Jwanisi 11:1-57

  • Ukufa kwakaLazaru (1-16)

  • UJesu ududuza uMarta noMariya (17-37)

  • UJesu uvusa uLazaru (38-44)

  • Amano wokubulala uJesu (45-57)

11  Umuntu othileko okuthiwa nguLazaru bekagula; bekavela esabelweni seBhethaniya, ekhabo likaMariya nodadwabo uMarta.  Lo nguMariya owazesa iKosi ngamafutha anuka kamnandi wasula neenyawo zayo ngeenhluthu zakhe; uLazaru ogulako bekumfowabo.  Abodadwabo bathumela umlayezo kuJesu, bathi: “Kosi, loyo omthandako uyagula.”  Kodwana uJesu nakezwa lokho, wathi: “Isiphetho sokugulokhu angekhe kube kukufa, kodwana kungokwephazimulo kaZimu, ukwenzela bona iNdodana kaZimu iphazinyuliswe ngakho.”  UJesu bekamthanda uMarta, uMariya noLazaru.  Nanyana kunjalo, nakezwa bona uLazaru uyagula, wahlala endaweni ebekakiyo amanye amalanga amabili.  Ngemva kwalokhu wathi ebafundini: “Asitjhingeni eJudiya godu.”  Abafundi bathi kuye: “Rabi, mhlapha nje amaJudiya bekafuna ukukukghadlha ngamatje, ufuna ukuya khona godu?”  UJesu waphendula wathi: “Imini inama-iri ali-12, akusinjalo? Nanyana ngubani okhamba emini, akakhutjwa lilitho, ngombana ubona ukukhanya kwephaseli. 10  Kodwana nanyana ngubani okhamba ebusuku uyakhutjwa, ngombana ukukhanya akukho kuye.” 11  Ngemva kokutjho lokhu, waraga wathi: “ULazaru umnganethu ulele, kodwana ngitjhinga khona bona ngiyomvusa.” 12  Abafundi bathi kuye: “Kosi, nangabe ulele, uzakuphola.” 13  UJesu bekatjho ukuthi uhlongakele. Kodwana bona bebacabanga ukuthi ukhuluma ngokulala ubuthongo. 14  Ngemva kwalokho uJesu wathi kibo ngokunqophileko: “ULazaru uhlongakele, 15  begodu ngebanga lenu ngiyathaba ukuthi bengingekho lapho, ukwenzela bona nikholwe. Kodwana asitjhingeni kuye.” 16  Yeke uTomasi, obekuthiwa liWele,* wathi ebafundini akunye nabo: “Asikhambeni nathi, ukwenzela bona sife kunye noJesu.” 17  UJesu nakafikako, wafumana bona uLazaru sekanamalanga amane asethuneni.* 18  Nje-ke iBhethaniya beyiseduze kweJerusalema, ngebanga elingaba makhilomitha* amathathu. 19  Inengi lamaJuda belize kuMarta noMariya lizobatjhiriya ngokuhlongakala komfowabo. 20  UMarta nakezwa bona uJesu uyeza, waphuma wayomhlangabeza; kodwana uMariya bekasolo ahlezi ekhaya. 21  UMarta wathi kuJesu: “Kosi, ngathana bewulapha, umfowethu ngangakafi. 22  Kodwana nanje ngiyazi ukuthi nanyana yini oyibawa kuZimu, uZimu uzokunikela yona.” 23  UJesu wathi kuye: “Umfowenu uzokuvuka.” 24  UMarta wathi kuye: “Ngiyazi ukuthi uzokuvuswa kwabafileko ngelanga lamaswaphela.” 25  UJesu wathi kuye: “Mina ngikuvuka nokuphila. Loyo okholwa kimi, ngitjho nanyana angafa, uzokuphila; 26  bese kuthi woke umuntu ophilako akholwe kimi angekhe afe. Uyakukholwa lokhu na?” 27  Wathi kuye: “Iye Kosi, ngiyakholwa bona unguKrestu, iNdodana kaZimu, loyo ebekufuze eze ephasini.” 28  Ngemva kokutjho lokhu, wakhamba wayokubiza uMariya udadwabo, wathi kuye ngemsitheleni: “UMfundisi ulapha begodu uyakubiza.” 29  UMariya nakezwa lokho, wasikima msinyana watjhinga kuye. 30  UJesu bekangakangeni endaweni leyo, kodwana bekaseselapho uMarta amhlangabeze khona. 31  AmaJuda ebewanoMariya ngendlini amtjhiriya, nawambona asikima msinyana aphuma, amlandela, acabanga ukuthi uya ethuneni* bona ayokulila khona. 32  UMariya nakafika lapho uJesu bekakhona begodu nakambonako, wawela eenyaweni zakhe wathi kuye: “Kosi, ngathana bewulapha, umfowethu ngangakafi.” 