Jwanisi 19:1-42

  • UJesu uyabetjhwa bekahlekwe (1-7)

  • UPilatu ubuza uJesu godu (8-16a)

  • UJesu ubethelwa esigodweni eGolgotha (16b-24)

  • UJesu uhlela bona unina atjhejwe (25-27)

  • Ukufa kwakaJesu (28-37)

  • Ukubulungwa kwakaJesu (38-42)

19  UPilatu wathatha uJesu wambetha.  Amasotja aluka isihlohlo sameva amthwesa sona ambathisa nesambatho esisipiridzana,  bekasolo aya kuye athi: “Bayede, wena Kosi yamaJuda!” Godu asolo amwahla ngeempama ebusweni.  UPilatu waphumela ngaphandle godu wathi emaJudeni: “Qalani! Ngimkhuphela ngaphandle kini bona nazi ukuthi angifumani mlandu kuye.”  Yeke uJesu waphumela ngaphandle, athwele isihlohlo sameva ambethe nesambatho esisipiridzana. UPilatu wathi kiwo: “Nang’ umuntu lo!”  Nanyana kunjalo, kuthe abaphristi abakhulu nabonogada nabambonako, barhuwelela bathi: “Akabulawelwe esigodweni! Akabulawelwe esigodweni!” UPilatu wathi kibo: “Mthatheni nina niyombulala, ngombana angifumani mlandu kuye.”  AmaJuda amphendula athi: “Thina sinomthetho, begodu ngokomthethwethu kufuze afe, ngombana uzenze indodana kaZimu.”  UPilatu nakezwa lokho, wasaba khulu,  wangena ngendlini yombusi godu wathi kuJesu: “Uvelaphi?” UJesu azange amphendule. 10  Nje-ke uPilatu wathi kuye: “Awufuni ukungikhulumisa? Awazi na ukuthi nginamandla wokukutjhaphulula namandla wokukubulala?”* 11  UJesu wamphendula wathi: “Bengekhe ube namandla phezu kwami ngathana bewungakawanikelwa ezulwini. Kungakho umuntu onginikele kuwe anesono esikhulu kunesakho.” 12  Kungebangeli uPilatu bekasolo afunana nendlela yokumtjhaphulula, kodwana amaJuda arhuwelela athi: “Nawungatjhaphulula umuntu lo, kutjho bona awusimngani kaKhesari. Nanyana ngubani ozenza ikosi uphikisana noKhesari.” 13  Ngemva kokuthi uPilatu ezwe lokho, waphumela noJesu ngaphandle, wahlala esihlalweni sokwahlulela endaweni ebizwa ngokuthi yiLithostrotosi,* kodwana ngesiHebheru, yiGabatha. 14  Bekulilanga lokuLungiselela iPhasika; bekungaba yisimbi ye-12 ngamadina.* Wathi emaJudeni: “Qalani ikosenu!” 15  Nanyana kunjalo, arhuwelela athi: “Msuse! Msuse! Akatjhinge esigodweni!”* UPilatu wathi kiwo: “Ngibulale ikosenu na?” Abaphristi abakhulu baphendula bathi: “Ikosethu nguKhesari kwaphela.” 16  Wabanikela yena bona ayokubulawelwa esigodweni. Bamthatha-ke uJesu. 17  Azithwalele isigodo sokuhlunguphazwa,* waphuma watjhinga endaweni ekuthiwa yiNdawo yeKhakhayi, ngesiHebheru ibizwa ngokuthi yiGolgotha. 18  Bambethela esigodweni lapho namanye amadoda amabili, amphahlile, uJesu ahlangana nawo. 19  Godu uPilatu watlola umtlolo wawubeka esigodweni sokuhlunguphazwa.* Bewutlolwe ukuthi: “UJesu umNazaretha iKosi yamaJuda.” 20  AmaJuda amanengi awufunda umtlolo lo, ngombana indawo uJesu ebekabethelwe kiyo esigodweni beyiseduze nedorobho, begodu bewutlolwe ngesiHebheru, ngesiLathini, nangesiGirigi. 21  Yeke, abaphristi abakhulu bamaJuda bathi kuPilatu: “Ungatloli ukuthi, ‘IKosi YamaJuda,’ kodwana ukuthi yena wathi, ‘NgiyiKosi YamaJuda.’ ” 22  UPilatu waphendula wathi: “Engikutlolileko, ngikutlolile.” 