Jwanisi 4:1-54

  • UJesu nomfazi womSamariya (1-38)

    • Lotjha uZimu “ngommoya nangeqiniso” (23, 24)

  • AmaSamariya amanengi akholelwa kuJesu (39-42)

  • UJesu ulapha indodana yesikhulu (43-54)

4  IKosi nayilemuka bona abaFarisi bazwile ukuthi uJesu wenza begodu ubhabhadisa abafundi abanengi kunoJwanisi​—  ngitjho nanyana uJesu ngokwakhe bekangabhabhadisi kodwana bekubhabhadisa abafundi bakhe​—  yasuka eJudiya yabuyela eGalile.  Kodwana bekutlhogeka bona adlule eSamariya.  Wafika edorobheni leSamariya ekuthiwa yiSikhari, hlanu kwesimu uJakopo ayinikela indodanakhe uJosefa.  Ekhabolakhona, ipetsi kaJakopo beyilapho. UJesu bekadiniwe ngebanga lekhambo, nje-ke wahlala epetsini leyo. Bekungaba yisimbi ye-12 ngamadina.*  Kweza umfazi womSamariya azokukha amanzi. UJesu wathi kuye: “Akhungiseze.”  (Abafundi bakhe bebasaye ngedorobheni bayokuthenga ukudla.)  Yeke umfazi womSamariya wathi kuye: “Kuza njani bona wena, nanyana umJuda, ungibawe bona ngikuseze ngitjho nanyana ngimfazi womSamariya?” (Ngombana amaJuda awatjhebisani namaSamariya.) 10  UJesu wathi kuye: “Ngathana bewazi ngesipho sesihle sakaZimu nokuthi ngubani lo othi kuwe, ‘Akhungiseze,’ bewuzambawa, yena bekazokunikela amanzi aphilako.” 11  Wathi kuye: “Mnumzana, awunalo ngitjho nethunga lokukha amanzi, nepetsi le iyatjhinga. Alo-ke, amanzi aphilako lawo avela kimuphi umthombo? 12  Kghani wena umkhulu kunokhokho wethu uJakopo, owasipha ipetsi le bewasela kiyo yena, namadodanakhe, neenkomo zakhe na?” 13  UJesu wamphendula wathi: “Woke umuntu osela emanzini la uzokoma godu. 14  Nanyana ngubani osela amanzi engizomupha wona angekhe asoma nakanye, kodwana amanzi engizomupha wona azokuba mthombo wamanzi aphuphumako kuye bona amnikele ukuphila okungapheliko.” 15  Umfazi lo wathi kuye: “Mnumzana, ngipha amanzi lawo, ukwenzela bona ngingasoma namkha ngisolo ngiza lapha ngizokukha amanzi.” 16  Wathi kuye: “Khamba, uyokubiza indodakho uze nayo lapha.” 17  Umfazi lo wathi kuye: “Anginandoda.” UJesu wathi kuye: “Uqinisile nawuthi, ‘Anginandoda.’ 18  Ngombana ube namadoda amahlanu, nendoda ohlala nayo nje akusiyindodakho. Ukhulume iqiniso.” 19  Umfazi lo wathi kuye: “Mnumzana, ngiyabona ukuthi umphorofidi. 20  Abokhokho bethu bebalotjha uZimu entabeni le, kodwana nina maJuda nithi iJerusalema yindawo abantu okufuze bamlotjhe kiyo.” 21  UJesu wathi kuye: “Ngikholwa mfazi, isikhathi siyeza lapho ningekhe nilotjhe uBaba entabeni le namkha eJerusalema. 22  Nina nilotjha eningakwaziko; thina silotjha esikwaziko, ngombana isindiso ithoma ngamaJuda. 23  Yeke, isikhathi siyeza begodu ngiso lesi, lapho abalotjha ngeqiniso bazokulotjha uBaba ngommoya nangeqiniso, ngombana kwamambala, uBaba ufuna ukulotjhwa babantu abanjalo. 24  UZimu Mmoya, begodu labo abamlotjhako kufuze bamlotjhe ngommoya nangeqiniso.” 25  Umfazi lo wathi kuye: “Ngiyazi ukuthi uMesiya obizwa ngokuthi nguKrestu uyeza. Nakafikako, uzokumemezela zoke izinto kithi.” 