Jwanisi 20:1-31

  • Ithuna elinganalitho (1-10)

  • UJesu ubonakala kuMariya Marhdalina (11-18)

  • UJesu ubonakala ebafundini bakhe (19-23)

  • UTomasi uyazaza, aphethe ngokukholwa (24-29)

  • Umnqopho womsongo lo (30, 31)

20  Ngelanga lokuthoma leveke, uMariya Marhdalina waya ethuneni* ekuseni, kusesemnyama, wabona ilitje egade livale ithuna* lisusiwe.  Yeke wagijima waya kuSimoni Pitrosi nakomunye umfundi, loyo uJesu ebekamthanda, wathi kibo: “Bayithethe iKosi ethuneni, asazi ukuthi bayilalisephi.”  UPitrosi nomfundi loyo baphuma baya ethuneni.  Bobabili bathoma ukugijima, kodwana umfundi loyo watjhiya uPitrosi ngebelo wafika qangi ethuneni.  Wahlola, wabona amatjhila welineni alapho, kodwana khenge angene.  Nje-ke kwafika noSimoni Pitrosi obekamlandela, wangena ngethuneni. Wabona amatjhila welineni alapho.  Itjhila ebelisehlokwakhe belingasi namanye amatjhila kodwana belisongiwe lisendawenalo lilodwa.  Umfundi loya owafika qangi ethuneni naye wangena, wabona begodu wakholwa.  Ngombana bebangakawuzwisisi umtlolo nawuthi kufuze avuke kwabafileko. 10  Yeke abafundaba babuyela emizinabo. 11  UMariya wasolo ajame ngaphandle eduze nethuna, alila. Asalila njalo, wahlola ngethuneni, 12  wabona iingilozi ezimbili zembethe okumhlophe zihlezi lapha isidumbu sakaJesu besilaliswe khona, enye ihlezi ngehlokweni enye ihlezi ngeenyaweni. 13  Zathi kuye: “Mfazi, ulilelani?” Wathi kizo: “Bathethe iKosami, angazi ukuthi bayilalisephi.” 14  Ngemva kokutjho lokhu, waphenduka wabona uJesu ajame lapho, kodwana akhenge alemuke ukuthi nguJesu. 15  UJesu wathi kuye: “Mfazi, ulilelani? Ufuna ubani?” UMariya acabanga ukuthi mtlhogomeli wesimu, wathi kuye: “Mnumzana, nangabe uyithethe, ngitjela ukuthi uyilalisephi, ngizayoyithatha.” 16  UJesu wathi kuye: “Mariya!” UMariya nakajikako, wathi kuye ngesiHebheru: “Raboni!” (okutjho ukuthi “Mfundisi!”) 17  UJesu wathi kuye: “Lisa ukungibamba, ngombana angikakhuphukeli kuBaba. Kodwana khamba uye kubafowethu uthi kibo, ‘Ngikhuphukela kuBaba, uYihlo, kuZimami, uZimenu.’ ” 18  UMariya Marhdalina wayokutjela abafundi wathi: “Ngiyibonile iKosi!” Wabatjela lokho emtjele khona. 19  Mhlokho ntambama, ngelanga lokuthoma leveke, iminyango beyilodlhelwe ngombana abafundi bebasaba amaJuda, uJesu wafika wajama phakathi kwabo wathi kibo: “Ukuthula akube nani.” 20  Ngemva kokutjho lokho, wabatjengisa izandla zakhe nehlangothi lakhe. Abafundi bathaba nababona iKosi. 21  UJesu godu wathi kibo: “Ukuthula akube nani. Njengombana uBaba angithumile, nami ngiyanithuma.” 22  Ngemva kokutjho lokhu wabaphefumulela wathi kibo: “Yamukelani ummoya ocwengileko. 23  Nangabe nilibalela izono zananyana ngubani, zilitjalelwe; nangabe anizilibaleli izono zananyana ngubani, azikalitjalelwa.” 24  Kodwana uTomasi, omunye wabaliTjhumi namBili obekuthiwa liWele, bekangekho uJesu nakafikako. 25  Yeke abanye abafundi bebamtjela bathi: “Siyibonile iKosi!” Kodwana wathi kibo: “Ngaphandle kobana ngibone iimbobo zeempikiri ezandleni zayo, ngifake nomunwami eembotjeni zeempikiri, ngifake nesandla sami ehlangothini layo, angekhe ngikholwe.” 26  Ngemva kwamalanga abunane abafundi bakhe bebangendlini godu, noTomasi bekanabo. UJesu weza wajama phakathi kwabo, ngitjho nanyana iminyango beyilodlhelwe, wathi: “Ukuthula akube nani.” 27  Wathi kuTomasi: “Faka umunwakho la, ubone nezandla zami, bese uthatha isandla sakho usifake ehlangothini lami, ulise ukuzaza* kodwana ukholwe.” 28  UTomasi wathi kuye: “Kosami, Zimami!” 29  UJesu wathi kuye: “Ngombana ungibonile, uyakholwa? Bayathaba abakholwa bangakaboni.” 30  Kuliqiniso ukuthi uJesu wenza nezinye iimbonakaliso ezinengi phambi kwabafundi, ezingakatlolwa emsongweni lo. 31  Kodwana lezi zitlolwe phasi bona nikholwe ukuthi uJesu unguKrestu, iNdodana kaZimu, begodu ngebanga lokukholwa nifumane ukuphila ngebizo lakhe.

Imitlolo Ephasi

Jwa 20:1  Namkha “ethuneni elisikhumbuzo.”
Jwa 20:1  Namkha “ithuna elisikhumbuzo.”
Jwa 20:27  NgesiGirigi “ukuba ngongakholwako.”