Jwanisi 15:1-27

  • Umfanekiso wesidiribe samambala (1-10)

  • Umyalo wokutjengisa ithando elinjengelakaKrestu (11-17)

    • “Akakho onethando elikhulu kunaleli” (13)

  • Abafundi bakaJesu bahloywe liphasi (18-27)

15  “Mina ngisitjalo samadiribe samambala, uBaba mlimi.  Zoke iimpande ezingatheli uyazisusa kimi, ahlwengise zoke ezithelako, bona zithele iinthelo ezingeziweko.  Nina senihlwengekile ngebanga lelizwi engilikhulume kini.  Hlalani nimunye nami, nami ngizokuhlala ngimunye nani. Njengombana ipande ingekhe izithelele ngokwayo ngaphandle kokuthi ihlale esitjalweni samadiribe, ngokunjalo nani angekhe nithele ngaphandle kokuthi nihlale nimunye nami.  Mina ngisitjalo samadiribe; nina niziimpande. Nanyana ngubani ohlala amunye nami, nami ngimunye naye, uthela iinthelo ezinengi; ngombana ngaphandle kwami angekhe nenza litho.  Nanyana ngubani ongahlali amunye nami, uphoselwa ngaphandle njengepande bese uyatjhwaba. Abantu bayazibuthelela iimpandezo, baziphosele ngemlilweni, zitjhiswe.  Nangabe nihlala nimunye nami, namezwami ahlala kini, bawani nanyana yini eniyifisako, izokwenzeka.  UBaba uphazinyuliswa kuragela kwenu phambili nokuthela iinthelo ezinengi nokuthi nizibonakalisa nibafundi bami.  Njengombana uBaba angithandile, nami nginithandile; hlalani ethandweni lami. 10  Nanilalela imiyalo yami, nizokuhlala ethandweni lami, njengombana nami ngilalele imiyalo kaBaba begodu ngihlala ngisethandweni lakhe. 11  “Izintwezi ngizikhulume kini, bona ithabo lami libe kini, nethabo lenu lizaliswe. 12  Naku umyalo wami, ukuthi nithandane njengombana nami nginithandile. 13  Akakho onethando elikhulu kunaleli, bona umuntu angadela ukuphila kwakhe* ngebanga labangani bakhe. 14  Nibangani bami nanenza lokho enginiyala ngakho. 15  Angisanibizi ngokuthi niziingqila, ngombana isigqila asikwazi okwenziwa yikosaso. Kodwana nginibize ngokuthi nibangani bami, ngombana nginazise zoke izinto engizizwe kuBaba. 16  Akhenge ningikhethe, kodwana ngimi onikhethileko, nginikhethele bona niragele phambili nokuthela iinthelo nokuthi iinthelo zenu zihlale, ukwenzela bona nanyana yini eniyibawa kuBaba ngebizo lami, aniphe yona. 17  “Nginiyala ngezintwezi bona nithandane. 18  Nangabe iphasi liyanihloya, niyazi ukuthi langihloya nami ngaphambi kokuthi linihloye. 19  Ngathana beniyingcenye yephasi, iphasi belizokuthanda okungekwalo. Nje-ke ngebanga lokuthi anisiyingcenye yephasi, kodwana nginikhethile ephasini, kungebangelo iphasi linihloya. 20  Khumbulani ilizwi enganitjela lona: Isigqila asisisikhulu kunekosaso. Nangabe bangihlunguphaza, nani bazonihlunguphaza; nangabe balilalela ilizwi lami, bazolilalela nelenu. 21  Kodwana bazokwenza zoke izintwezi kini ngebanga lebizo lami, ngombana abamazi loyo ongithumileko. 22  Ngathana akhenge ngize ngizokukhuluma nabo, bebangekhe babe nesono. Kodwana nje angekhe basiphika isono sabo. 23  Nanyana ngubani ongihloyako, uhloya noBaba. 24  Ngathana akhenge ngenze kibo imisebenzi engakhenge kheyenziwe ngomunye umuntu, bebangekhe babe nesono; kodwana nje bangibonile begodu bahloya mina noBaba. 25  Kodwana lokhu kwenzeke bona kuzaliseke ilizwi elitlolwe emThethweni wabo nalithi: ‘Bangihloye ngaphandle kwesizathu.’ 26  Nanginithumela umsizi ovela kuBaba, ummoya weqiniso, wona uzokufika uvela kuBaba begodu ufakaze ngami; 27  nani kufuze nifakaze ngami, ngombana nibe nami kusukela ekuthomeni.

Imitlolo Ephasi

Jwa 15:13  Namkha “umphefumulwakhe.”