Jwanisi 18:1-40

  • UJudasi ukghaphela uJesu (1-9)

  • UPitrosi usebenzisa isabula (10, 11)

  • UJesu usiwa ku-Anasi (12-14)

  • Ukuphika kwakaPitrosi kokuthoma (15-18)

  • UJesu phambi kwaka-Anasi (19-24)

  • Ukuphika kwakaPitrosi kwesibili nekwesithathu (25-27)

  • UJesu phambi kwakaPilatu (28-40)

    • “UmBuswami awusiyingcenye yephaseli” (36)

18  Ngemva kokutjho izintwezi, uJesu waphuma nabafundi bakhe bayama uMrhoba weKidroni* baya lapho kunesimu khona, begodu yena nabafundi bakhe bangena kiyo.  UJudasi, obekazomthengisa, naye bekayazi indawo leyo, ngombana esikhathini esinengi uJesu bekahlangana nabafundi bakhe lapho.  Yeke uJudasi waletha isiqhema samasotja nabonogada babaphristi abakhulu nebabaFarisi, beza baphethe iimbani neenkhali.  UJesu akwazi koke ebekuzokwenzeka kuye, wabandamela, wathi kibo: “Nifuna ubani?”  Bamphendula bathi: “UJesu weNazaretha.” Wathi kibo: “Nginguye.” UJudasi, omthengisileko, naye bekajame lapho nabo.  UJesu nakathi kibo, “Nginguye,” bahlehlela emuva, bawela phasi.  Ngalokho wababuza godu: “Nifuna ubani?” Bathi: “UJesu weNazaretha.”  UJesu wathi kibo: “Nginitjelile ukuthi nginguye. Nje-ke nangabe nifuna mina, lisani amadoda la akhambe.”  Lokhu bekuzokuzalisa lokho akutjhoko nakathi: “Kilabo onginikele bona, angikalahlekelwa nangoyedwa.” 10  USimoni Pitrosi, obekaphethe isabula, warharhabula isisebenzi somphristi ophakemeko, wasiqunta indlebe yangesidleni. Ibizo lesigqileso bekunguMalirhusi. 11  Yeke uJesu wathi kuPitrosi: “Beka isabula esikhwanyeni sayo. Akukafuzi na ngisele ikapho engiyinikelwe nguBaba?” 12  Amasotja nenduna yawo nabonogada bamaJuda babamba uJesu bambopha. 13  Bathoma ngokumusa ku-Anasi, ngombana bekammukhwe kaKhayafasi, obekamphristi ophakemeko ngomnyaka loyo. 14  Eqinisweni, uKhayafasi nguye owaluleka amaJuda wathi kuzuzisa wona ukuthi kufe umuntu oyedwa afele boke abantu. 15  USimoni Pitrosi, nomunye umfundi, bebalandela uJesu. Umfundi loyo bekaziwa mphristi ophakemeko, begodu wangena noJesu ngesirhodlweni somphristi ophakemeko, 16  kodwana uPitrosi bekajame ngaphandle esangweni. Umfundi loya, obekaziwa mphristi ophakemeko, waphumela ngaphandle wakhuluma nomlindisango begodu wangenisa uPitrosi. 17  Isisebenzi somntazana ebesimlindisango sathi kuPitrosi: “Kghani nawe ungomunye wabafundi bendoda le?” Wathi: “Angisuye.” 18  Nje-ke iingqila nabonogada bebajame hlanu komlilo wamalahle abawubasileko, ngombana bekumakhaza begodu bebotha umlilo. UPitrosi bekajame nabo azothisa. 19  Umphristi omkhulu wabuza uJesu ngabafundi bakhe nangefundiswakhe. 20  UJesu wathi kuye: “Ngikhulume nephasi tjhatjhalazi. Bengihlala ngifundisa esinagogeni nethempelini, lapho woke amaJuda ahlangana khona, akunalitho engilikhulume ngemsitheleni. 