Jwanisi 13:1-38

  • UJesu uhlambisa abafundi bakhe iinyawo (1-20)

  • UJesu uveza uJudasi njengomkghapheli (21-30)

  • Umyalo omutjha (31-35)

    • “Naninethando phakathi kwenu” (35)

  • Ukubikezelwa kokuphika kwakaPitrosi (36-38)

13  Nje-ke njengombana uJesu bekazi ngaphambi komnyanya wePhasika bona isikhathi sakhe sokuthi akhambe ephasineli aye kuYise sesifikile, ubathandile okungebakhe ebebasephasini, wabathanda bekwaba sekupheleni.  Isidlo santambama besiraga, begodu uDeveli besekakufakile ehliziyweni kaJudasi Iskariyodi, indodana kaSimoni, ukuthi amthengise.  Yeke uJesu, azi ukuthi uBaba unikele zoke izinto ezandleni zakhe nokuthi uvele kuZimu begodu bekaya kuZimu,  wasikima esidlweni santambama wabeka izambatho zakhe zangaphandle eqadi. Wathatha ithawula walitantela edinini.  Ngemva kwalokho wathela amanzi ngesitjeni wahlambisa abafundi bakhe iinyawo wazisula ngethawula ebekazitantele ngalo.  Wafika kuSimoni Pitrosi. UPitrosi wathi kuye: “Kosi, ungihlambisa iinyawo?”  UJesu wathi kuye: “Lokhu engikwenzako awukuzwisisi nje, kodwana uzokuzwisisa ngemva kwezintwezi.”  UPitrosi wathi kuye: “Awa, angekhe ungihlambise iinyawo.” UJesu wathi kuye: “Ngaphandle kokuthi ngikuhlambise, awunatjhebiswano nami.”  USimoni Pitrosi wathi kuye: “Kosi, ungangihlambisi iinyawo kwaphela kodwana ngihlambisa nezandla nehloko.” 10  UJesu wathi kuye: “Nanyana ngubani ohlambileko akutlhogeki ahlanjiswe okhunye ngaphandle kweenyawo zakhe, kodwana uhlwenge ngokupheleleko. Nina madoda nihlwengile, kodwana ingasi noke.” 11  Ngombana bekamazi umuntu ozomthengisa. Kungakho athi: “Akusini noke enihlwengileko.” 12  Ngemva kokubahlambisa iinyawo wambatha izambatho zakhe zangaphandle, wahlala etafuleni godu wathi kibo: “Niyakuzwisisa na engikwenze kini? 13  Ningibiza ngokuthi ‘Mfundisi’ nokuthi ‘Kosi,’ nitjho kufanele, ngombana ngingikho. 14  Nje-ke, nangabe mina, nanyana ngiyiKosi noMfundisi, nginihlambise iinyawo, nani kufuze nihlambisane* iinyawo. 15  Ngombana nginibekela isibonelo sokuthi njengombana ngenzile kini, nani nenze okufanako. 16  Ngiqinisile ngithi kini, isigqila asisisikhulu kunekosaso, nothunyiweko akasimkhulu kunaloyo omthumileko. 17  Nanazi izintwezi, niyathaba nanizenzako. 18  Angikhulumi ngani noke; ngiyabazi engibakhethileko. Kodwana lokhu kwenzeke bona umtlolo lo uzaliseke: ‘Loyo odla isikwa sami ungijikele.’* 19  Kusukela nje, nginitjela ngaphambi kobana kwenzeke, khona kuzakuthi nakwenzekako nikholwe bona nginguye. 20  Ngiqinisile ngithi kini, owamukela nanyana ngubani engimthumileko wamukela nami, begodu nanyana ngubani ongamukelako wamukela naloyo ongithumileko.” 21  Ngemva kokutjho izintwezi, uJesu watshwenyeka emmoyeni, wafakaza, wathi: “Ngiqinisile ngithi kini, omunye wenu uzongithengisa.” 22  Abafundi baqalana, bangazi ukuthi ukhuluma ngobani. 23  Omunye wabafundi, loyo uJesu ebekamthanda, bekahlezi eduze noJesu. 24  Nje-ke, uSimoni Pitrosi wakhomba umfundi lo ngehloko wathi: “Sitjela bona ukhuluma ngobani.” 25  Umfundi loyo wasama esifubeni sakaJesu wathi kuye: “Kosi, ngubani?” 26  UJesu waphendula wathi: “Ngiloyo engizomnikela isiqetjhana sesikwa engisitjhebileko.” Yeke watjheba isikwa, wasinikela uJudasi, indodana kaSimoni Iskariyodi. 27  UJudasi wathatha isiqetjhana sesikweso, ngemva kwalokho uSathana wangena kuye. UJesu wathi kuye: “Lokho okwenzako, kwenze msinyana khulu.” 28  Nanyana kunjalo, akekho kilabo ebebahlezi etafuleni obekazi ukuthi kubayini atjho lokho kuye. 29  Kuhlekuhle, abanye bebacabanga bona njengombana uJudasi bekaphatha ibhokisi lemali, uJesu bekathi kuye, “Khamba uyokuthenga izinto esizitlhogela umnyanya,” namkha ukuthi kufuze anikele abadududu okuthileko. 30  Nje-ke kwathi bona athathe isiqetjhana sesikweso, waphuma khonokho. Bekusebusuku. 31  Nasekaphumile, uJesu wathi: “Nje iNdodana yomuntu iphazinyulisiwe, noZimu uphazinyulisiwe malungana nayo. 32  UZimu ngokwakhe uzoyiphazimulisa, begodu uzoyiphazimulisa khona nje. 33  Bantwanyana, nginani isikhatjhana. Nizongifuna; godu lokho engikutjele amaJuda nangithi, ‘Lapho engiya khona angekhe nize,’ ngikutjho nakini nje. 34  Ngininikela umyalo omutjha, wokuthi nithandane; njengombana nami nginithandile, nani thandanani. 35  Boke bazokwazi ngalokhu ukuthi nibafundi bami⁠​—⁠nanithandanako.” 36  USimoni Pitrosi wathi kuye: “Kosi, uyaphi?” UJesu wathi: “Lapho ngiya khona, angekhe ungilandele nje, kodwana uzongilandela ngokukhamba kwesikhathi.” 37  UPitrosi wathi kuye: “Kosi, kubayini ngingekhe ngikghone ukukulandela nje? Ngizokudela ukuphila kwami ngebanga lakho.” 38  UJesu wathi: “Uzokudela ukuphila kwakho ngebanga lami? Ngiqinisile ngithi kuwe, umkukurumbu angekhe ulile bekube kulapho sewungiphike kathathu.”

Imitlolo Ephasi

Jwa 13:14  Namkha “ningaphasi kwesibopho sokuhlambisana.”
Jwa 13:18  Namkha “ungiphakamisele isithende.”