IzEnzo 6:1-15

  • Amadoda alikhomba akhethelwa umsebenzi (1-7)

  • UStefani ubekwa umlandu wokuhlambalaza (8-15)

6  Emihleni leyo ngesikhathi abafundi banda, amaJuda akhuluma isiGirigi athoma ukunghonghoyila ngamaJuda akhuluma isiHebheru, ngombana abahlolokazi bawo bebangatjhejwa ekwabiweni kokudla kwaqobe langa.  Nje-ke abaliTjhumi namBili babizela isiqubuthu sabafundi ndawonye, bathi kiso: “Akukalungi* ngathi ukutjhiya ilizwi lakaZimu bona siyokwaba ukudla ematafuleni.  Ngalokho bafowethu, zikhetheleni amadoda alikhomba akhulunyelwa kuhle hlangana nani, azele ummoya nokuhlakanipha, bona siwabeke phezu komsebenzi otlhogekako lo;  kodwana thina sizozinikela emthandazweni nemsebenzini welizwi.”  Amezwi lawo asithabisa soke isiqubuthu, begodu bakhetha uStefani, indoda ezele ukukholwa nommoya ocwengileko, bakhetha noFlebhe, uProkhorasi, uNikanori, uThimoni, uPharimenasi, noNikholawu, umphroselithe* we-Anthiyokiya.  Babaletha ebapostolini; abapostoli bathandaza, ngemva kwalokho bababeka izandla.  Nje-ke, ilizwi lakaZimu laragela phambili lirhatjheka, nenani labafundi belisolo landa khulu eJerusalema; begodu isiqubuthu esikhulu sabaphristi saba makholwa.  UStefani, azele umusa kaZimu namandla, bekenza iimangaliso neembonakaliso ezikulu hlangana nabantu.  Kodwana kweza amanye amadoda avela esiqhemeni esibizwa ngokuthi yiSinagogi labaTjhaphulukileko, akunye namanye amaSirene nama-Alekzandriya, begodu akhamba namanye avela eSilisiya ne-Asiya, azokuphikisana noStefani. 10  Kodwana azange akghone ukujamelana nokuhlakanipha nommoya ebekakhuluma ngawo. 11  Ngemva kwalokho ahlohlozela madoda athileko ngerhorhomejeni bona athi: “Simuzwe ahlambalaza uMosi noZimu.” 12  Aphehla abantu, abadala, nabatloli, beza kuye kungakalindeleki, bamthatha ngekani batjhinga naye eSanhedrini. 13  Baletha abofakazi bamala, bathi: “Indoda le isolo ikhuluma izinto ezimbi ngendawo ecwengileko le nangomThetho. 14  Ngokwesibonelo, simuzwe athi uJesu weNazaretha lo uzokugiriza indawo le begodu atjhugulule amasiko uMosi awadlulisele kithi.” 15  Njengombana boke ebebahlezi eSanhedrini bamrhudulele amehlo, babona ukuthi ubuso bakhe bebunjengobuso bengilozi.

Imitlolo Ephasi

IzE 6:2  NgesiGirigi “akuthabisi.”
IzE 6:5  Namkha “umuntu otjhugulukele ekolweni yobuJuda.”