21  Kubayini ubuza mina? Buza labo abezwe lokho engibatjele khona. Laba bayakwazi engikukhulumileko.” 22  Ngemva kokutjho izintwezi, omunye wabonogada obekajame lapho wawahla uJesu ngepama ebusweni, wathi: “Yindlela ophendula ngayo umphristi omkhulu le?” 23  UJesu wamphendula wathi: “Nangabe kunento embi engiyikhulumileko, fakazela ubumbobo; kodwana nangabe lokho engikukhulumileko kuliqiniso, ungibethelani?” 24  Yeke u-Anasi wamthumela abotjhiwe kuKhayafasi umphristi ophakemeko. 25  USimoni Pitrosi bekajame lapho otha umlilo. Ngalokho bathi kuye: “Kghani nawe ungomunye wabafundi bakhe?” Waphika, wathi: “Angisuye.” 26  Omunye weensebenzi zomphristi ophakemeko, obekahlobana nomuntu loya uPitrosi amqunta indlebe, wathi: “Ngikubone esimini unaye, akusinjalo?” 27  Nanyana kunjalo, uPitrosi waphika godu, khonokho umkukurumbu walila. 28  Ngemva kwalokho basusa uJesu kuKhayafasi bamusa ngendlini yombusi. Bekusekuseni khulu. Kodwana bona akhenge bangene ngendlini yombusi, ukwenzela bona bangasilaphazeki kodwana bakghone ukudla iPhasika. 29  UPilatu waphumela ngaphandle waya kibo wathi: “Nimbeka muphi umlandu umuntu lo?” 30  Bamphendula bathi: “Ngathana umuntu lo akakenzi okumbi,* bengekhe simlethe kuwe.” 31  UPilatu wathi kibo: “Mthatheni nina nimgwebe ngokomthetho wenu.” AmaJuda athi kuye: “Akukavumeleki ngathi bona sibulale umuntu.” 32  Lokhu bekuzokuzalisa ilizwi elakhulunywa nguJesu nakaveza indlela azokuhlongakala ngayo. 33  UPilatu wangena ngendlini yombusi godu, wabiza uJesu wathi kuye: “UyiKosi yamaJuda na?” 34  UJesu wamphendula wathi: “Umbuzo loyo usuka kuwe na, namkha kunabantu abakutjele ngami?” 35  UPilatu wathi kuye: “AngisimJuda angithi? Isitjhaba sekhenu nabaphristi abakhulu bakulethe kimi. Wenzeni?” 36  UJesu wamphendula wathi: “UmBuswami awusiyingcenye yephaseli. Ngathana umBuswami bewuyingcenye yephaseli, abalandeli bami bebazokulwa bona nginganikelwa emaJudeni. Kodwana, umBuswami awuveli emthonjeni lo.” 37  Ngalokho uPilatu wathi kuye: “Alo-ke, uyikosi na?” UJesu wamphendula wathi: “Wena ngokwakho uyatjho ukuthi ngiyikosi. Ngombana ngibelethelwe lokho, begodu ngizele lokhu ephasini, bona ngifakazele iqiniso. Woke umuntu osehlangothini leqiniso uyalilalela ilizwi lami.” 38  UPilatu wathi kuye: “Liyini iqiniso?” Ngemva kokutjho lokhu, waphumela ngaphandle godu waya emaJudeni, wathi kiwo: “Angifumani umlandu kuye. 39  Ukungezelela kilokho, ninesiko lokuthi kufuze nginitjhaphululele umuntu ngePhasika. Nifuna nginitjhaphululele iKosi yamaJuda na?” 40  Godu arhuwelela athi: “Ingasi umuntu lo, kodwana uBharabhasi!” UBharabhasi bekasilelesi.

Imitlolo Ephasi

Jwa 18:1  Namkha “isikhukhula sebusika seKidroni.”
Jwa 18:30  Namkha “akasisilelesi.”