IzEnzo 21:1-40

  • Endleleni eya eJerusalema (1-14)

  • Ukufika eJerusalema (15-19)

  • UPowula ulandela isiyalo sabadala (20-26)

  • Ihlangahlangano ethempelini; uPowula uyabotjhwa (27-36)

  • UPowula uvunyelwa ukukhuluma nesiqubuthu (37-40)

21  Ngemva kobana sihlukene nabo, satjhinga elwandle, sathaya ngokunqophileko safika eKhose, ngelanga elilandelako saya eRodosi, ukusuka lapho saya ePatara.  Safumana umkhumbi oya eFunisiya, sawukhwela begodu sathaya.  Sabona isihlengele seSayipurasi ngehlangothini langesinceleni, sadlula sathayela eSiriya, sahlika eTirosi, lapho umkhumbi bewuzokuhlisa khona umthwalwawo.  Safuna abafundi besabafumana, sahlala lapho amalanga alikhomba. Kodwana ngebanga lalokho okwambulwa mmoya ocwengileko, bancenga uPowula bona angalibeki inyawo lakhe eJerusalema.  Nje-ke nasele isikhathi sethu lapho siphelile, sasuka, sathoma ngekhambo lethu, kodwana boke, kuhlanganise abafazi nabantwana, basiphekelela besaphuma ngedorobheni. Saguqa magega nelwandle, sathandaza  begodu salayelisana. Ngemva kwalokho sakhwela ngemkhunjini, bona babuyela emakhaya.  Ngalokho saliqeda ikhambo lethu elisuka eTirosi, safika ePitolemayisi, salotjhisa abafowethu begodu sahlala ilanga elilodwa nabo.  Ngelanga elilandelako sakhamba, safika eKhesariya, sangena ngendlini kaFlebhe umvangeli, obekangomunye wamadoda alikhomba, sahlala naye.  Indoda le beyinamadodakazi amane angakendi* ebewabaphorofidi. 10  Ngemva kokuhlala lapho amalanga amanengi, umphorofidi ibizo lakhe lingu-Agabhusi wehla avela eJudiya. 11  Weza kithi, wathatha ibhande lakaPowula, wazibopha ngalo iinyawo nezandla, wathi: “Ngilokhu okutjhiwo mmoya ocwengileko, ‘Umnikazi webhandeli uzokubotjhwa bunjesi maJuda eJerusalema, begodu bazomnikela ezandleni zabantu beentjhaba.’ ” 12  Nje-ke nasizwa lokhu, thina nalabo ebebalapho samncenga bona angakhuphukeli eJerusalema. 13  Ngemva kwalokho uPowula wathi: “Nenzani nilila kangaka nidanisa ihliziywami na? Qinisekani ngalokhu, ngikulungele ingasi ukubotjhwa kwaphela kodwana nokufa eJerusalema ngebanga lebizo leKosi uJesu.” 14  Sathi nasibona ukuthi akafuni ukuzwa, sahlamba izandla,* sathi: “Intando kaJehova ayenzeke.” 15  Nje-ke ngemva kwamalanga la sabhincela ikhambo, sangena indlela eya eJerusalema. 16  Abanye babafundi beKhesariya bakhamba nathi, basisa kuMnasoni weSayipurasi, omunye wabafundi bokuthoma ebesizokwamukelwa emzinakhe. 17  Nasifika eJerusalema, abafowethu basamukela ngethabo. 18  Kodwana ngelanga elilandelako uPowula waya nathi kuJakopo, begodu boke abadala bebakhona. 19  Wabalotjhisa, wabanikela imininingwana ezeleko yezinto uZimu azenze ngomsebenzakhe hlangana neentjhaba. 20  Nabezwa lokhu, badumisa uZimu, kodwana bathi kuPowula: “Uyabona mfowethu ukuthi kuneenkulungwana ezinengi kangangani zamakholwa hlangana namaJuda, begodu zoke zitjhisakalela umThetho. 21  Kodwana zizwe amahlebezi ngawe ukuthi bewufundisa woke amaJuda hlangana neentjhaba bona alise* umthetho kaMosi, uwatjela bona angasoki abantwababo namkha alandele isiko elijayelekileko. 22  Nje-ke, kufuze kwenziweni ngalokhu? Nanyana kunjani zizokuzwa bonyana ufikile. 