IzEnzo 27:1-44

  • UPowula uthayela eRoma (1-12)

  • Isiwuruwuru esikhulu sibetha umkhumbi (13-38)

  • Ukuphuka komkhumbi (39-44)

27  Njengombana besiquntelwe ukuthi sithayele eTariyana, basa uPowula nezinye iimbotjhwa emphathini wamabutho ibizo lakhe linguJuliyasi wesiqhema saka-Arhostosi.  Sakhwela umkhumbi ovela e-Adramitheno ebewuzokuthayela emadoyelweni weenkepe amagega nelwandle esifundeni se-Asiya, sathoma ukuthaya; besino-Aristakusi umMasedoniya weThesalonika.  Ngelanga elilandelako safika eSidoni, uJuliyasi waphatha uPowula ngomusa, wamvumela nokuthi akhambe ayokubona abangani bakhe athabele netjhejo labo.  Sathatha ikhambo lelwandle ukusuka lapho, sathaya ngaphasi kwesivikelo seSayipurasi, ngombana ummoya bewuphikisana nathi.  Ngemva kwalokho sathaya ngelwandle magega neSilisiya nePhamfiliya, sajama edoyelweni leenkepe eMira eLisiya.  Lapho umphathi wamabutho wafumana umkhumbi ovela e-Alekzandriya otjhinga eTariyana, wasikhweza ngakiwo.  Nje-ke ngemva kokuthaya kabuthaka amalanga amanengi, safika budisi eKinidosi. Ngombana ummoya akhenge usivumele bona siragele phambili, sathaya ngaphasi kwesivikelo seKrete malungana neSalimoni.  Sathaya budisi magega neligu, safika endaweni ebizwa ngokuthi maTheku Amahle, ebeyihlanu kwedorobho leLaseya.  Besekudlule isikhathi eside begodu ngesikhathesi bekuyingozi ukuthaya, ngombana nokuzila ukudla kweLanga lokuHlawulela besekudlulile, yeke uPowula wenza isiphakamiso 10  wathi kibo: “Madoda, ngiyabona ukuthi ikhambweli lizokubanga umonakalo nokulahlekelwa okukhulu ingasi kwepahla nomkhumbi kwaphela kodwana nokwamaphilwethu.” 11  Nanyana kunjalo, umphathi wamabutho walalela umtjhayeli womkhumbi nomnikazi womkhumbi kunalokho okutjhiwo nguPowula. 12  Njengombana ithekwelo belingasisebujamweni obufanele ubusika, inengi lathi kungcono kuthaywe kusukwe lapho ukuze babone ukuthi kungakghoneka na ukufika eFinikisi kuhlalwe ubusika khona, okulitheku leKrete elivulekele ngetlhagwini pumalanga nangesewula pumalanga. 13  Kuthe ummoya wesewula nawubetha kabuthaka, bazitjela ukuthi bangafika lapho banqophe ukuya khona, baphakamisa i-ankera* bathoma ukuthayela magega neKrete hlanu kweligu. 14  Nanyana kunjalo, ngemva kwesikhatjhana, kwavunguza ummoya onamandla obizwa ngokuthi yi-Ewurakiloni.* 15  Njengombana umkhumbi bewubanjwe mmoya omkhulu, begodu ungakghoni ukuya phambili uhlule ummoya, saziliselela bona silawulwe mumoya. 16  Nje-ke safika ebujamweni lapho isihlengele esithileko esibizwa ngokuthi yiKhawuda sisivikela khona emmoyeni, nanyana kunjalo sapheze sabhalelwa kulawula isiketjana ebesingemva komkhumbi. 17  Kodwana ngemva kokusikhweza, basibophelela emkhunjini, godu basaba ukuthi bazokubhajwa eSiritisi,* behlisa iinlawulamkhumbi, baziliselela bona balawulwe mmoya. 18  Ngebanga lokuthi besiphetjhulwa kabuhlungu siwuruwuru esinamandla, ngelanga elilandelako bathoma ukuphungula eminye yemithwalo bona benze umkhumbi ube lula. 19  Ngelanga lesithathu, balahla izinto ezisetjenziswa ngemkhunjini. 20  Kuthe nakungaveli ilanga namkha iinkwekwezi amalanga amanengi begodu sibethwa siwuruwuru esikhulu, loke ithemba lethu lokuthi singasinda lafadalala. 21  Ngemva kokuthi bakhambe isikhathi eside bangakadli, uPowula wajama phakathi kwabo, wathi: “Madoda, ngathana nalalela iseluleko sami nangasuka eKrete, bengekhe niqalane nemiphumela le yokonakalelwa nokulahlekelwa. 