IzEnzo 5:1-42

  • U-Ananiyasi noSafira (1-11)

  • Abapostoli benza amatshwayo amanengi (12-16)

  • Ukuvalelwa ngejele nokutjhatjhululwa (17-21a)

  • Ukujanyiswa phambi kweSanhedrini godu (21b-32)

    • ‘Ukulalela uZimu kunabantu’ (29)

  • Isiluleko sakaGamaliyeli (33-40)

  • Ukutjhumayela endlini ngendlu (41, 42)

5  Indoda ethileko ekuthiwa ngu-Ananiyasi, inomkayo uSafira, bathengisa isiqetjhana sendawo.  Kodwana yafihla enye yemali abayithengise ngayo, nomkayo akwazi lokho, yaletha ingcenye yayo kwaphela yayibeka eenyaweni zabapostoli.  Kodwana uPitrosi wathi: “Ananiyasi, kubayini uSathana akuphe isibindi sokukhohlisa ummoya ocwengileko begodu ufihle enye yemali yesimu?  Ngesikhathi ungakayithengisi, beyingasingeyakho na? Ngemva kokuyithengisa, imalakhona azange ibe selawulweni lakho na? Kubayini ucabange intwenje ngehliziywenakho? Awukakhohlisi abantu, kodwana ukhohlise uZimu.”  Nakezwa lokho, u-Ananiyasi wawa wahlongakala. Boke abezwa ngendaba le bafikelwa kukwesaba okukhulu.  Amasokana asikima, amphuthela ngamatjhila, amthwala aphuma naye, ambulunga.  Ngemva kwesikhathi esingaba ma-iri amathathu kwangena umkakhe, angazi ukuthi kwenzekeni.  UPitrosi wathi kuye: “Khungitjele, nina nobabili nithengise isimenu ngemali engaka na?” Wathi: “Iye, ngemali leyo.”  Yeke uPitrosi wathi: “Kubayini nina nobabili nivumelene ngokulinga ummoya kaJehova na? Qala! Iinyawo zalabo ababulunge indodakho zisemnyango, nawe bazokuthwala bakukhuphele ngaphandle.” 10  Khonokho wawela eenyaweni zakhe wahlongakala. Amasokana nakangenako, amfumana ahlongakele amthwala aphumela naye ngaphandle ambulunga eqadi kwendodakhe. 11  Nje-ke ibandla loke nabo boke abezwa izintwezi bafikelwa kukwesaba okukhulu. 12  Ngaphezu kwalokho, ngezandla zabapostoli bekusolo kwenzeka iimbonakaliso neemangaliso ezinengi hlangana nabantu; begodu boke bebahlangana ndawonye emaThurini kaSolomoni. 13  Kwamambala, akekho namunye kilaba abanye obekanesibindi sokuzihlanganisa nabo; nanyana kunjalo, abantu bebabakhuluma kuhle khulu. 14  Ngaphezu kwalokho, ebebakholwa eKosini bebasolo bangezelelwa, iye isibalo esikhulu samadoda nabafazi. 15  Bebakhuphela ngitjho nabantu abagulako eendleleni ezikulu babalalise emikghadini nemimadeni, ukwenzela bona uPitrosi nakadlulako, okunganani isithunzi sakhe siwele phezu kwabanye babo. 16  Godu, iinqubuthu zabantu abavela emadorobheni abhode iJerusalema bezisolo ziza, zithwele abantu abagulako nabahlunguphazwa mimoya emimbi, boke balatjhwa. 17  Kodwana umphristi ophakemeko wasikima, nabo boke abanaye, egade kungebesitlamu sabaSadusi, bebatjhiswa mumona. 18  Babamba* abapostoli babadlhunya ngejele lomphakathi. 19  Kodwana phakathi kobusuku, ingilozi kaJehova yavula iminyango yejele, yabakhupha, yathi: 20  “Khambani niye ethempelini, niragele phambili nikhuluma nabantu ngawo woke amezwi wokuphilokhu.” 21  Ngemva kokuzwa lokhu, bangena ngethempelini nakusako bathoma ukufundisa. Umphristi ophakemeko nalabo abanaye nabafikako, babiza iSanhedrini nawo woke umkhandlu wabadala babantwana bakwa-Israyeli, bathumela umlayezo ejele bona kulethwe abapostoli phambi kwabo. 