IzEnzo 9:1-43

  • USawula usendleleni eya eDamaseku (1-9)

  • U-Ananiyasi uthunyelwa ukusiza uSawula (10-19a)

  • USawula utjhumayela ngoJesu eDamaseku (19b-25)

  • USawula uvakatjhela iJerusalema (26-31)

  • UPitrosi welapha u-⁠Ayeniya (32-35)

  • UDorkasi ophanako uyavuswa (36-43)

9  Kodwana uSawula, bekasolo aphikelela ngokuthusela abafundi beKosi begodu anesifiso esikhulu sokubabulala, watjhinga kumphristi ophakemeko  wambawa iincwadi eziya emasinagogeni weDamaseku, bona nakafumana nanyana ngubani weNdlela Le,* abuye naye eJerusalema abotjhiwe, kokubili amadoda nabafazi.  Kuthe nakasatjhinga khona, atjhidela hlanu kweDamaseku, khonokho kwabonakala umkhanyo uvela ezulwini wapanyaza kuye,  wawela phasi, wezwa nelizwi lithi kuye: “Sawula, Sawula, kubayini ungihlunguphaza?”  Wathi: “Kosi ungubani?” Yathi: “NginguJesu, loyo omhlunguphazako.  Sikima ungene ngedorobheni, uzokutjelwa okufuze ukwenze.”  Amadoda ebekakhamba nawo ajama abhalelwa kukhuluma, bekalizwa itjhada lelizwi kodwana angamboni umuntu okhulumako.  USawula wasikima, angaboni litho nanyana amehlwakhe bekavulekile. Ngalokho bakhamba naye bambambe ngesandla bamusa eDamaseku.  Akhenge abone litho amalanga amathathu begodu akhenge adle namkha asele. 10  EDamaseku bekunomfundi ekuthiwa ngu-Ananiyasi, iKosi yathi kuye ngombono: “Ananiyasi!” Wathi: “Ngilapha Kosi.” 11  IKosi yathi kuye: “Sikima, utjhinge endleleni ebizwa ngokuthi yiNqophile, ufune indoda ebizwa ngokuthi nguSawula, weTarsusi, emzini kaJudasi. Ngombana qala, uyathandaza, 12  begodu embonweni ubone indoda ekuthiwa ngu-Ananiyasi iza, imbeka izandla khona azakubona godu.” 13  Kodwana u-Ananiyasi wathi: “Kosi, ngizwe abanengi bakhuluma ngendoda leyo, batjho zoke izinto ezimbi ezenze kwabacwengileko bakho eJerusalema. 14  Lapha inelungelo elifumene ebaphristini abakhulu lokubopha boke ababiza ibizo lakho.” 15  Kodwana iKosi yathi kuye: “Khamba! Ngombana indoda leyo isisitja esikhethiweko kimi bona iphathe ibizo lami eentjhabeni nemakhosini nebantwaneni bakwa-Israyeli. 16  Ngizoyitjengisa ngokukhanyako ukuthi zingaki izinto ekufuze ihlunguphazwe ngazo ngebanga lebizo lami.” 17  Nje-ke u-Ananiyasi wakhamba, wangena ngemzini loyo, wabeka izandla zakhe kuye wathi: “Sawula mfowethu, iKosi uJesu ebonakale kuwe endleleni ebewuza ngayo, ingithumile bona ubone godu uzaliswe nangommoya ocwengileko.” 18  Khonokho, kwakhithika obekubonakala ngasuthi ziimpepha emehlwenakhe, wabona godu. Ngemva kwalokho wasikima, wabhajadiswa, 19  wadla, waba namandla. Wahlala amalangana nabafundi eDamaseku, 20  msinyana wathoma ukumemezela ngoJesu ngemasinagogeni, ukuthi uyiNdodana kaZimu. 21  Kodwana boke ebebamlalele barareka, bathi: “Indoda le akusiyo leya eyasahlela boke ababiza ibizweli eJerusalema? Kghani ayikezi lapha ngomnqopho wokubabopha, itjhinge nabo ebaphristini abakhulu na?” 22  Kodwana uSawula bekasolo afumana amandla angeziweko, arara amaJuda ebekahlala eDamaseku, njengombana anikela ubufakazi obuzwakalako ukuthi uJesu unguKrestu. 