IzEnzo 4:1-37

  • UPitrosi noJwanisi bayabotjhwa (1-4)

    • Amadoda akholwako azi-⁠5 000 (4)

  • Ukugwetjwa phambi kweSanhedrini (5-22)

    • “Angekhe silise ukukhuluma” (20)

  • Ukuthandazela isibindi (23-31)

  • Abafundi bahlanganyela zoke izinto (32-37)

4  Ababilaba nabasakhuluma nabantu, abaphristi, isikhulu sabonogada bethempeli, nabaSadusi beza kibo.  Bebasilingekile ngombana abapostoli bebafundisa abantu, bafakaza tjhatjhalazi ngokuvuswa kwakaJesu kwabafileko.*  Ngalokho bababamba, babavalela bekwaba ngakusasa, ngombana besekuhlwile.  Nanyana kunjalo, inengi lalabo abalalela ikulumo leyo lakholwa, begodu inani lamadoda laba pheze zi-5 000.  Ngelanga elilandelako ababusi babo, abadala, nabatloli babuthana ndawonye eJerusalema,  bano-Anasi umphristi omkhulu, uKhayafasi, uJwanisi, u-Alekzandra, nabo boke ebebaziinhlobo zomphristi omkhulu.  Bajamisa uPitrosi noJwanisi phakathi kwabo, bababuza bathi: “Lokhu nikwenze ngamaphi amandla namkha ngebizo lakabani?”  UPitrosi azele ummoya ocwengileko, wathi kibo: “Babusi babantu nabadala,  nangabe namhlanje siphenywa ngesenzo esihle esisenze endodeni erholopheleko, begodu nifuna ukwazi ukuthi ngubani owenze indoda leyo bona iphole, 10  akwaziwe kini noke nakibo boke abantu bakwa-Israyeli ukuthi ebizweni lakaJesu Krestu weNazaretha, loyo enambulalela esigodweni kodwana uZimu wamvusa kwabafileko, kungaye indoda le ijame lapha phambi kwenu iphilile. 11  Lo ‘lilitje nina bakhi enaliphatha njengelinganamsebenzi eselililitje eliqakatheke ukuwadlula woke.’* 12  Ukungezelela kilokho, ayikho isindiso kunanyana ngubani omunye, ngombana alikho elinye ibizo ngaphasi kwezulu elinikelweko hlangana nabantu ekufuze sisindiswe ngalo.” 13  Nje-ke nababona uPitrosi noJwanisi bakhuluma ngokutjhaphulukileko,* babona nokuthi bebangakafundi* begodu bababantu abajayelekileko, barareka khulu. Balemuka ukuthi bebanoJesu. 14  Njengombana baqale indoda elatjhiweko ijame nabo, babhalelwa kuphendula. 15  Ngalokho babayala bona baphumele ngaphandle kwewolo leSanhedrini, bathoma ukurerisana, 16  bathi: “Kufuze senzeni ngabantwaba na? Ngombana kuhlekuhle, kwenzeke isibonakaliso esikhulu ngabo esisepepeneneni kibo boke abahlali beJerusalema, begodu angekhe sikuphike lokho. 17  Ukwenzela bona lokhu kungarhatjheki ukuya phambili ebantwini, akhe sibathusele, sibatjele nokuthi bangasakhuluma namuntu ngesisekelo sebizweli.” 18  Ngalokho bababiza, babakhalima bona bangakhulumi litho namkha bafundise ngesisekelo sebizo lakaJesu. 19  Kodwana uPitrosi noJwanisi baphendula bathi kibo: “Ukuthi kulungile emehlweni kaZimu bona silalele nina kunoZimu, yahlulelani ngokwenu. 20  Kodwana thina, angekhe silise ukukhuluma ngezinto esizibonileko nesizizwileko.” 