26  UJesu wathi kuye: “Nguye lo okhuluma nawe.” 27  Khonokho abafundi bakhe bafika, barareka ngombana bekakhuluma nomfazi. Kodwana akekho owathi kuJesu: “Ufunani emfazini lo?” namkha “Kubayini ukhuluma naye?” 28  Ngemva kwalokho umfazi loyo watjhiya umjekakhe wamanzi, wakhamba waya edorobheni wafese wathi ebantwini: 29  “Yenize nizokubona umuntu ongitjele koke engikwenzileko. Kungenzeka na bona unguKrestu?” 30  Baphuma ngedorobheni baya kuJesu. 31  Kusese njalo, abafundi bebasolo bambawa bathi: “Rabi, yewudle.” 32  Kodwana wathi kibo: “Nginokudla engikudlako eningakwaziko.” 33  Yeke abafundi bathi komunye nomunye: “Kghani kunomuntu omlethele ukudla?” 34  UJesu wathi kibo: “Ukudla kwami kukwenza intando yongithumileko nokuqeda umsebenzakhe. 35  Anitjho na ukuthi kusele iinyanga ezine ngaphambi kokuthi ukuvuna kufike? Ngithi kini: Phakamisani amehlwenu niqale amasimu, bona sekalungele ukuvunwa. Nje-ke 36  umvuni sekafumana umvuzo begodu ubuthelela iinthelo zokuphila okungapheliko, ukwenzela bona umtjali nomvuni bathabe boke. 37  Ngombana ngokwalokhu isitjhwesi siqinisile nasithi: Omunye mtjali bese omunye mvuni. 38  Nginithumele bona nivune lokho eningakhenge nikusebenzele. Abanye basebenzile, begodu nizuzile emsebenzinabo.” 39  AmaSamariya amanengi wedorobhenelo akholelwa kuye ngebanga lobufakazi obanikelwa mfazi loya, nakathi: “Ungitjele koke engikwenzileko.” 40  Nje-ke amaSamariya nakafika kuye, ambawa bona ahlale nawo, ngalokho wahlala lapho amalanga amabili. 41  Yeke nabanye abanengi bakholwa ngebanga lalokho akutjhoko, 42  bathi emfazini lo: “Asisakholwa ngebanga lalokho ositjele khona kwaphela; ngombana nathi sizizwele ngezethu, begodu siyazi ukuthi umuntu lo kwamambala umsindisi wephasi.” 43  Ngemva kwamalanga amabili, wasuka lapho watjhinga eGalile. 44  UJesu ngokwakhe wafakaza ukuthi umphorofidi akahlonitjhwa endaweni yekhabo. 45  Yeke nakafika eGalile, amaGalile amamukela, ngombana bewabone koke akwenze eJerusalema emnyanyeni, ngombana nawo bewayile emnyanyeni loyo. 46  Ngemva kwalokho wafika godu eKana yeGalile, lapho aphendula khona amanzi aba liwayini. Bekunesikhulu sebukhosini ebesigulelwa yindodanaso eKapernawumi. 47  Indoda le nayizwa bona uJesu usukile eJudiya wangena eGalile, yaya kuye, yambawa bona ehle nayo azokulapha indodanayo, ngombana beseyizokuhlongakala. 48  Kodwana uJesu wathi kiyo: “Ngaphandle kokuthi nina bantu nibone iimbonakaliso neemangaliso, angekhe nikholwe.” 49  Isikhulu sebukhosini sathi kuye: “Kosi, yehla nami ngaphambi kokuthi umsanyanami ahlongakale.” 50  UJesu wathi kiso: “Khamba; indodanakho iyaphila.” Indoda leyo yakukholelwa lokho uJesu ayitjele khona, yakhamba. 51  Kodwana nayisehlela khona, iinsebenzi zayo zayihlangabeza zizoyitjela ukuthi umsanyanayo upholile. 52  Yabuza iinsebenzi ukuthi uphole sikhathi bani. Zathi kiyo: “Umgomani umlise izolo ngesimbi yokuthoma ntambama.”* 53  Uyise wakhumbula ukuthi bekuli-irelo lokha uJesu nakathi kuye: “Indodanakho iyaphila.” Nje-ke yona nomndenayo woke bakholwa. 54  Lesi bekusibonakaliso sesibili esenziwa nguJesu nakasuka eJudiya angena eGalile.

Imitlolo Ephasi

Jwa 4:6  NgesiGirigi “bekungaba yisimbi yesithandathu.” Nawubala kusukela ekuphumeni kwelanga.
Jwa 4:52  NgesiGirigi “ngesimbi yekhomba.” Nawubala kusukela ekuphumeni kwelanga.