IzEnzo 18:1-28

  • Umsebenzi kaPowula eKorinte (1-17)

  • Ukubuyela e-⁠Anthiyokiya yeSiriya (18-22)

  • UPowula uya eGalatiya neFrigiya (23)

  • U-Apholo isikhulumi esihle ufumana isizo (24-28)

18  Ngemva kwalokhu wasuka e-Athene, wafika eKorinte.  Wafumana umJuda ibizo lakhe lingu-Akhwila, obelethwa ePontusi, ogade aqeda ukubuya eTariyana nomkakhe uPeresila, ngombana uKlawudiyusi walayela woke amaJuda bona akhambe eRoma. Yeke waya kibo,  ngebanga lokuthi bekenza umsebenzi ofana nowabo, wahlala emzinabo, wasebenza nabo, ngombana umsebenzabo bekukukwenza amatende.  Bekathula ikulumo* esinagogeni qobe ngesabatha, akholise amaJuda namaGirigi.  Lokha uSilasi noThimothi behla bavela eMasedoniya, uPowula wanikela ngaso soke isikhathi sakhe atjhumayela, afakaza emaJudeni bona kwamambala uJesu nguKrestu.  Kodwana ngemva kokusolo bamphikisa begodu bakhuluma kumbi, wathintitha izambatho zakhe, wathi kibo: “Iingazi zenu azibe seenhloko zenu. Ngimsulwa. Ukusukela nje ngizokuya ebantwini beentjhaba.”  Nje-ke wasuka lapho,* watjhinga endlini yendoda ibizo layo linguTitiyusi Justusi, olotjha uZimu, indlwakhe ebeyihlangene nesinagogo.  Kodwana uKrisposi, umphathi wesinagogo, wakholwa eKosini, yena nabo boke bomndenakhe. Nabanengi beKorinte abezwako bathoma ukukholwa, babhajadiswa.  Ngaphezu kwalokho, iKosi yathi kuPowula ngombono ebusuku: “Ungasabi, kodwana ragela phambili nokukhuluma, ungathuli, 10  ngombana nginawe begodu akunamuntu ozokusahlela bona akulimaze; ngombana nginabantu abanengi edorobheneli.” 11  Ngalokho wahlala lapho umnyaka neenyanga ezisithandathu, afundisa ilizwi lakaZimu hlangana nabo. 12  Ngesikhathi uGaliyo angundunakulu wesifunda se-Akhaya, amaJuda ahlangana asahlela uPowula, aya naye esihlalweni sokwahlulela, 13  athi: “Umuntu lo ufundisa abantu bona balotjhe uZimu ngendlela ephikisana nomthetho.” 14  Kodwana njengombana uPowula asathi uyakhuluma, uGaliyo wathi emaJudeni: “MaJuda, ngathana kwamambala bekunobumbi namkha ubulelesi obukhulu, bengizokuba nebanga lokunilalela ngesineke. 15  Kodwana nangabe niphikisana ngekulumo, ngamagama nangomthetho wenu, nina ngokwenu kufuze nizibonele. Angifuni ukuba ngumahluleli wezintwezi.” 16  Ngalokho wawaqotha esihlalweni sokwahlulela. 17  Nje-ke woke abamba uSosithenesi, umphathi wesinagogo, ambetha phambi kwesihlalo sokwahlulela. Kodwana uGaliyo akhenge azibandakanye nakancani ezintwenezi. 18  Nanyana kunjalo, ngemva kokuhlala amalanga amanengi, uPowula walayelisa kubafowethu wathayela ngeSiriya, akhamba noPeresila no-Akhwila. Waphungula iinhluthu zakhe eKhenkreya, ngombana bekenze isifungo. 19  Nje-ke bafika e-Efesu, yena wabatjhiya lapho; wangena esinagogeni, wakhulumisana namaJuda. 20  Nanyana bebasolo bambawa bona ahlale isikhathi eside, akhenge avume 21  kodwana walayelisa, wathi kibo: “Ngizokubuya kini godu, nangabe uJehova uyathanda.” Wathaya elwandle asuka e-Efesu 22  wehlela eKhesariya. Wakhuphuka wayokulotjhisa ibandla,* ngemva kwalokho wehlela e-Anthiyokiya. 23  Ngemva kokuhlala isikhatjhana lapho, wasuka wakhamba iindawo ngeendawo zenarha yeGalatiya neFrigiya, aqinisa boke abafundi. 24  Nje-ke umJuda othileko ibizo lakhe lingu-Apholo, owabelethelwa e-Alekzandriya, wafika e-Efesu; bekayindoda esikhulumi esihle, ayazi kuhle imiTlolo. 25  Indoda le beyifundiswe* ngendlela kaJehova, itjhiseka khulu ngebanga lommoya ocwengileko, beyikhuluma ifundisa ngokunembileko izinto ezimalungana noJesu, kodwana beyijayelene kwaphela nebhabhadiso lakaJwanisi. 26  Yathoma ukukhuluma ngesibindi ngesinagogeni, kwathi uPeresila no-Akhwila nabayizwako, bayithatha bazibandakanya nayo, bayihlathululela indlela kaZimu ngokunembe khudlwana. 27  Ukungezelela kilokho, ngombana beyifuna ukuyamela nge-Akhaya, abafowethu batlolela abafundi balapho, babakhuthaza bona bayamukele ngomusa. Nje-ke kuthe nayifika lapho, yabasiza khulu labo ebesebamakholwa ngomusa omkhulu kaZimu; 28  ngombana tjhatjhalazi nangokuzimisela okukhulu yafakazela ngokunembileko ukuthi amaJuda ayatjhapha, yatjengisa ngokusuka emiTlolweni ukuthi uJesu nguKrestu.

Imitlolo Ephasi

IzE 18:4  Namkha “Bekabonisana nawo.”
IzE 18:7  Kutjho, esinagogeni.
IzE 18:22  Ngasuthi, eJerusalema.
IzE 18:25  Namkha “beyifundiswe ngomlomo.”