Jwanisi 16:1-33

  • Abafundi bakaJesu bangaqalana nokufa (1-4a)

  • Umsebenzi wommoya ocwengileko (4b-16)

  • Ukutlhuwa kwabafundi kuzokutjhugululwa kube lithabo (17-24)

  • UJesu uhlula iphasi (25-33)

16  “Ngikhulume izintwezi kini bona ningawi.  Abantu bazoniqotha esinagogeni. Eqinisweni, kuza isikhathi lapho woke umuntu onibulalako azokucabanga bona wenzela uZimu umsebenzi ocwengileko.  Kodwana bazokwenza izintwezi ngombana abakamazi uBaba namkha mina.  Nanyana kunjalo, nginitjele izintwezi khona kuzakuthi nakufika isikhathi sokuthi zenzeke, nikhumbule ukuthi nganitjela zona. “Azange nginitjele izintwezi ekuthomeni, ngombana benginani.  Nje ngiya kiloyo ongithumileko; kodwana akakho namunye wenu ongibuzako ukuthi, ‘Uyaphi?’  Ngebanga lokuthi nginitjele izintwezi, iinhliziyo zenu sezitlhuwe khulu.  Nanyana kunjalo, nginitjela iqiniso, ukukhamba kwami kuzokuzuzisa nina. Ngombana nangingakhambiko, umsizi angekhe eze kini; kodwana nangikhambako, ngizomthumela kini.  Nakafikako, uzokunikela iphasi ubufakazi obukholisako malungana nesono, malungana nokulunga begodu malungana nesahlulelo:  kokuthoma malungana nesono, ngombana abakholwa kimi; 10  bese malungana nokulunga, ngombana ngiya kuBaba begodu angeze nisangibona; 11  kuthi malungana nesahlulelo, ngombana umbusi wephaseli wahlulelwe. 12  “Ngisesenezinto ezinengi ekufuze nginitjele zona, kodwana angekhe nikghone ukuzithwala nje. 13  Nanyana kunjalo, loyo* nakafikako, ummoya weqiniso, uzoninqophisa bona nizwisise iqiniso ngokuzeleko, ngombana angekhe akhulume ngokuthanda kwakhe, kodwana uzokukhuluma lokho akuzwako, uzonazisa nezinto ezisazokuza. 14  Loyo uzongiphazimulisa, ngombana uzokuthatha lokho akuzwa kimi, akumemezele kini. 15  Zoke izinto uBaba anazo ngezami. Kungakho ngithi uthatha lokho akuzwa kimi, akumemezele kini. 16  Kuzaba sikhatjhana ningasangiboni, bese kuthi ngemva kwesikhatjhana ningibone godu.” 17  Nabezwa lokho abanye babafundi bakhe bathi komunye nomunye: “Utjho ukuthini nakathi kithi, ‘Kuzaba sikhatjhana ningasangiboni, bese kuthi isikhatjhana ningibone godu,’ nokuthi, ‘ngombana ngiya kuBaba’?” 18  Nje-ke bebathi: “Utjho ukuthini nakathi, ‘isikhatjhana’? Asazi ukuthi ukhuluma ngani.” 19  UJesu bekazi ukuthi bafuna ukumbuza, yeke wathi kibo: “Nibuzana nodwa na ngombana ngithe: ‘Kuzaba sikhatjhana ningasangiboni, bese kuthi isikhatjhana ningibone godu’? 20  Ngiqinisile ngithi kini, nizokulila begodu nirhahlawule, kodwana iphasi lizokuthaba; nizokutlhuwa, kodwana ukutlhuwa kwenu kuzokutjhugululwa kube lithabo. 21  Umfazi nakabelethako, uyatlhuwa ngombana isikhathi sakhe sifikile, kodwana nasekambelethile umntwana, akasalikhumbuli isizi ngebanga lethabo lokuthi kubelethwe umuntu ephasini. 22  Ngokufanako nani, nje nitlhuwile; kodwana ngizonibona godu, iinhliziyo zenu zizokuthaba, begodu akunamuntu ongathatha ithabo lenu. 23  Mhlokho angekhe ningibuze litho. Ngiqinisile ngithi kini, nanibawa nanyana yini kuBaba, uzonipha yona ngebizo lami. 24  Bekube nje anikabawi litho ngebizo lami. Bawani nizokufumana, khona ithabo lenu lizokupheleliswa. 25  “Ngikhulume nani izintwezi ngemifanekiso. Isikhathi siyeza lapho ngingeze ngisakhuluma nani ngemifanekiso, kodwana ngizonitjela ngoBaba ngokunqophileko. 26  Mhlokho nizokubawa kuBaba ngebizo lami; ngokutjho lokhu, angitjho ukuthi ngizonibawela. 27  Ngombana uBaba ngokwakhe uyanithanda, ngombana ningithandile nakholwa ukuthi ngize njengomjameli kaZimu. 28  Ngize njengomjameli kaBaba begodu ngize ephasini. Nje ngiyakhamba ephasini, ngiya kuBaba.” 29  Abafundi bakhe bathi: “Arha! Nje-ke khona ukhuluma ngokunqophileko awusebenzisi imifanekiso. 30  Nje sesiyazi ukuthi wazi zoke izinto, awutlhogi nokobana kube nomuntu okubuzako. Ngalokhu siyakholwa ukuthi uvela kuZimu.” 31  UJesu wathi kibo: “Niyakholwa nje? 32  Qalani! Isikhathi siyeza, kuhlekuhle, sesifikile, lapho nizokuphadlhalala noke, ngamunye atjhinge ngendlinakhe ningitjhiye ngingedwa. Kodwana angisingedwa, ngombana uBaba unami. 33  Nginitjele izintwezi ukwenzela bona nibe nokuthula ngami. Ephasini nizokuba nesizi, kodwana yibani nesibindi! Ngilihlulile iphasi.”

Imitlolo Ephasi

Jwa 16:13  Ibizo elithi “loyo” elisevesini le-13 nele-14 liqalisele ‘kumsizi’ osevesini le-7. UJesu usebenzise ibizo elithi “umsizi” ukwenza samuntu ummoya ocwengileko (omamandla angasimumuntu).