IzEnzo 28:1-31

  • Magega nelwandle eMalta (1-6)

  • Ukulatjhwa kwakayise kaPhabhliyusi (7-10)

  • Baya eRoma (11-16)

  • UPowula ukhuluma namaJuda eRoma (17-29)

  • UPowula utjhumayela ngesibindi iminyaka emibili (30, 31)

28  Ngemva kobana sisindile, sezwa bona isihlengelesi sibizwa ngokuthi yiMalta.  Abantu bakhona abakhuluma elinye ilimi baba nomusa* khulu kithi. Babasa umlilo basamukela soke ngomusa ngombana izulu belina begodu kumakhaza.  UPowula wabuthelela iinkuni wazibeka phezu komlilo, kodwana kwaphuma inyoka enetjhefu ngebanga lomtjhiso yazitantela esandleni sakhe.  Abantu abakhuluma elinye ilimi nababona inyoka enetjhefu ilengelele esandleni sakhe, bathoma ukuthi komunye nomunye: “Kwamambala indoda le imbulali, nanyana isindile elwandle, uBulungiswa* akhenge buyivumele irage nokuphila.”  Wathintithela inyoka leyo emlilweni, nanyana beyimlumile akhenge imlimaze.  Kodwana bebalindele ukumbona avuvuka namkha afe khonokho. Ngemva kokulinda isikhathi eside babona ukuthi akunalitho elimbi elenzekako kuye, batjhentjha imikhumbulwabo bathoma ukuthi unguzimu.  Nje-ke eduze nendawo leyo bekunamasimu wombusi wesihlengeleso, ibizo lakhe linguPhubhliyusi, wasamukela begodu wasitlhogomela ngomusa sahlala lapho amalanga amathathu.  Uyise kaPhubhliyusi bekagula alele aphethwe mgomani nendeni ebovu, uPowula waya kuye wathandaza, wambeka izandla, wamlapha.  Ngemva kobana kwenzeke lokhu, boke abantu besihlengelenesi ebebagula nabo beza kuye balatjhwa. 10  Basithokoza nangezipho ezinengi, nasele sizokuthaya, basipha nanyana yini ebesiyitlhoga. 11  Ngemva kweenyanga ezintathu sathaya ngomkhumbi onetshwayo elithi “Amadodana kaZewusi.” Umkhumbi loyo bewuvela e-Alekzandriya begodu bewuhlezi ubusika boke esihlengeleneso. 12  Safika edoyelweni leenkepe eSirakusa, sahlala lapho amalanga amathathu; 13  sakhamba besayokufika eRegiyoni. Ngemva kwelanga linye kwavunguza ummoya uvela esewula, safika ePhothiyoli ngelanga lesibili. 14  Safumana abafowethu basincenga bona sihlale nabo amalanga alikhomba, ngemva kwalokho saya tjhuba langeRoma. 15  Abafowethu balapho nabezwa ngathi, beza bazosihlangabeza eTatawini lokuthengisela laka-Apiyusi neendaweni zokudlela nokuphumula ezibizwa ngokuthi ziziNdlu Ezintathu. Nakababonako, uPowula wathokoza uZimu begodu waba nesibindi. 16  Ekugcineni nasingena eRoma, uPowula wavunyelwa ukuhlala yedwa nesotja elimgadileko. 17  Ngemva kwamalanga amathathu wabizela ndawonye ababusi bamaJuda. Kuthe nasele babuthene, wathi kibo: “Madoda, bafowethu, nanyana ngingakenzi litho elimbi ebantwini nemasikweni wabokhokho bethu, ngabotjhwa eJerusalema nganikelwa ezandleni zamaRoma. 18  Ngemva kokuphenyisisa, bafuna ukungitjhaphulula ngombana bekangekho amabanga wokungibulala. 19  Kodwana kuthe lokha amaJuda nakakuphikisako lokho, ngakateleleka bona ngidlulisele icala kuKhesari, kodwana ingasi ngombana bengifuna ukumangalela isitjhaba sekhethu. 20  Yeke kungebangeli ngibawe ukunibona nokukhuluma nani, ngibotjhwe ngeketani le ngebanga lethemba laka-Israyeli.” 21  Bathi kuye: “Asikafumani iincwadi ezikhuluma ngawe ezivela eJudiya namkha omunye wabafowethu ovela lapho azosibikela namkha akhulume nanyana yini embi ngawe. 22  Kodwana sibona kufaneleka ukuzwa kuwe bona ucabangani, ngombana malungana nesitlamu lesi, siyazi ukuthi sikhulunywa kumbi kiyo yoke indawo.” 23  Nje-ke bahlela ilanga bona bahlangane naye, begodu beza babanengi khulu endaweni ahlala kiyo. Kusukela ekuseni bekube sebusuku, wabahlathululela indaba le anikela ubufakazi obupheleleko malungana nomBuso kaZimu, abakholisa ngoJesu asebenzisa umThetho kaMosi nabaPhorofidi. 24  Abanye bathoma ukuzikholwa izinto azitjhoko; abanye bebangazikholwa. 25  Ngombana bebaphikisana bodwa, bathoma ukukhamba, uPowula wathi: “Ummoya ocwengileko wakhuluma kufanele ngomphorofidi u-Isaya kibokhokho benu, 26  uthi, ‘Khamba uye ebantwinaba uthi: “Kwamambala nizokuzwa kodwana ngekhe nizwisise, nizokuqala kodwana angekhe nibone. 27  Ngombana iinhliziyo zabantwaba ziqinile, begodu bazwile ngeendlebe zabo kodwana khenge basabele, bavale amehlwabo, bona bangaboni, bangezwa litho ngeendlebe zabo, bangazwisisi ngeenhliziyo zabo begodu batjhuguluke ngibalaphe.” ’ 28  Nje-ke akwazeke kini ukuthi isindiso evela kuZimu le seyithunyelwe eentjhabeni; kwamambala zizoyilalela.” 29  —— 30  Wahlala endlini ayiqatjhileko iminyaka emibili yoke, begodu bekabamukela ngomusa boke ebebeza kuye, 31  atjhumayela kibo ngomBuso kaZimu, abafundisa ngeKosi uJesu Krestu ngekululeko ekulu yokukhuluma,* ngaphandle kokuthikanyezwa.

Imitlolo Ephasi

IzE 28:2  Namkha “nobuntu.”
IzE 28:4  NgesiGirigi kusetjenziswe ibizo elithi Diʹke, okungenzeka liqalisele kuzimukazi wokubuyiselela ubulungiswa namkha emqondweni wobulungiswa ongabonakaliko.
IzE 28:31  Namkha “ngesibindi esikhulu.”