Jwanisi 6:1-71

  • UJesu usuthisa abazi-⁠5 000 (1-15)

  • UJesu ukhamba phezu kwamanzi (16-21)

  • UJesu ‘usisikwa sokuphila’ (22-59)

  • Inengi lihlatjwa mamezwi kaJesu (60-71)

6  Ngemva kwalokhu uJesu waya ngaphetjheya kweLwandle leGalile, namkha iThibheriyasi.  Kodwana isiqubuthu esikhulu besisolo simlandela, ngombana besibone iimangaliso ebekazenza nakapholisa abagulako.  Yeke uJesu wakhuphukela entabeni wahlala phasi nabafundi bakhe.  IPhasika, umnyanya wamaJuda, beselitjhidela.  UJesu waphakamisa amehlwakhe wabona isiqubuthu esikhulu siza kuye, wathi kuFlebhe: “Sizobathengelaphi abantwaba isikwa bona badle?”  Bekamlinga ngokutjho lokho, ngombana bekazi ukuthi uzokwenzani.  UFlebhe wathi: “Ngitjho nezikwa ezingathengwa ngabodenariyu abamakhulu amabili angekhe zanela bona ngamunye wabo afumane ngitjho nesiqetjhana.”  Omunye wabafundi bakhe, u-Andrisi, umfowabo kaSimoni Pitrosi, wathi kuye:  “Nang’ umsanyana onezikwa zebhali ezihlanu neenhlambi ezimbili. Kodwana ziyini bona zingasuthisa abantu abanengi kangaka?” 10  UJesu wathi: “Hlalisani abantu phasi.” Njengombana bekunotjani obunengi endaweni leyo, abantu bahlala phasi, bekunamadoda angaba zi-5 000. 11  UJesu wathatha isikwa, wathokoza uZimu, ngemva kwalokho wasabela labo ebebahlezi phasi; wenza okufanako nangeenhlambi ezincani, badla basutha. 12  Kuthe sele basuthi, wathi ebafundini bakhe: “Buthelelani okuseleko, ukwenzela bona kungabi nalitho eloniwako.” 13  Bakubuthelela begodu bazalisa abomantji abali-12 ngokudla okutjhiywe ngilabo abadle izikwa ezihlanu zebhali. 14  Abantu nababona isibonakaliso asenzilekwesi, bathoma ukuthi: “Kwamambala lo Mphorofidi ebekazokuza ephasini.” 15  Nje-ke uJesu azi ukuthi bazokuza bambambe bona bamenze ikosi, wabuyela entabeni wahlala yedwa. 16  Nakurhwaqelako, abafundi bakhe behlela elwandle, 17  bakhwela ngesikepeni, batjhinga ngaphetjheya kwelwandle eKapernawumi. Kodwana besele kumnyama, noJesu bekangakafiki kibo. 18  Godu, ilwandle belithoma ukuguruzela ngombana bekuvunguza ummoya onamandla. 19  Nasele bagwedle amakhilomitha angaba mahlanu namkha asithandathu,* babona uJesu akhamba phezu kwelwandle atjhidela ngesikepeni, basaba. 20  Kodwana wathi kibo: “Ngimi; ningasabi!” 21  Nje-ke bathabela ukumngenisa ngesikepeni, msinyana isikepe safika endaweni ebebaya kiyo. 22  Ngelanga elilandelako isiqubuthu ebesisele kwelinye ihlangothi lelwandle salemuka ukuthi okukuphela kwesikepe esincani ebesilapho asisekho. Abafundi bakaJesu bakhambe ngaso babodwa. 23  Kodwana, imikhumbi evela eThibheriyasi, yafika hlanu kwendawo abadlele kiyo isikwa ngemva kobana iKosi ithokoze uZimu. 24  Nje-ke isiqubuthu nasibona ukuthi uJesu nabafundi bakhe abekho lapho, sakhwela eenkepeni zaso saya eKapernawumi siyokufuna uJesu. 25  Sathi nasimfumana ngaphetjheya kwelwandle, sathi kuye: “Rabi, ufike nini lapha?” 26  UJesu wasiphendula wathi: “Ngiqinisile ngithi kini, nifunana nami nje, ingasi ngombana nibone iimbonakaliso, kodwana ngombana nidle izikwa nasutha. 27  Ningasebenzeli ukudla okonakalako, kodwana sebenzelani ukudla okungonakaliko okunikela ukuphila okungapheliko, lokho enizokuphiwa yiNdodana yomuntu; ngombana uBaba, uZimu ngokwakhe, ubeke kiyo itshwayo lokuyamukela.” 28  Yeke sathi kuye: “Alo-ke kufuze senzeni bona samukelwe nguZimu?” 29  UJesu wathi kiso: “Naku uZimu afuna nikwenze, kukuthi nitjengise ukuthi niyakholwa kiloyo amthumileko.” 30  Sathi kuye: “Ngisiphi isibonakaliso osenzako, esizakuthi nasisibonako sikukholwe? Ngimuphi umsebenzi owenzako? 31  Abokhokho bethu badla imana emmangweni, njengombana kutloliwe ukuthi: ‘Wabanikela isikwa esivela ezulwini bona badle.’ ” 32  UJesu wathi kiso: “Ngiqinisile ngithi kini, uMosi azange aninikele isikwa esivela ezulwini, kodwana uBaba uninikela isikwa samambala esivela ezulwini. 33  Ngombana isikwa sakaZimu ngiloyo owehla ezulwini, onikela iphasi ukuphila.” 34  Nje-ke sathi kuye: “Kosi, sipha isikweso qobe.” 35  UJesu wathi kibo: “Ngisisikwa sokuphila. Nanyana ngubani oza kimi angekhe asalamba, begodu nanyana ngubani otjengisa ukukholwa kimi angekhe asoma. 