IzEnzo 23:1-35

  • UPowula ukhuluma phambi kweSanhedrini (1-10)

  • UPowula uqiniswa yiKosi (11)

  • Amano wokubulala uPowula (12-22)

  • UPowula utjhingiswa eKhesariya (23-35)

23  UPowula aqale iSanhedrini ngokunqophileko, wathi: “Madoda, bafowethu, ngiziphathe ngonembeza ohlanzeke ngokupheleleko phambi kwakaZimu bekube kunamhlanjesi.”  Nakezwa lokho umphristi ophakemeko u-Ananiyasi wayala labo abajame eqadi kwakhe bona bambethe emlonyeni.  UPowula wathi kuye: “UZimu uzokubetha wena boda elipendwe laba mhlophe. Uhlezi lapho na bona ungahlulele ngokuya ngokomThetho khisibe wena uphula umThetho ngokuyala bona ngibethwe?”  Labo abajame lapho bathi: “Uthuka umphristi ophakemeko kaZimu?”  UPowula wathi: “Bafowethu, bengingazi ukuthi mphristi ophakemeko. Ngombana kutloliwe ukuthi, ‘Ungakhulumi kumbi ngombusi wabantu bakho.’ ”  Nje-ke uPowula azi ukuthi abanye baSadusi nokuthi abanye baFarisi, warhuwelela eSanhedrini wathi: “Madoda, bafowethu, ngimFarisi, indodana yabaFarisi. Ngahlulelwa ngebanga lokuthi nginethemba lokobanyana abafileko bazokuvuka.”  Ngokutjho kwakhe lokhu, kwaba nokungavumelani hlangana kwabaFarisi nabaSadusi, umhlangano wahlukana phakathi.  Ngombana abaSadusi bathi akukho ukuvuswa kwabafileko, namkha iingilozi namkha iimbunjwa zommoya, kodwana abaFarisi bona bayakuvuma* koke.  Kwaba netjhada elikhulu, abanye abatloli abangehlangothini labaFarisi basikima bathoma ukuphikisa ngamandla, bathi: “Asifumani mlandu emntwini lo, kodwana nangabe ummoya namkha ingilozi ikhulume naye​—.” 10  Kwathi ukuphikisana nakuba kukhulu, induna yamabutho yasaba ukuthi uPowula uzokurathulwa abe ziintokana, wayala amasotja bona ehle ayomdzwebula phakathi kwabo amlethe ekampeni yamasotja. 11  Kodwana ngobusuku obulandelako iKosi yajama eqadi kwakhe yathi: “Yiba nesibindi! Njengombana bewunikela ubufakazi obupheleleko ngami eJerusalema, kufanele ufakaze neRoma.” 12  Kwathi nakusako, amaJuda aluka amano begodu azibopha nangesifungo, athi angekhe adle namkha asele angakambulali uPowula. 13  Bekumadoda angaphezu kwama-40 aluka amano la begodu azibopha ngesifungo. 14  Amadoda la atjhinga ebaphristini abakhulu nabadala athi: “Sizibophe ngesifungo bona singadli litho besibulale uPowula. 15  Nje-ke nina noke neSanhedrini kufuze nitjele induna yamabutho ukuthi imehlisele kini njengokungathi nifuna ukuhlolisisa icala lakhe ngokudephileko. Kodwana kuzakuthi ngaphambi kokuthi atjhidele, sizabe sesikulungele ukuqeda ngaye.” 16  Kodwana indodana kadadwabo kaPowula yezwa ngeriyadlhanelo, yangena ngekampeni yamasotja yabikela uPowula ngalo. 17  Yeke uPowula wabiza omunye wabaphathi bamabutho wathi kuye: “Thatha isokaneli utjhinge nalo enduneni yamabutho, kunento elifuna ukuyitjela yona.” 18  Walithatha watjhinga nalo enduneni yamabutho wathi: “Isibotjhwa esinguPowula singibizile sangibawa bona ngilethe isokaneli kuwe ngombana kunento elifuna ukukutjela yona.” 19  Induna yamabutho yalibamba ngesandla yalidosela ngeqadi yalibuza yathi: “Ufuna ukungitjelani?” 20  Lathi: “AmaJuda avumelene ngokuthi akubawe bona wehlisele uPowula eSanhedrini kusasa, njengokungathi anqophe ukufumana imininingwana engeziweko ngecala lakhe. 21  Kodwana ungawavumeli, ngombana kunamadoda ama-40 hlangana nawo abhaqile amlindele bona amsahlele, azibophe ngesifungo, athi angekhe adle namkha asele angakambulali; nje ajame ngomumo, alinde isithembiso esivela kuwe.” 22  Induna yamabutho yalidosa ngendlebe yathi: “Ungathomi utjele muntu ukuthi ungibikele indaba le.” Ngemva kwalokho yalilisa lakhamba. 23  Yeke yabiza abaphathi bamabutho ababili yathi kibo: “Lungisani amasotja ama-200 bona amatjhe atjhinge eKhesariya nge-iri lethoba ebusuku,* godu namasotja akhamba ngeenjomani ezima-70 kunye namasotja aphatha isabula ama-200. 24  Godu ninikele noPowula iinjomani bona akhambe ngazo, afike aphephile kuFeliksi umbusi.” 25  Yatlola nencwadi ethi: 26  “Ivela kuKlawudiyusi Lisiya iya kuMhlonitjhwa, uMbusi uFeliksi: Lotjhani! 27  Indoda le yabanjwa maJuda begodu besele azoyibulala, ngafika msinyana namasotjami sayihlenga, ngombana ngizwe ukuthi isisakhamuzi seRoma. 28  Ngifuna ukwazi ukuthi ayimangalela ngani, ngayehlisela ngeSanhedrini yawo. 29  Ngafumana ukuthi imangalelwa ngemibuzo ephathelene nomThetho wawo, kodwana ayikho nayinye into emangalelwa ngayo eyenza ifanelwe kukufa namkha kubotjhwa ejele. 30  Kodwana ngombana ngitjelwe ngeriyadlhana lokubulala indoda le, ngiyithumela kuwe msinyana begodu ngiyala abamangaleli bayo bona bazokukhuluma phambi kwakho ngokujamelene nayo.” 31  Nje-ke amasotja la athatha uPowula ngokuvumelana neenqophiso azifumeneko afika naye e-Antipatrisi ebusuku. 32  Ngelanga elilandelako avumela amasotja akhamba ngeenjomani bona arage naye, kodwana wona abuyela ekampeni yamasotja. 33  Amasotja akhamba ngeenjomani angena eKhesariya anikela umbusi incwadi begodu aletha uPowula kuye. 34  Wayifunda wabuza nokuthi uvela kisiphi isifunda, wafumana ukuthi uvela eSilisiya. 35  Wathi: “Ngizokulalela kuhle nakufika abamangaleli bakho.” Wayala bona ahlale agadiwe ngesigodlweni sakaHerode.

Imitlolo Ephasi

IzE 23:8  Namkha “bakumemezela tjhatjhalazi.”
IzE 23:23  NgesiGirigi “nge-iri lesithathu lobusuku.” Nawubala kusukela ekutjhingeni kwelanga.