21  Nje-ke, ngemva kokubathusela godu, babatjhaphulula, ngombana akhenge bafumane isisekelo sokubajezisa, nangebanga labantu, ngombana boke bebadumisa uZimu ngalokho okwenzekileko. 22  Ngombana indoda okwenzeke kiyo ikarisomraro* yokulapha le beyineminyaka engaphezu kwama-40 ubudala. 23  Ngemva kokutjhatjhululwa, batjhinga kwabanye abafundi, bababikela lokho abaphristi abakhulu nabadala ababatjele khona. 24  Nabezwa lokhu, baphakamisa amezwabo kuZimu ngokuvumelana bathi: “Kosi ePhakemeko, nguwe owenze izulu nephasi nelwandle nakho koke okukizo, 25  begodu owathi ngommoya ocwengileko ngomlomo kakhokho wethu uDavida, incekwakho: ‘Kubayini iintjhaba zitshwenyekile nabantu bazindla ngezinto ezingekho na? 26  Amakhosi wephasi ajame ngomumo nababusi babuthene ndawonye njengalabo abaphikisana noJehova nozesiweko* wakhe.’ 27  Ngombana eqinisweni uHerode noPontiyasi Pilatu nabantu beentjhaba nabantu bakwa-Israyeli bebabuthene ndawonye edorobheneli ngokujamelene nencekwakho ecwengileko uJesu, loyo omzesileko, 28  ukwenza lokho isandla neseluleko sakho esakubikezela kusesengaphambili bona kuzokwenzeka. 29  Nje-ke, Jehova, sibawa utjheje ukuthusela kwabo, usize neenceku zakho bona ziragele phambili zikhuluma ilizwi lakho ngesikhulu isibindi, 30  kukulapho uthabulula isandla sakho bona ulaphe begodu kwenzeke iimbonakaliso neemangaliso ngebizo lencekwakho ecwengileko uJesu.” 31  Ngemva kokuthandaza ngetjiseko, indawo ebebabuthene kiyo yasikinyeka, boke bazala ummoya ocwengileko, bakhuluma ilizwi lakaZimu ngesibindi. 32  Ukungezelela kilokho, isiqubuthu salabo abakholwako besinehliziyo yinye nomphefumulo* munye, begodu akakho ngitjho namunye wabo obekathi izinto anazo ngezakhe, kodwana bebahlanganyela zoke izinto. 33  Ngamandla amakhulu abapostoli baragela phambili bafakaza ngokuphathelene nokuvuswa kweKosi uJesu, uZimu wababonisa boke umusakhe omkhulu ngesilinganiso esikhulu. 34  Eqinisweni, akakho ebekatlhoga phakathi kwabo, ngombana boke ebebanamasimu namkha izindlu bebazithengisa, balethe imali yalokho okuthengisiweko, 35  bayibeke eenyaweni zabapostoli. Ngemva kwalokho kwabelwe omunye nomunye ngokwalokho akutlhogako. 36  Nje-ke uJosefa, loyo abapostoli ebebambiza nangokuthi nguBharinabhasi (okutjho ukuthi nakutjhugululiweko, “iNdodana yeNduduzo”), umLevi, obelethelwe eSayipurasi, 37  bekanesiqetjhana sendawo, wasithengisa, waletha imali ayifumeneko, wayibeka eenyaweni zabapostoli.

Imitlolo Ephasi

IzE 4:2  Namkha “ngokuvuswa kwabafileko ngokuphathelene noJesu.”
IzE 4:11  NgesiGirigi “ilitje eliyihloko yekhona.” Ilitjeli libekwa phezulu ekhoneni ukuhlanganisa amaboda amabili bona aqine.
IzE 4:13  Namkha “ngesibindi.”
IzE 4:13  Kutjho, ukuthi bangakafundi eenkolweni zaborabi; akutjho ukuthi bebangakwazi ukufunda.
IzE 4:22  Namkha “isibonakaliso.”
IzE 4:26  Namkha “noKrestu.”
IzE 4:32  Qala Ihlathululo.