Jwanisi 12:1-50

  • UMariya uzesa iinyawo zakaJesu ngamafutha (1-11)

  • UJesu ungena njengekosi (12-19)

  • UJesu ubikezela ngokufa kwakhe (20-37)

  • Ukungakholwa kwamaJuda kuzalisa isiphorofido (38-43)

  • UJesu wazela ukusindisa iphasi (44-50)

12  Emalangeni asithandathu ngaphambi kobana kube yiPhasika, uJesu wafika eBhethaniya, lapho bekuhlala uLazaru, owavuswa nguJesu kwabafileko.  Bamenzela isidlo santambama, uMarta bekabaphakululela, uLazaru yena bekangomunye wabahlezi noJesu etafuleni.  UMariya wathatha isiquntu selitha yamafutha anuka kamnandi, abiza khulu, inarada yamambala, wazesa iinyawo zakaJesu wazisula ngeenhluthu zakhe. Indlu yazala iphunga lamafutha anuka kamnandi.  Kodwana uJudasi Iskariyodi, omunye wabafundi bakhe, obekazomthengisa, wathi:  “Kubayini amafutha anuka kamnandi la angathengiswa ngabodenariyu abama-300 bese imali leyo inikelwe abatlhagako?”  Watjho lokhu, ingasi ngombana atshwenyekile ngabantu abatlhagako, kodwana ngombana bekalisela, aphatha ibhokisi lemali, ajayele nokweba imali efakwa kilo.  Yeke uJesu wathi: “Mliseni akwenze lokhu ukulungiselela ilanga lami lokubulungwa.  Ngombana abatlhagako nihlala ninabo, kodwana mina ngekhe nihlale ninami.”  Isiqubuthu esikhulu samaJuda sezwa ukuthi uJesu ulapho, seza ingasi ngebanga lakaJesu kwaphela kodwana nokuzokubona uLazaru, amvuse kwabafileko. 10  Nje-ke abaphristi abakhulu baluka amano wokubulala noLazaru, 11  ngombana bekungebanga lakhe amaJuda amanengi bewaya lapho begodu akholwa kuJesu. 12  Ngelanga elilandelako isiqubuthu esikhulu ebesize emnyanyeni sezwa ukuthi uJesu uza eJerusalema. 13  Sathatha iimpande zomuthi wesundu saphuma sayomhlangabeza, sarhuwelela sathi: “Siyakurabhela, msindise! Ubusisiwe oza ngebizo lakaJehova, iKosi yakwa-Israyeli!” 14  UJesu wafumana udumbanyana, wahlala phezu kwakhe, njengombana kutloliwe: 15  “Ungasabi Ndodakazi yeZiyoni. Qala! Ikosakho iyeza, ihlezi phezu kwakadumbanyana.” 16  Abafundi bakhe akhenge bakuzwisise lokhu ekuthomeni, kodwana lokha uJesu nakaphazinyuliswako, bakhumbula ukuthi lokhu kwatlolwa ngaye nokuthi benze izintwezi kuye. 17  Isiqubuthu ebesinoJesu nakabiza uLazaru ethuneni* amvusa kwabafileko sasolo sifakaza. 18  Leli ngelinye ibanga elenza isiqubuthu sayomhlangabeza, ngombana besizwile ukuthi wenze isibonakaliswesi. 19  AbaFarisi bathi komunye nomunye: “Niyabona ukuthi asiyindawo. Qalani! Iphasi loke liyamlandela.” 20  BekunamaGirigi athileko hlangana nalabo ebebeze ukuzokulotjha uZimu emnyanyeni. 21  Yeke aya kuFlebhe, obekavela eBhethesayida yeGalile, ambawa athi: “Mnumzana, sifuna ukubona uJesu.” 22  UFlebhe wayokutjela u-Andrisi. U-Andrisi noFlebhe bayokutjela uJesu. 23  Kodwana uJesu wathi kibo: “Sekusikhathi sokobana iNdodana yomuntu iphazinyuliswe. 24  Ngiqinisile ngithi kini, ngaphandle kokuthi ithoro yekoroyi iwele phasi bese iyafa, ihlala iyithoro yinye; kodwana nayifako, izokuthela iinthelo ezinengi. 25  Nanyana ngubani othanda ukuphila kwakhe uyakutjhabalalisa, kodwana nanyana ngubani ohloya ukuphila kwakhe ephasineli, uzokuvikela ukuze azuze ukuphila okungapheliko. 