22  Kodwana abonogada nabafika lapho, azange babafumane ngejele. Yeke babuyela emva bayokubika, 23  bathi: “Sifumene ijele livalwe ngqi belalodlhelwa, nabonogada bajame emnyango, kodwana nasilivulako, azange sifumane muntu ngaphakathi.” 24  Isikhulu sabonogada bethempeli nabaphristi abakhulu barareka nabezwa lokho, bazibuza ukuthi kazi indaba le izokuphelelaphi. 25  Kodwana kwafika umuntu othileko wababikela wathi: “Amadoda lawa eniwadlhunye ngejele asethempelini, ajamile afundisa abantu.” 26  Isikhulu sabonogada saphuma nabonogada sayobathatha, kodwana azange babathathe ngenturhu, ngombana bebasaba ukukghadlhwa babantu ngamatje. 27  Babaletha babajamisa phambi kweSanhedrini. Yeke umphristi ophakemeko wababuza 28  wathi: “Sinitjele indlebe ukuzwa bona ningasafundisa ngesisekelo sebizweli, kodwana senizalise iJerusalema ngefundiso yenu, begodu nizimisele ukuletha iingazi zomuntu lo phezu kwethu.” 29  UPitrosi nabanye abapostoli baphendula bathi: “Kufuze silalele uZimu njengombusi kunabantu. 30  UZimu wabokhokho bethu wamvusa uJesu, loyo enambulalako, namphanyeka esigodweni.* 31  UZimu umkhuphulele esandleni sakhe sokudla njengoMjameli omKhulu noMsindisi, bona anikele u-Israyeli ukutjhuguluka nokulitjalelwa kwezono. 32  Sibofakazi beendabezi, ngokunjalo nommoya ocwengileko, lowo uZimu awunikele labo abamlalela njengombusi.” 33  Nabezwa lokhu, basilingeka* bafuna ukubabulala. 34  Kodwana umFarisi ekuthiwa nguGamaliyeli wasikima hlangana kweSanhedrini; bekamfundisi womThetho ohlonitjhwa babantu boke, begodu wanikela umyalo wokuthi abantwaba bakhutjhelwe ngaphandle isikhatjhana. 35  Nje-ke wathi kibo: “Madoda wakwa-Israyeli, yelelani lokho enihlose ukukwenza ebantwinaba. 36  Ngokwesibonelo, mhlapha nje kwavela uTheyudasi, athi yena umumuntu oqakathekileko, begodu abantu abanengi, abangaba ma-400, baba malunga wehlangano yakhe. Kodwana wabulawa, begodu boke ebebamlandela baphadlhalala azange babe lilitho. 37  Ngemva kwakhe, kwavela uJudasi weGalile ngesikhathi sokubalwa kwabantu, wazidosela abalandeli. Naye umuntu loyo wafa, begodu boke ebebamlandela baphadlhalala. 38  Nje-ke ngaphasi kobujamo esikibo, ngithi kini, ningacabheli eendabeni zabantwaba, kodwana baliseni. Ngombana nangabe amano namkha umsebenzi lo uvela ebantwini, uzokuketulwa; 39  kodwana nangabe uvela kuZimu, angekhe nikghone ukuwuketula; begodu ningazifumana senilwa noZimu ngokwakhe.” 40  Basilalela iseluleko sakhe, babiza abapostoli, babaritha, begodu babayala bona balise ukukhuluma ngesisekelo sebizo lakaJesu, babalisa bakhamba. 41  Baphuma eSanhedrini, bathabile ngombana babalwa njengabafanelwe ukuhlaziswa ngebanga lebizo lakhe. 42  Qobe langa ethempelini nendlini ngendlu baragela phambili bangaliseleli, bafundisa begodu batjhumayela ngeendaba ezimnandi ezimalungana noKrestu, uJesu.

Imitlolo Ephasi

IzE 5:18  Namkha “babopha.”
IzE 5:30  Namkha “emthini.”
IzE 5:33  Namkha “bahlabeka.”