Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Jwanisi 17:1-26

OUTLINE OF CONTENTS

  • Umthandazo kaJesu wamaswaphela nabapostoli bakhe (1-26)

    • Ukwazi uZimu kutjho ukuphila okungapheliko (3)

    • AmaKrestu awasiyingcenye yephasi (14-16)

    • “Ilizwi lakho liliqiniso” 17)

    • “Ngibazisile ibizo lakho” (26)

17  Ngemva kobana uJesu akhulume lokhu, waqala ezulwini, wathi: “Baba, isikhathi sesifikile. Phazimulisa indodanakho ukwenzela bona nayo ikuphazimulise,  njengombana uyinikele amandla phezu kwabo boke abantu, ukuthi ibanikele ukuphila okungapheliko boke labo oyinikele bona.  Lokhu kutjho ukuphila okungapheliko, bona bakwazi wena,* okunguwe wedwa uZimu weqiniso naloyo omthumileko, uJesu Krestu.  Ngikuphazimulisile ephasini, ngokuqeda umsebenzi onginikele wona bona ngiwenze.  Nje-ke Baba, ngiphazimulisa eqadi kwakho ngephazimulo egade nginayo eqadi kwakho ngaphambi kobana kube nephasi.  “Ngilibonakalisile* ibizo lakho ebantwini onginikele bona ephasini. Bebangebakho, wabanikela mina begodu balilalele ilizwi lakho.  Nje-ke sebayazi bonyana zoke izinto onginikele zona zivela kuwe;  ngombana ngibanikelile amezwi owanginikela wona, bawamukele begodu sebazi kuhle ukuthi ngize njengomjamelakho, bayakholwa nokuthi ungithumile.  Ngiyababawela; angibaweli iphasi, kodwana ngibawela labo onginikele bona, ngombana ngebakho; 10  nazo zoke izinto zami ngezakho, nezakho ngezami, begodu ngiphazinyulisiwe hlangana nabo. 11  “Angisekho ephasini, kodwana bona basephasini, mina ngiza kuwe. Baba oCwengileko, bavikele ngebanga lebizo lakho, onginikele lona, bona babe munye njengombana nathi simunye. 12  Nangisesenabo, bengihlala ngibavikela ngebanga lebizo lakho, onginikele lona; ngibavikele, akakho namunye wabo olahlekileko ngaphandle kwendodana yokutjhatjalaliswa, ukuze imitlolo izaliseke. 13  Kodwana nje ngiza kuwe, begodu ngitjho izintwezi ephasini, bona ithabo lami lipheleliswe kibo. 14  Ngibanikele ilizwi lakho, kodwana iphasi libahloyile, ngombana abasiyingcenye yephasi, njengombana nami ngingasiyingcenye yephasi. 15  “Angibawi ukuthi ubasuse ephasini, kodwana bona ubavikele ngebanga lomumbi. 16  Abasiyingcenye yephasi, njengombana nami ngingasiyingcenye yephasi. 17  Bacwengise ngeqiniso; ilizwi lakho liliqiniso. 18  Njengombana ungithumele ephasini, nami ngibathumele ephasini. 19  Ngiyazicwengisa ngebanga labo, ukuze nabo bacwengiswe ngeqiniso. 20  “Angibaweli laba kwaphela, kodwana ngibawela nalabo abazokukholwa kimi ngemva kokuzwa ilizwi labo, 21  khona bazakuba munye boke, njengombana nawe Baba umunye nami, nami ngimunye nawe, ukuthi nabo babe munye nathi, ukuze iphasi likholwe ukuthi ungithumile. 22  Ngibanikele iphazimulo onginikele yona, bona babe munye njengombana nathi simunye. 23  Mina ngimunye nabo, nawe umunye nami, ukuthi bapheleliswe ebunyeni, khona iphasi lizakwazi ukuthi ungithumile nokuthi uyabathanda njengombana nami ungithandile. 24  Baba, ngifuna ukuthi labo onginikele bona babe nami lapha ngikhona, bonyana babone iphazimulo onginikele yona, ngombana ungithande ngaphambi kokuthonyiswa kwephasi. 25  Baba olungileko, kwamambala iphasi alikakwazi, kodwana mina ngiyakwazi, nalaba bayazi ukuthi ungithumile. 26  Ngibazisile ibizo lakho begodu ngizolenza laziwe, ukwenzela bona ithando ongithande ngalo libe kibo nokuthi ngimunye nabo.”

Imitlolo Ephasi

Jwa 17:3  Namkha “ukungenisa kwabo ilwazi ngawe.”
Jwa 17:6  Namkha “Ngilenze laziwa.”