Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

IBhayibheli ku-Inthanethi | NEW WORLD TRANSLATION OF THE HOLY SCRIPTURES (1984 EDITION)

IzEnzo 14:1-28

OUTLINE OF CONTENTS

  • Ukwanda nokuphikiswa e-⁠Ikhoniyo (1-7)

  • Ngephoso babizwa bona babozimu eListra (8-18)

  • UPowula uvuka ekukghadlhweni ngamatje (19, 20)

  • Ukuqinisa amabandla (21-23)

  • Ukubuyela e-⁠Anthiyokiya yeSiriya (24-28)

14  Nje-ke e-Ikhoniyo uPowula noBharinabhasi bangena esinagogeni lamaJuda bakhuluma kuhle khulu kangangobana isiqubuthu esikhulu samaJuda namaGirigi saba makholwa.  Kodwana amaJuda angazange akholwe aphehla umguruguru begodu ahlohlozela abantu beentjhaba bona bahloye abafowethu.  Yeke bathatha isikhathi eside bakhuluma ngesibindi ngebanga lamandla abawanikelwe nguJehova, owafakazela ilizwi lomusakhe omkhulu ngokuvumela bona kwenzeke ngabo iimbonakaliso neemangaliso.  Nanyana kunjalo, isiqubuthu sedorobhelo besihlukene phakathi; abanye basekela amaJuda abanye basekela abapostoli.  Abantu beentjhaba namaJuda nababusi babo balinga ukubaphatha makghwakghwa nokubakghadlha ngamatje,  kodwana batjelwa ngakho, babalekela emadorobheni weLikhawoniya, eListra neDerbe, neendaweni eziseduze.  Lapho baragela phambili bamemezela iindaba ezimnandi.  Nje-ke eListra bekunendoda ehlezi phasi irholophele iinyawo. Yabelethwa irholophele begodu azange kheyikghone ukukhamba.  Indoda le beyilalele uPowula njengombana akhuluma. UPowula, ayiqalisisile begodu abona ukuthi iyakholwa bona ingaphola, 10  watjho ngelizwi elikhulu wathi: “Sikima ujame ngeenyawo zakho.” Indoda le yeqa yathoma ukukhamba. 11  Iinqubuthu nazibona lokho uPowula akwenzileko, zarhuwelela ngelimi lesiLikhawoniya zathi: “Abozimu babe njengabantu behlela kithi!” 12  Bathoma ukubiza uBharinabhasi ngokuthi nguZewusi, kodwana uPowula ngokuthi nguHerimesi, njengombana bekunguye odosa phambili ekukhulumeni. 13  Umphristi kaZewusi, ithempeli lakhe ebelisesangweni ledorobho, waletha emasangweni iinkunzi nemigejiso yentanyeni eyenziwe ngamathuthumbo begodu wafuna ukwenza imihlatjelo nesiqubuthu. 14  Kodwana abapostoli uPowula noBharinabhasi nabezwa ngalokho, badabula izambatho zabo bagijimela esiqubuthwini barhuwelela bathi: 15  “Madoda, nikwenzelani lokhu? Nathi sibabantu abanokubogaboga okunjengokwenu. Simemezela iindaba ezimnandi kini, bona nitjhuguluke ezintweni ezililizezi niye kuZimu ophilako, owenze izulu nephasi nelwandle nakho koke okukikho. 16  Eenzukulwaneni ezidlulileko wavumela zoke iintjhaba bona zirage eendleleni zazo, 17  kodwana akhange aliselele bona kungabi nobufakazi bokuthi unjani ngezinto ezihle azenzako, aninikela izulu elivela ezulwini neenkhathi zenala yesivuno, ananelisa ngokudla begodu azalisa iinhliziyo zenu ngethabo.” 18  Ngitjho sebakutjhwile lokho, kwaba budisi khulu ukuvimba isiqubuthu bona singabenzeli imihlatjelo. 19  Kodwana kwafika amaJuda avela e-Anthiyokiya ne-Ikhoniyo ahlohlozela isiqubuthu, sakghadlha uPowula ngamatje, samrhurhubisela ngaphandle kwedorobho, sicabanga ukuthi ufile. 20  Kwathi abafundi nabambungelelako, wavuka wangena ngedorobheni. Ngakusasa kwakhona wakhamba noBharinabhasi batjhinga eDerbe. 21  Bamemezela iindaba ezimnandi edorobhenelo, benza nabafundi abanengi, ngemva kwalokho babuyela eListra, e-Ikhoniyo, ne-Anthiyokiya. 22  Lapho baqinisa abafundi, babakhuthaza bona bahlale ekukholweni bathi: “Kufuze singene emBusweni kaZimu ngamatshwenyeko amanengi.” 23  Ngaphezu kwalokho, babeka abadala ebandleni ngalinye, bathandaza begodu bazila ukudla, babanikela kuJehova abakholwe kuye. 24  Yeke badlula ePhisidiya bafika ePhamfiliya, 25  ngemva kokumemezela ilizwi ePherge behlela e-Athaliya. 26  Ukusuka lapho bathaya ngesikepe batjhinga e-Anthiyokiya, lapho uZimu abatjengisa khona umusakhe omkhulu ngebanga lomsebenzi ebesebawuqedile. 27  Kuthe sebafikile begodu bahlanganise ibandla ndawonye, balandisa izinto ezinengi uZimu azenze ngabo, nokuthi uvulele iintjhaba umnyango wokukholwa. 28  Nje-ke bahlala isikhathi eside nabafundi.

Imitlolo Ephasi