Jwanisi 5:1-47

  • Indoda egulako ipholiswa eBhethesda (1-18)

  • UJesu unikelwe amandla nguYise (19-24)

  • Abafileko bazokuzwa ilizwi lakaJesu (25-30)

  • Ubufakazi ngoJesu (31-47)

5  Ngemva kwalokhu, kwaba nomnyanya wamaJuda, uJesu wakhuphukela eJerusalema.  Nje-ke eJerusalema eSangweni leziMvu kunesiziba ngesiHebheru esibizwa ngokuthi yiBhethesda, sinamathuri amahlanu.  Ngaphakathi kwawo bekunabantu abanengi abagulako, iimphofu, iinrhole, nabakokorene* iinyawo nezandla balele phasi.  ——  Khonapho bekunendoda egade seyigule iminyaka ema-38.  Nakabona indoda leyo ilele lapho alemuka nokuthi seyigule isikhathi eside, uJesu wathi kiyo: “Uyafuna ukuphola na?”  Indoda egulako le yamphendula yathi: “Mnumzana anginamuntu ongangifaka ngesizibeni amanzi nakasikinywako, nangisathi ngiyangena, omunye ungena phambi kwami.”  UJesu wathi kiyo: “Sikima! Thatha umkghadakho* ukhambe.”  Khonokho indoda leyo yaphola, yathatha umkghadayo, yakhamba. Ngelangelo bekuliSabatha. 10  Yeke amaJuda athi endodeni elatjhiweko leyo: “Lilanga leSabatha, akukavunyelwa bona ungathwala umkghadi.” 11  Kodwana yabaphendula yathi: “Ongipholisileko uthe kimi, ‘Thatha umkghadakho ukhambe.’ ” 12  Bayibuza bathi: “Ngubani othe kuwe, ‘Thatha umkghadakho ukhambe’?” 13  Kodwana indoda elatjhiweko beyingazi ukuthi ngubani, ngombana uJesu wangena msinyana esiqubuthwini ebesilapho. 14  Ngemva kwalokho uJesu wayifumana ethempelini wathi kiyo: “Uyabona, sewupholile. Ungasoni, ukwenzela bona ungavelelwa ngokumbi khulu.” 15  Indoda leyo yakhamba yayokutjela amaJuda ukuthi nguJesu oyipholisileko. 16  Ngebanga lalokho amaJuda ahlunguphaza uJesu ngombana bekenza izintwezi ngeSabatha. 17  Kodwana wawaphendula wathi: “UBaba usolo asebenza bekube nje, nami ngisolo ngisebenza.” 18  Kungakho amaJuda athoma ukufuna khulu ukumbulala, ngombana athi bekangaphuli iSabatha kwaphela kodwana bekabiza noZimu ngokuthi nguYise, azenza alingane noZimu. 19  UJesu wawaphendula wathi: “Ngiqinisile ngithi kini, iNdodana yomuntu ngekhe yenze litho ngokwayo, kodwana yenza kwaphela lokho ebona uBaba akwenza. Ngombana nanyana ngiziphi izinto uBaba azenzako neNdodana iyazenza. 20  UBaba uyayithanda iNdodana begodu uyitjengisa zoke izinto azenzako, uzoyitjengisa nemisebenzi emikhulu kunale, bona nirareke. 21  Njengombana uBaba avusa abafileko abenze baphile, neNdodana iphilisa nanyana ngubani efuna ukumphilisa. 22  Ngombana uBaba akahluleli muntu, kodwana uphathise iNdodana koke ukwahlulela, 23  ukwenzela bona boke bahloniphe iNdodana njengombana bahlonipha uBaba. Nanyana ngubani ongahloniphi iNdodana akamhloniphi noBaba oyithumileko. 24  Ngiqinisile ngithi kini, nanyana ngubani ozwa ilizwi lami akholwe uBaba ongithumileko unokuphila okungapheliko, akangeni ekwahlulelweni kodwana udlulile ekufeni wangena ekuphileni. 25  “Ngiqinisile ngithi kini, isikhathi siyeza, begodu ngiso lesi, lapho abafileko bazokuzwa ilizwi leNdodana kaZimu, labo abalaleleko bazokuphila. 26  Njengombana uBaba anokuphila kuye, unikele neNdodana bona ibe nokuphila kiyo. 27  Uyinikele namandla wokwahlulela, ngombana iyiNdodana yomuntu. 28  Kunganirari lokhu, ngombana isikhathi siyeza lapho boke abasemathuneni* bazokuzwa ilizwi layo 29  baphume, labo abenze okuhle bavuselwe ekuphileni, begodu labo ababenomukghwa wokwenza okumbi bavuselwe ekwahlulelweni. 30  Angeze ngenza litho ngokwami. Ngahlulela ngokwalokho engikuzwako, ukwahlulela kwami kulungile ngombana angifuni bona kwenzeke intandwami kodwana intando yongithumileko. 31  “Nangabe mina ngingedwa ngiyazifakazela, ubufakazi bami abusiliqiniso. 32  Kunomunye ofakaza ngami, ngiyazi bona lokho akufakaza ngami kuliqiniso. 33  Nithumele abantu kuJwanisi, begodu ufakazele iqiniso. 34  Nanyana kunjalo, angamukeli ubufakazi emntwini, kodwana ngitjho izintwezi bona nisindiswe. 35  Umuntu loyo bekasibani esivuthako nesiphazimulako, begodu isikhatjhana esincani benizimisele ukuthaba khulu ekukhanyeni kwakhe. 36  Kodwana nginobufakazi obukhulu kunebakaJwanisi, ngombana imisebenzi uBaba angabele yona bona ngiyenze, okumisebenzi engiyenzako le, ngiyo efakazela ukuthi uBaba ungithumile. 37  NoBaba ongithumileko ufakaze ngami. Akhenge khenizwe ilizwi lakhe namkha nibone ukubumbeka kwakhe, 38  nelizwi lakhe alihlali kini, ngombana animkholwa loyo amthumileko. 39  “Nihlolisisa imiTlolo ngombana nicabanga ukuthi nizokufumana ukuphila okungapheliko ngayo; imiTlolo leyo ngiyo efakaza ngami. 40  Nanyana kunjalo anifuni ukuza kimi bona nifumane ukuphila. 41  Angikwamukeli ukudunyiswa babantu, 42  kodwana ngazi kuhle ukuthi animthandi uZimu. 43  Ngize ngebizo lakaBaba, kodwana aningamukeli. Nakungeza omunye umuntu ngebizo lakhe, nizomamukela. 44  Nizokukholwa njani nanidumisana nodwa kodwana ningalifuni idumo elivela kuZimu okunguye yedwa? 45  Ningacabangi bona ngizonimangalela kuBaba; munye ummangaleli wenu, uMosi enibeke ithemba lenu kuye. 46  Eqinisweni ngathana namkholwa uMosi, benizongikholwa nami, ngombana watlola ngami. 47  Kodwana nangabe aniyikholwa imitlolwakhe, nizokukholwa njani engikutjhoko?”

Imitlolo Ephasi

Jwa 5:3  Namkha “nabarholophele.”
Jwa 5:8  Namkha “ihlaka, isitretjhara.”
Jwa 5:28  NgesiGirigi “abasemathuneni asikhumbuzo.”