22  Nanyana kunjalo, nginikhuthaza bona nibe nesibindi, ngombana akakho namunye wenu ozokufa, mkhumbi kwaphela ozokutjhabalala. 23  Ebusukwinobu ingilozi kaZimu engimlotjhako nengimenzela umsebenzi ocwengileko ijame hlanu kwami 24  yathi: ‘Ungasabi Powula. Kufuze ujame phambi kwakaKhesari, uZimu ukunikele boke labo abathaya nawe.’ 25  Yibani nesibindi, madoda, ngombana ngiyamkholwa uZimu ukuthi kuzokwenzeka njengombana ngitjeliwe. 26  Kodwana kufuze siphukelwe mkhumbi esihlengeleni esithileko.” 27  Nje-ke njengombana kufika ubusuku be-14 begodu sisolo siphetjhulwa magagasi weLwandle le-Adriya, phakathi nobusuku abathayi bathoma ukusola ukuthi ngathi batjhidela enarheni ethileko. 28  Balinganisa ukutjhinga kwelwandle, balifumana limamitha angaba ma-36, baragela phambili ibangana, godu balinganisa ukutjhinga balifumana limamitha angaba ma-27. 29  Basaba ukuthi umkhumbi ungahle ubhajwe ngemadwaleni, baphosela ngaphandle ama-ankera amane angemva komkhumbi, bakhanuka kwanga kungasa. 30  Kodwana abathayi balinga ukweqa ngemkhunjini, yeke behlisela isiketjana ngelwandle benza ngasuthi bafuna ukwehlisa ama-ankera angaphambili, 31  uPowula wathi kumphathi wamabutho nemasotjeni: “Ngaphandle kokuthi amadoda la ahlale ngemkhunjini, angekhe nisindiswe.” 32  Nje-ke amasotja aqunta iintambo zesiketjana asilisa sawa. 33  Nasele kuzokusa, uPowula wabakhuthaza boke bona badle okuthileko, wathi: “Namhlanjesi lilanga le-14 nilinde ngabomvu, begodu anikadli litho. 34  Nje-ke nginikhuthaza bona nidle okuthileko; lokhu kuzokuzuzisa nina, ngombana akunasihluthu sananyana ngimuphi wenu esizokutjhabalala.” 35  Ngemva kokutjho lokhu, wathatha isikwa, wathokoza uZimu phambi kwabo boke, wasihlephula, wathoma ukudla. 36  Nje-ke boke baba nesibindi, bathoma ukudla. 37  Sisoke besibabantu abama-276* ngemkhunjini. 38  Ngemva kokudla basutha, benza umkhumbi waba bulula ngokulahlela ikoroyi ngelwandle. 39  Nakuphuma ilanga, akhenge bayazi indawo leyo, kodwana babona itheku elineligu bazimisela ukusa umkhumbi lapho nakukghonekako. 40  Yeke basika ama-ankera bawalisa awela ngelwandle, kwathi khonokho batjhaphulula neentambo ebegade zibambe amaphini wokunqophisa umkhumbi; ngemva kokukhuphula iseyila elincani engaphambili bayiqalisa emmoyeni, baya eligwini. 41  Kuthe nabatjhayisa indunduma yehlabathi emahlangothi woke welwandle, umkhumbi wabhajwa begodu ipumulo yawo yabambeka yabhalelwa nakutjhida, kodwana umsilawo waphulwa magagasi waba ziinquqwana. 42  Ngalokhu amasotja aqunta ukubulala iimbotjhwa bona kungabi namuntu ozokududa abaleke. 43  Kodwana umphathi wamabutho bekafuna ukusindisa uPowula begodu wawavimbela bona angarageli phambili nalokho ebewakuhlelile. Wayala bona kokuthoma labo abakghona ukududa beqele ngelwandle badudele ngenarheni, 44  nokuthi boke abanye bazakulandela, abanye bazakuthaya ngamapulanka bese abanye ngeenquqwana zomkhumbi. Ngalokho boke bafika baphephile ngenarheni.

Imitlolo Ephasi

IzE 27:13  I-ankera yiwugu ephoswa ngaphasi kwamanzi eyenza isikepe sihlale endaweni yinye.
IzE 27:14  Kutjho, ummoya wangetlhagwini pumalanga.
IzE 27:17  Qala Ihlathululo.
IzE 27:37  Namkha “besimiphefumulo ema-276.”