Jwanisi 14:1-31

  • UJesu, ukuphela kwendlela etjhinga kuBaba (1-14)

    • “Ngiyindlela neqiniso nokuphila” (6)

  • UJesu uthembisa ummoya ocwengileko (15-31)

    • “UBaba mkhulu kunami” (28)

14  “Ningatshwenyeki eenhliziyweni zenu. Kholwani kuZimu; kholwani nakimi.  Endlini kaBaba kuneendawo zokuhlala ezinengi. Ngathana bekungasinjalo, bengizonitjela, ngombana ngiyakhamba ngiyonilungiselela indawo.  Nangikhambako ngiyonilungisela indawo, ngizokubuya ngizonithatha, bona lapha ngikhona nani nibe khona.  Niyayazi nendlela yalapha ngiya khona.”  UTomasi wathi kuye: “Kosi, asikwazi lapho uya khona. Singayazi njani indlela?”  UJesu wathi kuye: “Ngiyindlela neqiniso nokuphila. Akakho oza kuBaba ngaphandle kokuthi eze ngami.  Ngathana nina madoda beningazi, benizomazi noBaba; kusukela nje niyamazi begodu nimbonile.”  UFlebhe wathi kuye: “Kosi, sitjengisa uBaba, lokho kusanele.”  UJesu wathi kuye: “Ngitjho nangemva kobana madoda ngibe nani isikhathi eside kangaka, Flebhe, awukangazi? Nanyana ngubani ongibonileko ubone noBaba. Utjho njani nawuthi, ‘Sitjengisa uBaba’? 10  Awukholwa na bona ngimunye noBaba nokuthi uBaba umunye nami? Izinto engizitjho kini angizikhulumi ngokwami, kodwana uBaba ohlala amunye nami wenza imisebenzakhe. 11  Ngikholwani nangithi ngimunye noBaba nokuthi uBaba umunye nami; nakungasinjalo, kholwani ngebanga lemisebenzi ngokwayo. 12  Ngiqinisile ngithi kini, nanyana ngubani okholwa kimi naye uzokwenza imisebenzi engiyenzako; begodu uzokwenza imisebenzi emikhulu kunale, ngombana ngiya kuBaba. 13  Godu nanyana yini eniyibawa ngebizo lami, ngizoyenza, ukuze uBaba aphazinyuliswe ngeNdodana. 14  Nanibawa nanyana yini ngebizo lami, ngizoyenza. 15  “Nangabe niyangithanda, nizoyilalela imiyalo yami. 16  Ngizakubawa uBaba, yena uzoninikela omunye umsizi* bona abe nani bekube phakade, 17  ummoya weqiniso, iphasi elingeze lawamukela, ngombana aliwuboni begodu aliwazi. Nina niyawazi, ngombana uhlala kini begodu ukini. 18  Angeze nginitjhiye niziintandani. Ngizokubuya kini. 19  Kungasikade iphasi ngeze lisangibona, kodwana nina nizongibona, ngombana ngiyaphila, nani nizokuphila. 20  Ngelangelo nizokwazi bona ngimunye noBaba begodu nina nimunye nami, nami ngimunye nani. 21  Owamukela imiyalo yami bekayilalele, nguye ongithandako. Ongithandako uzokuthandwa nguBaba, nami ngizomthanda, ngizibonakalise ngokukhanyako kuye.” 22  UJudasi, ingasi u-Iskariyodi, wathi kuye: “Kosi, kuza njani unqophe ukuzibonakalisa ngokukhanyako kithi ingasi ephasini?” 23  UJesu wamphendula wathi: “Loyo ongithandako, uzolilalela ilizwi lami, noBaba uzomthanda begodu sizokuza kuye sihlale naye. 24  Ongangithandiko akagcini amezwami. Ilizwi enilizwako akusingelami, kodwana ngelakaBaba ongithumileko. 25  “Ngikhulume izintwezi ngisesenani. 26  Kodwana umsizi, ummoya ocwengileko, uBaba azowuthumela ngebizo lami, uzonifundisa zoke izinto, unikhumbuze nazo zoke izinto enginitjele zona. 27  Nginitjhiya nokuthula; ngininikela ukuthula kwami. Angininikeli khona ngendlela iphasi elininikela ngayo. Ningatshwenyeki eenhliziyweni zenu namkha nisabe. 28  Nizwile ngathi kini, ‘Ngiyakhamba begodu ngizokubuya kini.’ Ngathana beningithanda, benizokuthaba ukuthi ngiya kuBaba, ngombana uBaba mkhulu kunami. 29  Nje-ke nginitjele ngaphambi kobana kwenzeke, bona nikholwe nakwenzekako. 30  Angeze ngisakhuluma okunengi nani, ngombana umbusi wephasi uyeza, begodu akanamandla kimi. 31  Kodwana bona iphasi lazi ukuthi ngiyamthanda uBaba, ngenza njengombana uBaba angiyale bona ngenze. Sikimani, asikhambeni lapha.

Imitlolo Ephasi

Jwa 14:16  Namkha “umduduzi.”