23  Ngemva kwamalanga amanengi, amaJuda aluka amano wokumbulala. 24  Nanyana kunjalo, uSawula wazi ngamano wawo. AmaJuda gade aqale amasango ngelihlo elibukhali ubusuku nemini bona ambulale. 25  Nje-ke abafundi bakhe bamthatha ngobusuku bamehlisa ngomantji ngetjhuba elivuleke ebodeni. 26  Nakafika eJerusalema, walinga ukuzihlanganisa nabafundi, kodwana boke bebamsaba, ngombana bebangakholwa ukuthi sekamfundi. 27  Nje-ke uBharinabhasi weza azomsiza, wamusa ebapostolini, wabatjela ngokuzeleko indlela uSawula abone ngayo iKosi endleleni, nokuthi ikhulume naye, nendlela akhulume ngesibindi ngayo ngebizo lakaJesu eDamaseku. 28  Wahlala nabo, akhambakhamba ngokutjhaphulukileko* eJerusalema, akhuluma ngebizo leKosi ngesibindi. 29  Bekakhuluma, aphikisana namaJuda akhuluma isiGirigi, kodwana wona enza amaqhinga wokumbulala. 30  Abafowethu nabezwa ngalokhu, bamletha eKhesariya bamthumela eTarsusi. 31  Ngemva kwalokho ibandla leJudiya yoke neGalile neSamariya langena esikhathini sokuthula, lakhiwa; njengombana belikhamba ekusabeni uJehova nenduduzweni yommoya ocwengileko, belisolo landa ngokubuyelelweko. 32  Nje-ke njengombana uPitrosi bekakhambakhamba esifundeneso soke, wafika nakwabacwengileko abahlala eLida. 33  Lapho wafumana indoda okuthiwa ngu-Ayeniya, ebeyilele phasi embhedenayo iminyaka ebunane, ngombana beyife ihlangothi. 34  UPitrosi wathi kiyo: “Ayeniya, uJesu Krestu uyakulapha. Vuka wendlule.” Wasikima khonokho. 35  Boke abahlala eLida neMmangweni Othabaleleko weTjharoni nabambonako, batjhugulukela eKosini. 36  EJopha bekunomfundi obizwa ngokuthi nguThabitha, nakutjhugululwako kutjho ukuthi, “Dorkasi.”* Bekenza izenzo ezinengi ezihle begodu asiza abantu abadududu. 37  Kodwana emihleni leyo wagula, wabe wahlongakala. Yeke bamhlambisa, bamlalisa ekumbeni ephezulu. 38  Njengombana iLida beyiseduze neJopha, abafundi nabezwa ukuthi uPitrosi ungedorobheni, bathumela amadoda amabili kuye bona amncenge athi: “Sibawa uze kithi ngokurhabako.” 39  Khonokho uPitrosi wasikima, wakhamba nabo. Nakafikako, bamusa ekumbeni ephezulu; boke abahlolokazi beza kuye, balila, bamtjengisa zoke izambatho ezenziwe nguDorkasi nakasese nabo. 40  Nje-ke uPitrosi wabakhuphela ngaphandle boke, waguqa, wathandaza. Ngemva kwalokho wajika waqala isidumbu, wathi: “Thabitha, vuka!” Wavula amehlo, uthe nakabona uPitrosi, wavuka wahlala. 41  UPitrosi wambamba ngesandla, wamsiza bona asikime, wabiza abacwengileko nabahlolokazi, wabatjengisa ukuthi uThabitha sekayaphila. 42  Lokhu kwaziwa kiyo yoke iJopha, begodu abanengi bakholwa eKosini. 43  Wahlala amalangana eJopha nomtjhukiinkhumba okuthiwa nguSimoni.

Imitlolo Ephasi

IzE 9:2  Kutjho, “indlela yobuKrestu.”
IzE 9:28  NgesiGirigi “angena aphuma.”
IzE 9:36  Ibizo lesiGirigi elithi Dorkasi nelesi-Aramu elithi Thabitha atjho ukuthi “iQina.”