Jwanisi 2:1-25

  • Umtjhado weKana; amanzi aba yiwayini (1-12)

  • UJesu uhlanza ithempeli (13-22)

  • UJesu uyakwazi okusemntwini (23-25)

2  Ngelanga lesithathu kwaba nomtjhado eKana yeGalile, unina kaJesu bekalapho.  UJesu nabafundi bakhe bebamenyiwe emtjhadweni loyo.  Kuthe nakutlhayela iwayini, unina kaJesu wathi kuye: “Baphelelwe liwayini.”  UJesu wathi kuye: “Mina nawe kusitshwenyelani lokho?* Isikhathi sami asikafiki.”  Unina wathi kilabo abasebenzako: “Yenzani koke anitjela khona.”  Bekunemijeka yamanzi esithandathu eyenziwe ngelitje ebekwe lapho njengombana bekuyifuneko yemithetho yamaJuda yokuhlambulula, umjeka ngamunye bewungamumatha iinlinganiso ezimbili namkha ezintathu zeketjezi.*  UJesu wathi kibo: “Zalisani imijeka ngamanzi.” Bayizalisa swi.  Ngemva kwalokho wathi kibo: “Nje-ke ningakhelela amanye wawo niwanikele umnqophisi womnyanya.” Bawakhelela.  Umnqophisi womnyanya wawezwa amanzi ebesekaphenduke iwayini, angazi ukuthi libuya kuphi (ngitjho nanyana iinsebenzi ezikhelele amanzi bezazi), umnqophisi womnyanya wabiza umkhwenyana 10  wathi kuye: “Woke umuntu ukhupha iwayini elimnandi qangi, kuthi abantu nasele badakiwe, akhuphe elimbi. Kodwana wena ukhuphe iwayini elimnandi bekube nje.” 11  UJesu wenza lokhu eKana yeGalile njengokuthoma kweemangaliso zakhe, wenza nephazimulwakhe yabonakala, nabafundi bakhe bakholelwa kuye. 12  Ngemva kwalokho uJesu nonina nabafowabo nabafundi bakhe behlela eKapernawumi, kodwana akhenge bahlale amalanga amanengi lapho. 13  IPhasika lamaJuda belitjhidele, yeke uJesu wakhuphukela eJerusalema. 14  Wafumana ngethempelini abathengisa iinkomo, izimvu namajuba, nabatjhentjha imali bahlezi eentulweni zabo. 15  Wenza isibebhu ngeentambo, waqotha boke abanezimvu neenkomo ngethempelini, wakghuthula iimpaparwana zabatjhentjha imali waketula namatafulabo. 16  Wathi kilabo abathengisa amajuba: “Khuphani izintwezi ngapha! Lisani ukwenza indlu kaBaba indlu yokuthengisela!” 17  Abafundi bakhe bakhumbula bona kutloliwe ukuthi: “Ukutjhisakalela indlwakho kuzongidla.” 18  Nje-ke amaJuda athi kuye: “Ngisiphi isibonakaliso ongasitjengisa sona njengombana wenza izintwezi?” 19  UJesu wabaphendula wathi: “Girizani ithempeleli, ngizolivusa ngamalanga amathathu.” 20  AmaJuda athi kuye: “Kwathatha iminyaka ema-46 ukwakha ithempeleli, wena uthi ungalivusa ngamalanga amathathu?” 21  Kodwana bekakhuluma ngethempeli elimzimbakhe. 22  Nakavuswako kwabahlongakeleko, abafundi bakhe bakhumbula ukuthi bekathanda ukutjho lokhu, bawukholwa umtlolo nalokho okwatjhiwo nguJesu. 23  NakaseJerusalema emnyanyeni wePhasika, abantu abanengi bakholwa ebizweni lakhe nababona iimangaliso ebekazenza. 24  Kodwana uJesu akhenge abathembe khulu ngombana bekabazi boke 25  begodu bekangatlhogi muntu bona afakaze ngomuntu, ngombana bekakwazi okusemntwini.

Imitlolo Ephasi

Jwa 2:4  NgesiGirigi “Mfazi, kunani kimi nawe?” Lesi sisitjho esitjengisa ukulandula. Ukusetjenziswa kwebizo elithi “mfazi” akudluliseli ukungahloniphi.
Jwa 2:6  Kungenzeka isilinganiso seketjezi bekuligagogo elimalitha ama-22.