wathi: “Angazi.” 13  Bathatha umuntu obekasiphofu lo batjhinga naye ebaFarisini. 14  Ngelanga uJesu enza ngalo idaka wavula amehlo wesiphofwesi bekuliSabatha. 15  NabaFarisi babuza umuntu lo ukuthi ubone njani. Wathi kibo: “Uninde idaka emehlwenami, ngahlamba, nje sengiyabona.” 16  Abanye babaFarisi bathi: “Umuntu loyo akaveli kuZimu, ngombana akalihloniphi iSabatha.” Abanye bathi: “Umuntu osisoni angazenza njani iimbonakaliso ezinje?” Yeke kwaba nokuhlukana hlangana nabo. 17  Godu bathi emntwini obekasiphofu: “Wena uthini ngaye, njengombana avule amehlwakho nje?” Umuntu lo wathi: “Umphorofidi.” 18  Kodwana amaJuda bewangakholwa ukuthi bekasiphofu nokuthi sekayabona, bekwaba kulapho abiza ababelethi bomuntu obekasiphofu loyo. 19  Ababuza athi: “Yindodanenu le na enithi ibelethwe isiphofu? Alo-ke kuza njani seyibona nje?” 20  Ababelethi bakhe baphendula bathi: “Iye kuliqiniso ukuthi le yindodanethu nokuthi yabelethwa isiphofu. 21  Kodwana ukuthi kuza njani ukuthi nje seyiyabona, asazi; nokuthi ngubani ovule amehlwayo, asazi. Ibuzeni. Seyiyidala. Ayizikhulumele.” 22  Ababelethi bakhe batjho njalo ngombana bebasaba amaJuda, ngombana amaJuda besewavumelene ukuthi nanyana ngubani ozokuvuma ukuthi uJesu unguKrestu, kufuze aqothwe esinagogeni. 23  Kungalokho ababelethi bakhe bathi: “Seyiyidala. Ibuzeni.” 24  Nje-ke babiza umuntu ogade asiphofu ihlandla lesibili bathi kuye: “Dumisa uZimu; siyazi ukuthi umuntu lo usisoni.” 25  Wathi: “Ukuthi usisoni, angazi. Yinye into engiyaziko, kukuthi bengisiphofu, kodwana nje sengiyabona.” 26  Bathi kuye: “Ukwenzeni? Uwavule njani amehlwakho?” 27  Wathi kibo: “Nginitjelile, kodwana akhenge nilalele. Kubayini nifuna ukwizwa godu? Kghani nani senifuna ukuba bafundi bakhe?” 28  Nabezwa lokho bamkgharameja bathi: “Nguwe omfundi womuntu loyo, kodwana thina sibafundi bakaMosi. 29  Siyazi bona uZimu wakhuluma noMosi, kodwana umuntu lo, asazi ukuthi uvelaphi.” 30  Umuntu obekasiphofu wathi kibo: “Yazi indaba le iyarara, bona anazi ukuthi uvelaphi, kodwana uvule amehlwami. 31  Siyazi ukuthi uZimu akazilaleli izoni, kodwana nangabe umuntu uyamsaba begodu enze intando yakhe, uyamlalela. 32  Kusukela mandulo azange khekuzwakale bona kukhona owavula amehlo womuntu owabelethwa asiphofu. 33  Ngathana umuntu lo bekangaveli kuZimu, bekangekhe enze litho.” 34  Bathi kuye: “Wena wabelethelwa esonweni, kodwana ufundisa thina?” Bamqotha! 35  UJesu wezwa ukuthi bamqothile, nakamfumanako wathi: “Uyakholelwa na eNdodaneni yomuntu?” 36  Umuntu lo wathi: “Mnumzana, ingubani, bona ngingakholelwa kiyo na?” 37  UJesu wathi kuye: “Uyibonile, kuhlekuhle, ngiyo le ekhuluma nawe.” 38  Wathi: “Ngiyakholelwa kiyo, Kosi.” Wamkhothamela. 39  Yeke uJesu wathi: “Ngizele isahlulelwesi ephasini, ukuthi labo abangaboniko, babone nababonako baphophale.” 40  Abanye babaFarisi ebebanaye bamuzwa atjho lokho, bathi kuye: “Utjho bona nathi siziimphofu?” 41  UJesu wathi kibo: “Ngathana beniziimphofu, bengekhe nibe nesono. Kodwana nje nithi, ‘Siyabona.’ Isono senu siyahlala.”

Imitlolo Ephasi