IzEnzo 26:1-32

  • Ukuzivikela kwakaPowula phambi kwaka-Agripa (1-11)

  • UPowula uhlathulula ukutjhuguluka kwakhe (12-23)

  • Ipendulo kaFestusi no-Agripa (24-32)

26  U-Agripa wathi kuPowula: “Uvunyelwe ukuthi ungazikhulumela.” Nje-ke uPowula wathabulula isandla sakhe wathoma ukuzivikela wathi:  “Kosi Agripa, malungana nazo zoke izinto amaJuda angimangalela ngazo, ngiyathaba ukuthi ngizozivikela phambi kwakho namhlanjesi,  khulukhulu ngombana usisazi sawo woke amasiko neempikiswano zamaJuda. Yeke, ngiyakurabhela bona ungilalele ngesineke.  “Ipilo ebengiyiphila kusukela ebutjheni hlangana nabantu bekhethu* neJerusalema yaziwa kuhle ngiwo woke amaJuda  ebekajayelene nami phambilini, angafakaza nakathandako, ukuthi gade ngimFarisi, okusitlamu sekolwethu esikakarela ngokuqinileko emthethweni ukuzidlula zoke.  Kodwana ngethemba lesithembiso esenziwa nguZimu kibokhokho bethu, ngijame lapha bona ngigwetjwe;  lesi sithembiso esifanako iintjhaba zekhethu ezi-12 ezinethemba lokusibona sizaliseka ngokumenzela umsebenzi ocwengileko ngetjiseko ubusuku nemini. Kosi, amaJuda angimangalela malungana nethembeli.  “Kubayini nicabanga* bona akukholweki ukuthi uZimu uyabavusa abafileko?  Nakungimi-ke bengiqiniseka ukuthi kufuze ngenze izenzo ezinengi zokuphikisa ibizo lakaJesu umNazaretha. 10  Ngilokho kanye engakwenza eJerusalema, ngavalela abanengi babacwengileko emajele, ngombana ngafumana imvumo ebaphristini abakhulu; kanti nakufanele bagwetjelwe ukufa, bengifaka ivowudi yami ngisekele lokho. 11  Ngokubajezisa kanengi emasinagogeni woke, ngalinga ukubakatelela bona baphike ikolwabo; godu njengombana bengibathukuthelele khulu, ngatjhinga nemadorobheni angaphandle ngiyobahlunguphaza. 12  “Ngithe ngisenza lokho njengombana ngitjhinga eDamaseku ngemvumo nangokuyalwa engikufumene ebaphristini abakhulu, 13  Kosi, emini ekulu endleleni ngabona ukukhanya okudlula ukukhanya kwelanga kumeruza kuvela ezulwini kungibhodile, kubhode nalabo engikhamba nabo. 14  Soke sawela phasi, ngemva kwalokho ngezwa ilizwi ngesiHebheru lithi: ‘Sawula, Sawula, ungihlunguphazelani na? Ukusolo urarha itlobo yesitlhorhorojakomo kwenza kube budisi kuwe.’ 15  Kodwana ngathi: ‘Ungubani Kosi?’ IKosi yathi: ‘NginguJesu, omhlunguphazako. 16  Kodwana sikima ujame ngeenyawo zakho. Nasi isizathu sokuthi ngibonakale kuwe, kukobana ngikukhethe ube sisebenzi nofakazi wezinto ozibonileko nezinto engizokwenza uzibone malungana nami. 17  Ngizokuhlangula ebantwinaba neentjhabeni engikuthumela kizo 18  bona uvule amehlwabo, ubakhuphe ebumnyameni baye ekukhanyeni, ubakhuphe emandleni kaSathana baye kuZimu, khona bazakufumana ukulitjalelwa kwezono nelifa lalabo abacwengiswe ngokukholwa kwabo kimi.’ 19  “Nje-ke, Kosi Agripa, ngawulalela umbono wezulwini lowo, 20  ngasa umlayezo kokuthoma kilabo abaseDamaseku bese ngatjhinga kilabo abaseJerusalema, nenarheni yeJudiya yoke, ukuthi kufuze batjhuguluke begodu balotjhe uZimu ngokwenza imisebenzi efanele ukutjhuguluka. 21  Kungakho amaJuda angibamba ngethempelini alinga ukungibulala. 22  Kodwana, ngesizo elivela kuZimu, ngisaraga bekube namhlanjesi ngifakaza kwabancani nabakhulu, ngingakhulumi okhunye ngaphandle kwalokho abaPhorofidi noMosi abathi kuzokwenzeka— 23  ukuthi uKrestu uzokutlhaga nokuthi njengombana angowokuthoma ukuvuswa kwabafileko, bekazokumemezela ukukhanya ebantwinaba nakezinye iintjhaba.” 24  Njengombana uPowula atjho izintwezi azivikela, uFestusi warhuwelela ngelizwi elikhulu wathi: “Uyahlanya Powula! Ukufunda khulu kuyakuhlanyisa!” 25  Kodwana uPowula wathi: “Angihlanyi, Mhlonitjhwa Festusi, kodwana ngikhuluma amezwi weqiniso nanengqondo. 26  Eqinisweni, ikosi engikhuluma nayo ngokutjhaphulukileko izazi kuhle izintwezi; ngiyaqiniseka ukuthi ayikho nayinye yazo engayaziko, ngombana akukho nokukodwa okwenzeke erhorhomejeni. 27  Kosi Agripa, uyabakholwa abaPhorofidi na? Ngiyazi ukuthi uyabakholwa.” 28  Kodwana u-Agripa wathi kuPowula: “Ngesikhatjhana esincani bewungangikholisa ukuthi ngibe mKrestu.” 29  UPowula waphendula wathi: “Ngifisa kuZimu ukuthi kungakhathaliseki ukuthi ngesikhatjhana esincani namkha ngesikhathi eside, kungabi nguwe wedwa kodwana nabo boke abangilaleleko namhlanjesi bona bangaba babantu abanjengami, ngaphandle kwamaketani wejele la.” 30  Nje-ke ikosi yasikima nombusi kunye noBherinike nabo boke abantu ebebahlezi nabo. 31  Kodwana njengombana bakhamba, bathoma ukuthi komunye nomunye: “Indoda le ayenzi litho eyenza ifanelwe kukufa namkha kubotjhwa ejele.” 32  U-Agripa wathi kuFestusi: “Indoda le ngathana yatjhatjhululwa ukube akhenge idlulisele icala kuKhesari.”

Imitlolo Ephasi

IzE 26:4  Namkha “nesitjhaba sekhethu.”
IzE 26:8  NgesiGirigi “nahlulela.”