36  Kodwana njengombana ngitjhwile kini, ningibonile kodwana anikholwa. 37  Boke uBaba anginikela bona, bazokuza kimi, angekhe ngibaqothe labo abeza kimi; 38  ngombana ngehle ngivela ezulwini ngingazokwenza intandwami, kodwana ukwenza intando yaloyo ongithumileko. 39  Le yintando yaloyo ongithumileko, ukuthi kungabi noyedwa ozongilahlekela kilabo angiphe bona, kodwana ukuthi ngibavuse ngelanga lamaswaphela. 40  Ngombana nasi intando kaBaba, ukuthi nanyana ngubani owamukela iNdodana atjengise nokukholwa kiyo, kufuze abe nokuphila okungapheliko, begodu ngizomvusa ngelanga lamaswaphela.” 41  AmaJuda athoma ukububula ngaye ngombana athe: “Ngisisikwa esivele ezulwini.” 42  Athi: “Kanti umrhali lo akusinguJesu indodana kaJosefa, uyise nonina akusingilabo esibaziko? Alo-ke kubayini sekathi, ‘Ngivela ezulwini’?” 43  UJesu wathi kibo: “Lisani ukububula phakathi kwenu. 44  Akunamuntu ongeza kimi ngaphandle kokuthi uBaba, ongithumileko, amdosa, begodu ngizomvusa ngelanga lamaswaphela. 45  Kutloliwe kubaPhorofidi ukuthi: ‘Boke bazokufundiswa nguJehova.’ Woke umuntu olalele uBaba wafunda uza kimi. 46  Akunamuntu obone uBaba, ngaphandle kwaloyo ovela kuZimu; loyo-ke umbonile uBaba. 47  Ngiqinisile ngithi kini, nanyana ngubani okholwako unokuphila okungapheliko. 48  “Ngisisikwa sokuphila. 49  Abokhokho benu badla imana emmangweni kodwana bahlongakala. 50  Lesi sisikwa esivela ezulwini, ukwenzela bona nanyana ngubani osidlako angafi. 51  Ngisisikwa esiphilako esivele ezulwini. Nange umuntu adla isikwesi uzokuphila ngokungapheliko; kwamambala, isikwa engizokuphisana ngaso siyinyamami bona iphasi lifumane ukuphila.” 52  AmaJuda athoma ukuphikisana wodwa, athi: “Umuntu lo angasinikela njani inyamakhe bona siyidle?” 53  Yeke uJesu wathi kiwo: “Ngiqinisile ngithi kini, ngaphandle kokuthi nidle inyama yeNdodana yomuntu nisele neengazi zayo, aninakuphila kini. 54  Nanyana ngubani odla inyamami asele neengazi zami unokuphila okungapheliko, ngizomvusa ngelanga lamaswaphela; 55  ngombana inyamami ikukudla kwamambala neengazi zami zisiselo samambala. 56  Nanyana ngubani odla inyama yami asele neengazi zami uhlala amunye nami, nami ngimunye naye. 57  Njengombana noBaba ophilako angithumile, nami ngiphila ngebanga lakhe, naloyo ongidlako uzokuphila ngebanga lami. 58  Lesi sisikwa esivela ezulwini. Akusinjengombana abokhokho benu badla kodwana bahlongakala. Nanyana ngubani odla isikwesi uzokuphila ngokungapheliko.” 59  Watjho zoke izintwezi njengombana afundisa esinagogeni* eKapernawumi. 60  Inengi labafundi bakhe nalizwa lokho, lathi: “Ikulumo le ihlahlathelisa umzimba; ngubani ongayilalela?” 61  Kodwana uJesu azi ngaphakathi kuye ukuthi abafundi bakhe bebanghonghoyila ngalokhu, wathi kibo: “Kghani kuyanihlaba lokhu na? 62  Alo-ke kuthiwani naningabona iNdodana yomuntu ikhuphukela lapho beyikhona phambilini? 63  Mmoya onikela ukuphila; inyama ayinamsebenzi. Amezwi engiwatjhwe kini ammoya begodu akuphila. 64  Kodwana kukhona abanye benu abangakholwako.” Ngombana uJesu bekabazi kwekuthomeni abangakholwako naloyo ozomthengisa. 65  Waraga wathi: “Kungakho ngithe kini, akekho ongeza kimi ngaphandle kokuthi akunikelwe nguBaba.” 66  Ngebanga lalokho, inengi labafundi bakhe labuyela ezintweni elizitjhiyileko azange lisakhamba naye. 67  Nje-ke uJesu wathi kwabaliTjhumi namBili: “Kghani nani nifuna ukukhamba na?” 68  USimoni Pitrosi wamphendula wathi: “Kosi, sizokuya kubani? Nguwe onamezwi wokuphila okungapheliko. 69  Siyakholwa begodu siyazi ukuthi ungoCwengileko kaZimu.” 70  UJesu wathi kibo: “Angithi nginikhethile nina abalitjhumi nambili? Kodwana omunye wenu umrhwayeli.”* 71  Kuhlekuhle, bekakhuluma ngoJudasi indodana kaSimoni Iskariyodi, ngombana bekazomthengisa, nanyana bekangomunye wabaliTjhumi namBili.

Imitlolo Ephasi

Jwa 6:19  NgesiGirigi “amastadiyu angaba ma-25 namkha ama-30.”
Jwa 6:59  Namkha “emhlanganweni womphakathi.”
Jwa 6:70  Namkha “ungudeveli.”