26  Nangabe umuntu ufuna ukuba sisebenzi sami, akangilandele, begodu lapho ngikhona, kulapho nesisebenzi sami sizokuba khona. Nangabe umuntu ufuna ukuba sisebenzi sami, uBaba uzomdumisa. 27  Njenganje ngitshwenyekile, kufuze ngithini? Baba, ngisindisa esikhathinesi. Nanyana kunjalo, kungebangeli ngize ephasini, ngizele isikhathesi. 28  Baba, phazimulisa ibizo lakho.” Ngemva kwalokho kwazwakala ilizwi livela ezulwini lithi: “Ngiliphazimulisile begodu ngizoliphazimulisa godu.” 29  Isiqubuthu ebesijame lapho salizwa, sathi kudume izulu. Abanye bathi: “Ingilozi ikhulume naye.” 30  UJesu wathi kibo: “Ilizweli alikazwakali ngebanga lami, kodwana lizwakele ngebanga lenu. 31  Nje iphaseli liyahlulelwa begodu umbusi wephaseli uzokuqothwa. 32  Nje-ke mina nangiphakanyiswako ephasini, ngizokudosela yoke imihlobo yabantu kimi.” 33  Kuhlekuhle bekatjho lokhu ukutjengisa ukuthi uzokufa ukufa okunjani. 34  Ngemva kwalokho isiqubuthu sathi kuye: “Sizwile emThethweni ukuthi uKrestu uzokuhlala ngokungapheliko. Utjho njani ukuthi iNdodana yomuntu kufuze iphakanyiswe? Ngubani iNdodana yomuntu le?” 35  UJesu wathi kibo: “Ukukhanya kuzokuba phakathi kwenu isikhatjhana. Khambani nisesenokukhanya, ukwenzela bona ubumnyama bunganihluli; nanyana ngubani okhamba ebumnyameni akazi bona uyaphi. 36  Njengombana nisesenokukhanya, kholwani ekukhanyeni, bona nibe madodana wokukhanya.” UJesu watjho lokhu bese wakhamba wayobabhacela. 37  Nanyana bekenze iimbonakaliso ezinengi khulu phambi kwabo, bebangamkholwa, 38  ukwenzela bona ilizwi laka-Isaya umphorofidi lizaliseke, nakathi: “Jehova, ngubani okholwe into ayizwe kithi? Begodu malungana nesandla sakaJehova, sembulwe kubani?” 39  Ibanga ebelibenza bangakholwa kukuthi u-Isaya godu wathi: 40  “Uphophaze amehlwabo, wathundubaza neenhliziyo zabo, ukwenzela bona bangaboni ngamehlwabo, bangazwisisi ngeenhliziyo zabo, batjhuguluke begodu ngibalaphe.” 41  U-Isaya watjho lokhu ngombana wabona iphazimulwakhe, wakhuluma ngaye. 42  Eqinisweni, abanengi ngitjho nababusi bamkholwa, kodwana akhenge bamvume ngebanga labaFarisi, bona bangazokuqothwa ngesinagogeni; 43  ngombana bebathanda iphazimulo yabantu ukudlula iphazimulo kaZimu. 44  Kusesenjalo, uJesu waphakamisa ilizwi wathi: “Nanyana ngubani okholwa kimi akakholwa kimi kwaphela kodwana nakiloyo ongithumileko; 45  begodu nanyana ngubani ongibonako ubona naloyo ongithumileko. 46  Ngize njengokukhanya ephasini, bona woke umuntu okholwa kimi angahlali ebumnyameni. 47  Kodwana nanyana ngubani owezwako amezwami angawenzi, angimahluleli; ngombana angikazeli ukwahlulela iphasi, kodwana ukusindisa iphasi. 48  Nanyana ngubani ongangihloniphi begodu angawamukeli amezwami, ukhona ozomahlulela. Ilizwi engilikhulumileko ngilo elizomahlulela ngelanga lamaswaphela. 49  Ngombana angikakhulumi ngokuthanda kwami, kodwana uBaba ongithumileko nguye onginikele umyalo wokuthi khuyini ekufuze ngiyitjho begodu ngiyifundise. 50  Ngiyazi nokuthi umyalwakhe utjho ukuphila okungapheliko. Nje-ke nanyana yini engiyikhulumako, ngiyikhuluma njengombana uBaba angitjelile.”

Imitlolo Ephasi

Jwa 12:17  Namkha “ethuneni elisikhumbuzo.”