Jwanisi 10:1-42

 • Umelusi nesibaya sezimvu (1-21)

  • UJesu ngumelusi omuhle (11-15)

  • “Nginezinye izimvu” (16)

 • AmaJuda ahlangana noJesu eMnyanyeni wokuHlanjululwa (22-39)

  • AmaJuda amanengi ayabhala ukukholwa (24-26)

  • “Izimvu zami ziyalilalela ilizwi lami” ((27)

  • INdodana noBaba bamunye (30, 38)

 • Abanengi abangaphetjheya kweJordani bayakholwa (40-42)

10  “Ngiqinisile ngithi kini, nanyana ngubani ongangeni ngomnyango esibayeni sezimvu kodwana eqe ngenye indlela, ulisela begodu umdlelezeli.  Kodwana ongena ngomnyango ungumelusi wezimvu.  Umlindisango uyamvulela, nezimvu ziyalilalela ilizwi lakhe. Ubiza izimvu zakhe ngamabizo, azirholele ngaphandle.  Nasele azikhuphele ngaphandle zoke, ukhamba phambi kwazo, nezimvu ziyamlandela ngombana ziyalazi ilizwi lakhe.  Angeze zalandela umuntu ezingamaziko kodwana zizombalekela, ngombana azilazi ilizwi lomuntu loyo.”  UJesu wabatjela umfanekiso lo, akhenge bakuzwisise ebekabatjela khona.  Yeke uJesu wathi godu: “Ngiqinisile ngithi kini, ngimnyango wezimvu.  Boke labo abeze bazenza mina bamasela nabadlelezeli; kodwana izimvu akhenge zibalalele.  Mina ngimnyango; nanyana ngubani ongena ngami uzokusindiswa, uzakungena aphume afumane amadlelo. 10  Isela lizela ukuzokweba ukubulala nokutjhabalalisa kwaphela. Mina ngizele bona zifumane ukuphila begodu zibe nakho kube yinala. 11  Ngingumelusi omuhle; umelusi omuhle udela ukuphila kwakhe* ngebanga lezimvu. 12  Umuntu oqatjhiweko, ongasingumelusi nongasimnikazi wezimvu, ubona ipisi iza atjhiye izimvu abaleke​—bese ipisi iyazibhudungela ziphadlhalale​— 13  ngombana uqatjhiwe begodu akanandaba nezimvu. 14  Ngingumelusi omuhle. Ngiyazazi izimvu zami nazo ziyangazi, 15  njengombana uBaba angazi nami ngiyamazi uBaba; ngidela ukuphila kwami ngebanga lezimvu. 16  “Nginezinye izimvu ezingasizo zesibayesi; nazo kufuze ngizingenise, zizolilalela ilizwi lami, begodu zizokuba mhlambi munye, nomelusi munye. 17  Kungebangelo uBaba angithanda, ngombana ngidela ukuphila kwami, bona ngikufumane godu. 18  Akunamuntu ongithathela kona, kodwana ngikudela ngokuzithandela. Nginamandla wokukudela, begodu nginamandla wokukufumana godu. Lo myalo engiwufumene kuBaba.” 19  Godu kwaba nokwahlukana hlangana kwamaJuda ngebanga lamezwi la. 20  Amanengi wawo bewathi: “Unedimoni begodu uyahlanya. Nimlalelelani?” 21  Abanye bathi: “La akusimamezwi womuntu onedimoni. Kghani idimoni lingakghona ukuvula amehlo weemphofu?” 22  Ngesikhatheso eJerusalema kwaba noMnyanya wokuHlanjululwa kwethempeli. Bekusebusika, 23  uJesu bekakhamba ethempelini emathurini kaSolomoni. 24  Yeke amaJuda ambungelela athi kuye: “Uzosenza sizibuze bekube nini? Nangabe unguKrestu, sitjela ngokunqophileko.” 25  UJesu wathi kiwo: “Nginitjelile, kodwana anikholwa. Imisebenzi engiyenza ebizweni lakaBaba, iyangifakazela. 26  Kodwana anikholwa, ngombana anisizizimvu zami. 27  Izimvu zami ziyalilalela ilizwi lami, ngiyazazi, begodu ziyangilandela. 28  Ngizinikela ukuphila okungapheliko, angeze zatjhatjalaliswa, begodu akunamuntu ongazihluthula esandleni sami. 29  Lokho uBaba anginikele khona kukhulu kunazo zoke ezinye izinto, begodu akunamuntu ongazihluthula esandleni sakaBaba. 30  Mina noBaba simunye.”* 31  Godu amaJuda adobha amatje bona amkghadlhe ngawo. 32  UJesu wathi kiwo: “Nginitjengise imisebenzi eminengi emihle evela kuBaba. Ngimuphi wemisebenzi le eningikghadlhela wona?” 33  AmaJuda athi kuye: “Asikukghadlheli umsebenzi omuhle owenzako, kodwana ukuhlambalaza; ngombana wena, nanyana umumuntu, uzenza uzimu.” 34  UJesu wathi: “Akukatlolwa na emThethwenenu ukuthi, ‘Ngathi: “Nibozimu” ’?* 35  UZimu nakabize labo abalahlwa lilizwi lakhe ngokuthi ‘bozimu’​—nje-ke umtlolo angekhe wenziwa waba lilize​— 36  nithi kimi, mina uBaba amcwengisileko wamthumela ephasini, ‘Uyahlambalaza,’ ngombana ngithe, ‘NgiyiNdodana kaZimu’? 37  Nangabe angenzi imisebenzi kaBaba, musani ukungikholwa. 38  Kodwana nangabe ngiyayenza, ngitjho nanyana ningangikholwa, kholwani imisebenzi, bona nazi begodu niragele phambili nazi ukuthi uBaba umunye nami nokuthi mina ngimunye noBaba.” 39  Yeke balinga ukumbamba godu, kodwana wabaleka azange bamfumane. 40  Godu wayamela ngaphetjheya kweJordani endaweni lapha uJwanisi bekabhabhadisela khona kokuthoma, wahlala khona. 41  Abantu abanengi beza kuye bathi: “UJwanisi khenge enze isibonakaliso nasinye, kodwana koke uJwanisi akukhulumileko ngomuntu lo kuliqiniso.” 42  Abanengi bakholwa kuye lapho.

Imitlolo Ephasi

Jwa 10:11  Namkha “umphefumulwakhe.”
Jwa 10:30  Namkha “sisebunyeni.”
Jwa 10:34  Namkha “Ningabafana nozimu.”