33  UJesu nakambona alila namaJuda eze naye nawo alila, wathinteka khulu ehliziyweni* begodu watshwenyeka. 34  Wathi: “Nimlalisephi?” Bathi kuye: “Kosi, iza uzokubona.” 35  UJesu walila. 36  Khonokho amaJuda athi: “Qalani bona bekamthanda kangangani!” 37  Kodwana abanye kibo bathi: “Nitjho bona umuntu owavula amehlo wesiphofu bekangabhalelwa kuvimba lo bona angahlongakali?” 38  Ngemva kokuthinteka khulu ehliziyweni godu, uJesu waya ethuneni.* Gade lilirholo, livalwe ngelitje. 39  UJesu wathi: “Susani ilitje.” UMarta, udadwabo kamufi, wathi kuye: “Kosi, kufuze bona sekayanuka nje, ngombana sekumalanga amane.” 40  UJesu wathi kuye: “Akhenge ngikutjele na ukuthi nawungakholwa uzokubona iphazimulo kaZimu?” 41  Ngalokho balisusa ilitje. Ngemva kwalokho uJesu waqala ezulwini, wathi: “Baba, ngiyathokoza ukuthi ungizwile. 42  Kwamambala, bengazi ukuthi uhlala ungizwa; kodwana ngikhulume ngebanga lesiqubuthu esijame lapha, ukwenzela bona sikholwe ukuthi ungithumile.” 43  Ngemva kokutjho lokhu, warhuwelela khulu wathi: “Lazaru, phuma!” 44  Umuntu obekahlongakele waphuma iinyawo nezandla zitantelwe ngamatjhila, nobuso bakhe butantelwe ngetjhila. UJesu wathi kibo: “Mtjhaphululeni nimlise akhambe.” 45  Nje-ke, inengi lamaJuda ebelize kuMariya begodu labona okwenziwe nguJesu lakholwa kuye, 46  kodwana amanye wawo atjhinga ebaFarisini abatjela okwenziwe nguJesu. 47  Ngalokho abaphristi abakhulu nabaFarisi babuthelela iSanhedrini ndawonye, bathi: “Sizokwenzani, ngombana umuntu lo wenza iimbonakaliso ezinengi? 48  Nasingamlisa arage ngendlela enza ngayo le, boke abantu bazomkholwa, namaRoma azokuza athathe kokubili indawethu* nesitjhaba sethu.” 49  Kodwana omunye wabo, uKhayafasi, obekamphristi ophakemeko ngomnyaka loyo, wathi kibo: “Nina anazi litho, 50  begodu akhenge nilemuke ukuthi kuzuzisa nina ukuthi umuntu munye afele isitjhaba kunokuthi isitjhaba soke sirhayilwe.” 51  Akhenge atjho lokhu ngokusuka kuye, kodwana ngombana bekamphristi ophakemeko ngomnyaka loyo, waphorofida bona uJesu uzokufela isitjhaba, 52  begodu ingasi isitjhaba kwaphela kodwana nokubuthelela ndawonye abantwana bakaZimu ebebahlakazekile. 53  Ngalokho kusukela mhlokho baluka amano wokumbulala. 54  Nje-ke, uJesu akhenge asakhamba tjhatjhalazi hlangana namaJuda, kodwana wasuka lapho waya esifundeni esihlanu kommango, edorobheni okuthiwa yi-Efrayimu, wahlala lapho nabafundi. 55  Nje-ke iPhasika lamaJuda belitjhidele, abantu abanengi bemaphandleni bakhuphukela eJerusalema bona bayokuhlanjululwa ngaphambi komnyanya wePhasika. 56  Bebafuna uJesu, njengombana bajame ethempelini, bathi komunye nomunye: “Nicabangani? Kghani angekhe eze emnyanyeni?” 57  Kodwana abaphristi abakhulu nabaFarisi bebakhiphe umyalo wokuthi nakungenzeka kube nomuntu owaziko ukuthi uJesu ukuphi, kufuze akubike, ukwenzela bona bambambe.*

Imitlolo Ephasi

Jwa 11:16  Namkha “nguDidumosi.”
Jwa 11:17  Namkha “asethuneni elisikhumbuzo.”
Jwa 11:18  Ibanga elingaba mamayela amabili. NgesiGirigi “amastadiyu angaba li-15.”
Jwa 11:31  Namkha “ethuneni elisikhumbuzo.”
Jwa 11:33  NgesiGirigi “emmoyeni.”
Jwa 11:38  Namkha “ethuneni elisikhumbuzo.”
Jwa 11:48  Kutjho, ithempeli.
Jwa 11:57  Namkha “bambophe.”