Jwanisi 21:1-25

  • UJesu ubonakala ebafundini bakhe (1-14)

  • UPitrosi uqinisekisa ithando lakhe ngoJesu (15-19)

    • “Yondla izimvana zami” (17)

  • Ingomuso labafundi bakaJesu abathandekako (20-23)

  • Isiphetho (24, 25)

21  Ngemva kwalokhu uJesu waziveza* godu ebafundini, eLwandle leThibheriyasi. Waziveza nganasi indlela.  Bekuhlangene uSimoni Pitrosi, uTomasi (obekuthiwa liWele), uNathaniyeli weKana yeGalile, amadodana kaZebediya nabanye babafundi bakhe ababili.  USimoni Pitrosi wathi kibo: “Ngisayokuthiya iinhlambi.” Bathi kuye: “Sikhamba nawe.” Baphuma bangena ngesikepeni, kodwana phakathi ­nobusukobo akhenge babambe litho.  Nanyana kunjalo, kuthe nakusako, uJesu wajama eligwini, kodwana abafundi akhenge balemuke ukuthi nguJesu.  UJesu wathi kibo: “Bantwana, aninakho okudliwako na?”* Baphendula bathi: “Awa!”  Wathi kibo: “Phoselani inede ngesidleni sesikepe, nizokufumana okuthileko.” Bayiphosa, kodwana babhalelwa kuyidosa ngebanga leenhlambi ezinengi abazibambileko.  Umfundi obekathandwa nguJesu wathi kuPitrosi: “YiKosi!” USimoni Pitrosi, nakezwa ukuthi yiKosi, wambatha isambatho sakhe sangaphandle, ngombana bekangakambathi ngokupheleleko, waziphosa ngelwandle.  Kodwana abanye abafundi beza ngesikepe esincani, badosa inede ezele iinhlambi, ngombana bebangasikude neligu, bekungaba mamitha ama-90.*  Nabaphumela eligwini, babona umlilo wamalahle kukhona phezu kwawo iinhlambi nesikwa. 10  UJesu wathi kibo: “Lethani ezinye zeenhlambi eniqeda ukuzibamba.” 11  USimoni Pitrosi wakhwela esikepeni, wadosela inede elizele iinhlambi ezikulu eligwini, bezili-153. Nanyana bezizinengi, inede akhenge idabuke. 12  UJesu wathi kibo: “Yenize nizokudla.” Akakho namunye ebafundini owaba nesibindi sokumbuza ukuthi: “Ungubani?” Ngombana bebazi ukuthi yiKosi. 13  UJesu weza wathatha isikwa, wabanikela sona, wenza okufanako nangeenhlambi. 14  Leli besekulihlandla lesithathu uJesu abonakala ebafundini ngemva kokuthi avuswe kwabafileko. 15  Nasebaqede ukudla, uJesu wathi kuSimoni Pitrosi: “Simoni ndodana kaJwanisi, ungithanda ukudlula lokhu?” Wamphendula wathi: “Iye Kosi, uyazi ukuthi ngiyakuthanda.” UJesu wathi kuye: “Yondla izimvana zami.” 16  Godu wathi kuye ihlandla lesibili: “Simoni ndodana kaJwanisi, uyangithanda na?” Waphendula wathi: “Iye Kosi, uyazi ukuthi ngiyakuthanda.” UJesu wathi kuye: “Lusa izimvana zami.” 17  Wathi kuye ihlandla lesithathu: “Simoni ndodana kaJwanisi, uyangithanda na?” UPitrosi wabalisizi nakezwa ukuthi sekambuze ihlandla lesithathu ukuthi: “Uyangithanda na?” Ngalokho wathi kuye: “Kosi, wazi zoke izinto; uyazi ukuthi ngiyakuthanda.” UJesu wathi kuye: “Yondla izimvana zami. 18  Ngiqinisile ngithi kuwe, nawusesemutjha, bewuthanda ukuzimbathisa, ukhambe uye lapho bewufuna ukuya khona. Kodwana nasele uluphele, uzokuthabulula izandla zakho begodu omunye umuntu uzokumbathisa, akuse lapho ungafuni khona.” 19  UJesu watjho lokhu ukutjengisa indlela uPitrosi azokufa ngayo aphazimulise uZimu. Ngemva kokutjho lokho, wathi kuye: “Ragela phambili nokungilandela.” 20  UPitrosi waphenduka, wabona umfundi obekathandwa nguJesu alandela, loya owayama esifubeni sakaJesu esidlweni santambama, wathi: “Kosi, ngubani okuthengisako?” 21  Nakambonako, uPitrosi wathi kuJesu: “Kosi, uthini ngendoda le?” 22  UJesu wathi kuye: “Nangabe yintandwami bona ahlale aphila bengibuye, lokho kukutshwenya ngani? Wena ragela phambili nokungilandela.” 23  Yeke indaba le yarhatjheka ebafundini ukuthi umfundi lo angekhe ahlongakale. Kodwana uJesu akhenge athi kuye angekhe ahlongakala, uthe: “Nangabe yintandwami bona ahlale aphila bengibuye, lokho kukutshwenya ngani?” 24  Umfundi lo nguye ofakaza ngezintwezi, nowatlola izintwezi, begodu siyazi ukuthi ubufakazi bakhe buliqiniso. 25  Eqinisweni kunezinye izinto ezinengi ezenziwa nguJesu, ngathana zatlolwa ngokuzeleko, ngicabanga ukuthi ngitjho nephasi loke bengekhe lakghona ukumumatha imisongo ebeyingatlolwa.

Imitlolo Ephasi

Jwa 21:1  Namkha “wabonakala.”
Jwa 21:5  Namkha “aninahlambi na?”
Jwa 21:8  NgesiGirigi “ngamakhyubhithi angaba ma-200.”