IzEnzo 25:1-27

  • Ukwahlulelwa kwakaPowula nguFestusi (1-12)

    • “Ngidlulisela icala kuKhesari!” (11)

  • UFestusi ubonisana neKosi u-⁠Agripa (13-22)

  • UPowula uphambi kwaka-Agripa (23-27)

25  Kuthe bona uFestusi afike esifundeneso begodu alawula, ngemva kwamalanga amathathu wakhuphukela eJerusalema asuka eKhesariya.  Abaphristi abakhulu namadoda adumileko wamaJuda amnikela imininingwana esola uPowula. Nje-ke bathoma ukurabhela uFestusi  bona abenzele umusa athumele ilizwi lokuthi uPowula alethwe eJerusalema. Kodwana bebahlele ukusahlela uPowula bambulale ngokubhaca bamlinde endleleni.  UFestusi wathi uPowula kufuze ahlale eKhesariya nokuthi naye uzokubuyela khona msinyana.  Wathi: “Abarholi benu abehle nami bazommangalela, nangabe eqinisweni kukhona okumbi akwenzileko.”  Kuthe sekahlezi nabo amalanga angadluli abunane namkha alitjhumi, wehlela eKhesariya, ngelanga elilandelako wahlala esihlalweni sokwahlulela wayala bona kungeniswe uPowula.  Nakangenako, amaJuda ehle avela eJerusalema ajama ambungelela, ambeka imilandu eminengi emimbi ebewangakghoni nokuyifakazela.  Kodwana uPowula nakazivikelako wathi: “Angikenzi isono malungana nomThetho wamaJuda namkha malungana nethempeli namkha kuKhesari.”  UFestusi afuna ukuthandwa maJuda, wathi kuPowula: “Kghani ufisa ukukhuphukela eJerusalema bona wahlulelwe lapho phambi kwami malungana nezintwezi?” 10  Kodwana uPowula wathi: “Ngijame phambi kwesihlalo sokwahlulela sakaKhesari, lapho kufuze ngahlulelwe khona. Angikenzi litho elimbi emaJudeni, njengombana nawe ukubona kuhle lokho. 11  Nangabe kwamambala ngimumenzi wokumbi begodu ngenze into eyenza ngifanelwe kukufa, angibawi bona ngingafi; kodwana nangabe akunabufakazi bezinto abantwaba abangimangalela ngazo, akunamuntu onelungelo lokungisa kibo bona abathabise. Ngidlulisela icala kuKhesari!” 12  Nje-ke uFestusi ngemva kokukhuluma nehlangano yabeluleki, waphendula wathi: “Udlulisele icala kuKhesari; uzakuya kuKhesari.” 13  Ngemva kobana kudlule amalangana, ikosi u-Agripa noBherinike bafika eKhesariya bazokuhlonipha uFestusi. 14  Njengombana besele banamalangana balapho, uFestusi watjela ikosi ngendaba kaPowula, wathi: “Kunendoda ethileko esibotjhwa eyatjhiywa nguFeliksi, 15  lokha nangiseJerusalema abaphristi abakhulu nabadala bamaJuda baletha imininingwana ngayo, babawa bona ibonwe imlandu. 16  Kodwana ngathi kibo akusiyikambiso yamaRoma ukunikela umuntu ukuze uthabise abanye ngaphambi kobana omangalelwako ahlangane ubuso nobuso nabamangaleli bakhe afumane nethuba lokukhuluma azivikele malungana namangalelwa ngakho. 17  Nabafika lapha, akhenge ngiriyade, kodwana ngelanga elilandelako ngahlala esihlalweni sokwahlulela ngayala bona indoda le ingeniswe. 18  Abamangalelabo nabasikimako, khenge bammangalele ngananyana yini embi ebengiyilindele malungana naye. 19  Abakubekako bekumane kukuphikisana okuthileko okumalungana nekolwabo namalungana nendoda ibizo layo linguJesu, owafa kodwana uPowula asolo athi uyaphila. 20  Ngingazi ukuthi ngizoyirarulula njani indaba le, ngambuza ukuthi angathanda na ukuya eJerusalema ayokwahlulelwa lapho malungana neendabezi. 21  Kodwana uPowula wabawa ukuhlala ejele alindele isiqunto sakaNdabezitha, yeke ngayala bona ahlale lapho bekube kulapho ngimthumela kuKhesari.” 22  U-Agripa wathi kuFestusi: “Ngingakuthabela ukuzizwela indoda leyo mathupha.” Wathi, “Kusasa uzoyizwa.” 23  Ngelanga elilandelako u-Agripa noBherinike beza ngokubukisa okukhulu bangena ngekhotho kunye neenduna zamabutho kuhlanganise namadoda aveleleko edorobheni; uFestusi wanikela umyalo, uPowula wangeniswa. 24  UFestusi wathi: “Kosi Agripa nani noke enikhona la, nasi indoda le soke isitjhaba samaJuda esingibawe eJerusalema nalapha, sirhuwelela bona ayikafanelwa kuphila. 25  Kodwana ngabona ukuthi ayikenzi litho eliyenza ifanelwe kukufa. Nje-ke indoda le nayidlulisela icala kuNdabezitha, ngaqunta ukuyithumela khona. 26  Kodwana anginalitho engingalitlolela iKosami ngayo. Yeke ngiyilethe phambi kwenu noke, khulukhulu phambi kwakho Kosi Agripa, bona ngemva kobana kwenziwe ukuhlolisisa kokwahlulela, ngingaba nokuthileko engingakutlola. 27  Ngombana ngibona kungazwisiseki ukuthi ngithumele isibotjhwa kodwana ngingatjengisi nokuthi simangalelwa ngani.”

Imitlolo Ephasi