23  Kwathi amasotja nasekaqedile ukubethela uJesu esigodweni, athatha izambatho zakhe zangaphandle azihlukanisa zaba ziingcenye ezine, isotja ngalinye lafumana ingcenye yinye, athatha nesambatho sakhe sangaphakathi. Kodwana isambatho sangaphakathi besinganamthungo, silukiwe kusukela phezulu kuya phasi. 24  Abonisana athi: “Asingasidabuli, kodwana asenzeni ifumbe ukuqunta ukuthi sizokuba ngesakabani.” Lokho bekuzokuzalisa umtlolo othi: “Bahlukaniselana izambatho zami, benzelana ifumbe ngesambatho sami.” Ngambala amasotja azenza izintwezi. 25  Eduze nesigodo sokuhlunguphazwa* sakaJesu, bekujame unina nodadwabo kanina; uMariya umkaKlopasi, noMariya Marhdalina. 26  UJesu nakabona unina nomfundi amthandako bajame eduze, wathi kunina: “Qala! Indodanakho!” 27  Ngokulandelako wathi emfundini loyo: “Qala! Unyoko!” Kusukela ngesikhatheso, umfundi loyo wamthatha wayokuhlala naye emzinakhe. 28  Ngemva kwalokhu, uJesu nasekazi ukuthi zoke izinto seziphethekile, bona kuzaliseke umtlolo wathi: “Ngomile.” 29  Khonapho bekunomjeka uzele iwayini elimunyu. Yeke bahloma isipontji esizele iwayini elimunyu emhlangeni wehisopi* basiphakamisela phezulu emlonyenakhe. 30  Ngemva kokufumana iwayini elimunyu, uJesu wathi: “Kuphethiwe!” Wakhothamisa ihloko, wahlongakala. 31  Njengombana bekulilanga lokuLungiselela, amaJuda abawa uPilatu bona alayele ukuthi kuphulwe imilenze yabo neendumbu zabo zisuswe, ukwenzela bona iindumbu zingazokuhlala eengodweni zokuhlunguphazwa ngelanga leSabatha (ngombana ilanga leSabathelo bekungelikhulu). 32  Nje-ke amasotja eza aphula imilenze yendoda yokuthoma neyendoda leya enye ebeyisesigodweni naye. 33  Kodwana nawafika kuJesu, abona ukuthi sekahlongakele, azange ayiphule imilenzakhe. 34  Kodwana elinye lamasotja lamhlaba ngomkhonto ehlangothini, kwaphuma iingazi namanzi. 35  Loyo okubonileko ufakaze ngakho, begodu ubufakazi bakhe buliqiniso, uyazi nokuthi lokho akutjhoko kuliqiniso, ukwenzela bona nani nikholwe. 36  Eqinisweni, izintwezi zenzeke bona kuzaliseke umtlolo othi: “Alikho nalinye ithambo lakhe elizokuphulwa.” 37  Godu, omunye umtlolo uthi: “Bazomqala loyo abamhlabileko.” 38  Ngemva kwalokhu, uJosefa we-Arimathiya, obekamfundi kaJesu kodwana angafuni ukuziveza ngombana asaba amaJuda, wabawa uPilatu bona amvumele athathe isidumbu sakaJesu, uPilatu wamvumela. Nje-ke weza wathatha isidumbu. 39  UNikhodemusi, indoda eyaya kuJesu ebusuku kokuthoma, naye weza, aphethe umqarho ongaba makhilogremu ama-30 wemire nomarobazibukhali. 40  Basithatha-ke isidumbu sakaJesu basiphuthela ngelineni namakha, ngokuvumelana nesiko lamaJuda lokubulunga. 41  Nje-ke, bekunesimu endaweni abulawelwe kiyo esigodweni, begodu esimini leyo bekunethuna* elitjha okungakhenge kulaliswe muntu kilo. 42  Ngebanga lokuthi bekulilanga lokuLungiselela lamaJuda begodu nethunelo beliseduze, balalisa uJesu lapho.

Imitlolo Ephasi

Jwa 19:10  Namkha “wokukubulalela esigodweni?”
Jwa 19:13  Kutjho indawo ebeyigangadelwe ngamatje.
Jwa 19:14  NgesiGirigi “bekungaba yisimbi yesithandathu.” Nawubala kusukela ekuphumeni kwelanga.
Jwa 19:15  Namkha “Mbulalele esigodweni!”
Jwa 19:17  Qala Ihlathululo.
Jwa 19:19  Qala Ihlathululo.
Jwa 19:25  Qala Ihlathululo.
Jwa 19:29  Qala Ihlathululo.
Jwa 19:41  Namkha “bekunethuna elisikhumbuzo.”