IzEnzo 24:1-27

  • UPowula uyamangalelwa (1-9)

  • Ukuzivikela kwakaPowula phambi kwakaFeliksi (10-21)

  • Icala lakaPowula lijanyiswa iminyaka emibili (22-27)

24  Ngemva kwamalanga amahlanu umphristi ophakemeko u-Ananiyasi weza wehla nabanye abadala nesikhulumi satjhatjhalazi* ibizo laso linguTertulusi, babeka indababo malungana nokummangalela kwabo uPowula embusini.  Nakabizwako, uTertulusi wammangalela, wathi: “Njengombana sithabela ukuthula okukhulu ngawe, nokuthi ngebanga lokucabangela phambili kwakho kuba namatjhuguluko esitjhabenesi,  ngaso soke isikhathi nakizo zoke iindawo sikwamukele lokhu, ngokuthokoza okukhulu, Mhlonitjhwa Feliksi.  Kodwana bona ngingakuriyadisi khulu, ngomusakho ngibawa usilalele kafitjhazana.  Umuntu lo simfumene alitshwenyo,* aphehla ukuvukela umbuso phakathi kwawo woke amaJuda ephasini loke begodu udosa phambili isitlamu samaNazaretha.  Ulinge nokuhlambalaza ithempeli, ngalokho sambamba.  ——  Nawe nawumhlolisisako, uzozifumana zoke izintwezi esimmangalela ngazo.”  AmaJuda nawo ahlanganyela ekusahlelenokhu, athi izintwezi ziliqiniso. 10  Umbusi wakhomba uPowula ngehloko bona akhulume, waphendula wathi: “Njengombana ngazi kuhle ukuthi ube mumahluleli wesitjhabesi iminyaka eminengi, ngikulungele ukukhuluma bona ngizivikele. 11  Njengombana nawe ungakuqinisekisa lokhu, akukadluli amalanga ali-12 ngikhuphukele eJerusalema ngiyokulotjha uZimu; 12  akhenge bangifumane ngiphikisana namuntu ngethempelini namkha ngiphehla isiqubuthu emasinagogeni namkha kilo loke idorobho. 13  Angekhe bakulethela nobufakazi bezinto abangimmangalela ngazo njenganje. 14  Kodwana ngiyavuma kuwe, ukuthi ngokuvumelana nendlela abayibiza ngokuthi sitlamu, ngenzela uZimu wabokhokho bami umsebenzi ocwengileko, njengombana ngikholwa zoke izinto ezitlolwe emThethweni nezitlolwe baPhorofidi. 15  Nginethemba kuZimu, okulithemba nabantwaba abanalo, lokuthi kuzokuba nokuvuswa kwabafileko kwabalungileko nabangakalungi. 16  Ngebanga lalokhu ngihlala ngilwela ukubulunga unembeza ohlwengileko* phambi kwakaZimu nabantu. 17  Nje-ke ngemva kweminyaka eminengi, ngafika ngizokuletha izipho zomusa esitjhabeni sekhethu nokuthi ngenze iminikelo. 18  Nangisatjheja indaba le, bangifumene ngihlambulukile ngokwesiko ngethempelini, kodwana ngingasisesiqubuthwini namkha ngibanga ihlangahlangano. Kodwana bekunamanye amaJuda avela esifundeni se-Asiya 19  ebekufuze abe khona phambi kwakho bona angimangalele nangabe kwamambala kunento angisola ngayo. 20  Namkha vumela amadoda alapha bona atjho ukuthi ngibuphi ubumbi abufumeneko njengombana bengijame phambi kweSanhedrini, 21  ngaphandle kwento yinye le engiyirhuwelele ngesikhathi ngijame hlangana nawo: ‘Ngebanga levuko labafileko namhlanjesi ngiyahlulelwa phambi kwakho!’ ” 22  Nanyana kunjalo, uFeliksi, azi kuhle ngamaqiniso amalungana neNdlela le, wabakhambisa, wathi: “ULisiya induna yamabutho nakezako, ngizokwenza isiqunto malungana nendabakho le.” 23  Wanikela umphathi wamabutho imiyalo yokobana umuntu lo ahlale avalelwe kodwana anikelwe itjhaphuluko ethileko nokuthi abantu bakhe bavunyelwe ukumtjheja ngezinto azitlhogako. 24  Ngemva kwamalanga athileko uFeliksi weza noDrusila umkakhe, obekamJuda, wathumela bona kubizwe uPowula, wamlalela nakakhuluma ngokukholelwa kuKrestu Jesu. 25  Kodwana uPowula nakasakhuluma ngokulunga nokuzibamba nangesahlulelo esizako, uFeliksi wathukwa, wathi: “Khamba okwanje, kodwana nangifumana ithuba ngizokuthi ubizwe godu.” 26  Ngesikhathi esifanako bekanethemba lokuthi uPowula uzomnikela imali. Ngebanga lalokho, wathumela bona abizwe kanengi begodu wakhuluma naye. 27  Kodwana kuthe nasekuphele iminyaka emibili, uFeliksi walandelwa nguPorkiyusi Festusi; ngebanga lokuthi uFeliksi bekafuna ukuthandwa maJuda, walisa uPowula avalelwe.

Imitlolo Ephasi

IzE 24:1  Namkha “igqwetha.”
IzE 24:5  NgesiGirigi “asisifo esirhatjhekako.”
IzE 24:16  Namkha “omsulwa.”