IzEnzo 8:1-40

  • USawula umhlunguphazi (1-3)

  • Ukutjhumayela okuphumelelako kwakaFlebhe eSamariya (4-13)

  • UPitrosi noJwanisi bathunywa eSamariya (14-17)

  • USimoni ulinga ukuthenga ummoya ocwengileko (18-25)

  • Isikhulu seTopiya (26-40)

8  USawula bekavumelana nokubulawa kwakhe. Mhlokho ibandla ebeliseJerusalema lathoma ukuhlunguphazwa kabuhlungu; yeke boke ngaphandle kwabapostoli barhatjhekela kizo zoke iimfunda zeJudiya neSamariya.  Kodwana amadoda asaba uZimu athwala uStefani ayombulunga, amlilela khulu.  USawula wathoma ukuhlunguphaza ibandla kabuhlungu. Bekasahlela izindlu ngokulandelana, arhudulele ngaphandle amadoda nabafazi abadlhunye ngejele.  Kodwana labo abarhatjhekako bakhamba iindawo ngeendawo enarheni batjhumayela iindaba ezimnandi zelizwi.  Nje-ke uFlebhe wehlela edorobheni leSamariya wathoma ukutjhumayela ngoKrestu kibo.  Iinqubuthu zoke bezikutjheja lokho uFlebhe akutjhoko njengombana zilalela, zibona neembonakaliso ebekazenza.  Ngombana abanengi bebanemimoya emimbi, begodu beyirhuwelela ngelizwi elikhulu bese iyaphuma. Nabanengi abafe amahlangothi nabaziinrhole balatjhwa.  Ngalokho kwaba nethabo elikhulu edorobhenelo.  Edorobhenelo bekunendoda ekuthiwa nguSimoni, ngaphambi kokuthi kwenzeke izintwezi bekamumenzi wemilingo, arara isitjhaba seSamariya, athi yena umumuntu omkhulu. 10  Boke, kusukela komncani kuya komkhulu, bebamlalelisisa bathi: “Indoda le imaMandla kaZimu, abizwa ngokuthi maKhulu.” 11  Ngalokho bebamlalelisisa ngombana bekabarare isikhathi eside ngemilingwakhe. 12  Kodwana bathi bangakholwa uFlebhe, obekatjhumayela iindaba ezimnandi zomBuso kaZimu nangebizo lakaJesu Krestu, babhajadiswa, kokubili amadoda nabafazi. 13  Naye uSimoni waba likholwa, begodu ngemva kokubhajadiswa wahlala noFlebhe; warareka nakabona iimbonakaliso nemisebenzi emikhulu yamandla ebeyenzeka. 14  Kwathi abapostoli eJerusalema nabezwa ukuthi abantu beSamariya bamukele ilizwi lakaZimu, bathuma uPitrosi noJwanisi kibo; 15  behlela kibo babathandazela bona bafumane ummoya ocwengileko. 16  Ngombana bewungakehleli ngitjho nakoyedwa wabo, kodwana bebabhajadiswe ebizweni leKosi uJesu kwaphela. 17  Nje-ke bababeka izandla, bathoma ukufumana ummoya ocwengileko. 18  USimoni nakabona ukuthi ummoya ocwengileko bewufumaneka ngokubekwa izandla bapostoli, wabathembisa imali, 19  wathi: “Ngiphani amandla la nami, ukwenzela bona nanyana ngubani engimbeka izandla afumane ummoya ocwengileko.” 20  Kodwana uPitrosi wathi kuye: “Kwanga isiliva lakho lingatjhabalala nawe, ngombana ucabange bona ungathenga isipho sakaZimu sesihle ngemali. 21  Awunangcenye begodu awunasabelo endabeni le, ngombana ihliziywakho ayikathembeki phambi kwakaZimu. 22  Nje-ke tjhuguluka ebumbini bakhobu, urabhele uJehova, bona nakungakghoneka, ulitjalelwe ngokuba neenhloso ezimbi ehliziywenakho; 23  ngombana ngiyabona ukuthi uyitjhefu ebabako nesigqila sokungalungi.” 24  USimoni waphendula wathi: “Ngibawelani kuJehova bona zoke izinto enizitjhwileko zingenzeki kimi.” 25  Nje-ke, ngemva kokuthi banikele ubufakazi obupheleleko begodu bakhulume ilizwi lakaJehova, babuyela emva eJerusalema, bakhamba bamemezela iindaba ezimnandi eendaweni ezinengi zamaSamariya. 26  Kodwana ingilozi kaJehova yakhuluma noFlebhe, yathi: “Sikima utjhinge esewula endleleni eyehla ukusuka eJerusalema ukufika eGaza.” (Indlela le beyisebhudwini.) 27  Wasikima watjhinga khona, wabona isikhulu sesigodlweni seTopiya, indoda ebeyimlawuli ngaphasi kwakaKhandakhe, indlovukazi yamaTopiya, begodu isikhulwesi besiphathiswe woke umnothwayo. Besiye eJerusalema siyokulotjha uZimu, 28  kodwana besesibuyela emva sihlezi ekaranenaso, sifunda ngokuzwakalako umtlolo womphorofidi u-Isaya. 29  Nje-ke ummoya wathi kuFlebhe: “Tjhidela ekaraneni le.” 30  UFlebhe wagijima eqadi kwayo wasizwa sifunda ngokuzwakalako umtlolo womphorofidi u-Isaya, wathi kiso: “Uyakuzwisisa lokho okufundako na?” 31  Sathi: “Ngingakuzwisisa njani kunganamuntu onginqophisako?” Nje-ke sancenga uFlebhe bona akhwele ahlale naso. 32  Nasi indinyana yomTlolo ebeyifundwa sikhulu: “Njengemvu wasiwa ekuhlatjweni, nanjengemvana ethulileko phambi komrhunayo, akawuvuli umlomo wakhe. 33  Ngesikhathi sokuhlaziswa kwakhe, wahlulelwa ngokungakafaneli. Ngubani ozokutjho imininingwana yesizukulwana sakhe? Ngombana ukuphila kwakhe kuzokususwa ephasini.” 34  Isikhulu sathi kuFlebhe: “Ngibawa ungitjele, umphorofidi lo ukhuluma ngobani? Ukhuluma ngaye namkha ngomunye umuntu?” 35  UFlebhe wathoma ngawo umtlolo lo, wamemezela kiso iindaba ezimnandi ngoJesu. 36  Njengombana bakhamba endleleni, bafika endaweni enamanzi, isikhulu sathi: “Qala! Naka amanzi; khuyini engivimbela bona ngibhajadiswe?” 37— — 38  Sayala bona ikarana ijame, uFlebhe nesikhulu behlela emanzini, wasibhabhadisa. 39  Nabaphuma ngemanzini, msinyana ummoya kaJehova wanqophisa uFlebhe bona akhambe, isikhulu azange sisambona, kodwana sakhamba sithabile. 40  UFlebhe wazifumana ase-Atjhidodi, wakhambakhamba esifundeneso, waragela phambili amemezela iindaba ezimnandi kiwo woke amadorobho bewayokufika eKhesariya.

Imitlolo Ephasi