23  Nje-ke yenza lokhu esikutjela khona: Sinamadoda amane enze isifungo. 24  Khamba namadoda la, uzihlambulule ngokwesiko wena nawo, ubhadalele neendleko zawo, bona agude iinhloko zawo. Ngemva kwalokho boke bazokwazi ukuthi akusiliqiniso lokho abakutjelwe ngawe, kodwana ukhamba ngokuhlelekileko, nokuthi ubulunga umThetho. 25  Malungana namakholwa avela kwezinye iintjhaba, siwathumele isiqunto sethu ngomtlolo bona atjhide ezintweni ezihlatjelwe iinthombe, eengazini, eenlwaneni ezikghanyiweko,* nezenzweni zomseme ezisisono.”* 26  Yeke uPowula wakhamba namadoda lawo ngakusasa bayokwenza isiko lokuhlanjululwa, wangena ngethempelini bona atjho ukuthi azokuphela nini amalanga wokuhlanjululwa ngokwesiko nokuthi kufuze kwenziwe umnikelo womunye nomunye wabo. 27  Nje-ke nasele kuzokuphela amalanga alikhomba, amaJuda we-Asiya, nawambona ngethempelini, ahlohlozela isiqubuthu soke, ambamba, 28  arhuwelela athi: “Madoda wakwa-Israyeli, sizani! Indoda le ngile efundisa woke umuntu yoke indawo okuphambene nabantu bekhethu nomThethwethu nendawo le. Ngaphezu kwalokho, ilethe amaGirigi ethempelini begodu isilaphaze indawo ecwengileko.” 29  Ngombana ngaphambilini babona uTrofimusi we-Efesu anaye ngedorobheni, bacabanga ukuthi uPowula umngenise ngethempelini. 30  Idorobho loke lahlangahlangana, abantu boke beza bagijima, babamba uPowula, bamdosela ngaphandle kwethempeli, khonokho iminyango yavaleka. 31  Nabasalinga ukumbulala, kwafika ilizwi enduneni yebutho bona iJerusalema loke lihlangahlangene; 32  khonokho yathatha amasotja nabaphathi bamabutho, bagijimela kibo. Kuthe nawabona induna yamabutho namasotja, alisa ukubetha uPowula. 33  Nje-ke induna yamabutho yatjhidela, yamthatha yamvalela, yalayela nokobana abotjhwe ngeenketani ezimbili; ngemva kwalokho yabuza ukuthi ungubani nokuthi wenzeni. 34  Kodwana abanye esiqubuthwini bathoma ukurhuwelela okhunye, nabanye barhuwelela okhunye. Yeke ingakghoni ukuzwa okungikho ngebanga lehlangahlangano, yalayela bona alethwe ekampeni yamasotja. 35  Kodwana nakafika eentepisini, kwatlhogeka bona agugwe masotja ngebanga lomguruguru wesiqubuthu, 36  ngombana isiqubuthu sabantu besolo silandela, sirhuwelela sithi: “Mbulaleni!” 37  Kuthe nasele bazomngenisa ngekampeni yamasotja, uPowula wathi enduneni yamabutho: “Ngivumelekile ukutjho okuthileko kuwe na?” Yathi: “Uyasazi isiGirigi? 38  AwusimGibhide loya esikhathini esidlulileko owahlohlozela ukuvukela umbuso, warhola amadoda ahlomileko azi-4 000 waya nawo emmangweni?” 39  Nje-ke uPowula wathi: “Eqinisweni ngimJuda, weTarsusi eSilisiya, isakhamuzi sedorobho elidumileko. Yeke ngibawa ungivumele ngikhulume nabantwaba.” 40  Ngemva kokuthi imnikele imvumo, uPowula, ajame eentepisini, wathulisa abantu ngesandla sakhe. Kuthe itjhada elikhulu nalithulako, wakhuluma nabo ngesiHebheru, wathi:

Imitlolo Ephasi

IzE 21:9  NgesiGirigi “amsulwa.”
IzE 21:14  NgesiGirigi “sathula.”
IzE 21:21  NgesiGirigi “ahlubuke.”
IzE 21:25  Namkha “ezibulawe ngaphandle kokuphophisa iingazi.”
IzE 21:25  NgesiGirigi yi-por·neiʹa. Qala Ihlathululo.