IzEnzo 13:1-52

  • UBharinabhasi noSawula bathunywa bona babe ziinthunywa zevangeli (1-3)

  • Umsebenzi wokutjhumayela eSayipurasi (4-12)

  • Ikulumo kaPowula e-⁠Anthiyokiya yePhisidiya (13-41)

  • Isiyalo esingokwesiphorofido sokuya eentjhabeni (42-52)

13  Nje-ke e-Anthiyokiya bekunabaphorofidi nabafundisi ebandleni lakhona: uBharinabhasi, uSimiyoni obekabizwa ngokuthi nguNigeri, uLukiyasi weSirene, uManayeni owafunda noHerode umbusi wesifunda, noSawula.  Kuthe basasebenzela uJehova bazile nokudla, ummoya ocwengileko wathi: “Ngibekelani eqadi uBharinabhasi noSawula bona benze umsebenzi engibabizele ukuthi bawenze.”  Ngemva kokuzila ukudla nokuthandaza, bababeka izandla bathi bakhambe.  Amadoda athunywe mmoya ocwengileko la, ehlela eSelukiya, nawasuka lapho athaya ngesikepe aya eSayipurasi.  Nawafika eSalamisi, athoma ukumemezela ilizwi lakaZimu emasinagogeni wamaJuda. BewanoJwanisi, amsizi wawo.  Kuthe nasele bakhambe isihlengele soke bebafika ePhafosi, bahlangana nomJuda okuthiwa nguBhari-Jesu, obekangusomlingo nomphorofidi wamala.  Bekanondunakulu wesifunda uSerigiyusi Polosi, indoda ehlakaniphileko. Anetjisakalo yokuzwa ilizwi lakaZimu, undunakulu wesifunda wabiza uBharinabhasi noSawula.  Kodwana u-Elimasi umenzimlingo (leyo yindlela ibizo lakhe elitjhugululwa ngayo) wathoma ukubaphikisa, alinga ukuphambukisa undunakulu wesifunda ekukholweni.  Nje-ke uSawula godu obizwa ngokuthi nguPowula, wazala ummoya ocwengileko, wamqala emehlweni 10  wathi: “Muntu ozele yoke imihlobo yokukhwabanisa nayo yoke imihlobo yobumbi, wena ndodana kaDeveli, sitha sakho koke ukulunga, awuzukulisa na ukuhlanekela iindlela zakaJehova ezilungileko? 11  Qala! Isandla sakaJehova siphezu kwakho, uzokuphophala, ungasabona ukukhanya kwelanga isikhathi esithileko.” Khonokho wafikelwa yikungu nobumnyama, wazombazomba alinga ukufumana umuntu ongamdosa ngesandla. 12  Undunakulu wesifunda nakabona okwenzekileko, wakholwa, ngombana bekararwe yifundiso kaJehova. 13  UPowula nabakhambisani bakhe bathaya ngesikepe basuka ePhafosi bafika ePherge ePhamfiliya. Kodwana uJwanisi wabatjhiya lapho wabuyela eJerusalema. 14  Basuka ePherge beza e-Anthiyokiya ePhisidiya. Baya esinagogeni ngelanga leSabatha, bafika bahlala phasi. 15  Ngemva kokuthi kufundwe umThetho nabaPhorofidi tjhatjhalazi, abaphathi besinagoge bathumela ilizwi kibo, bathi: “Madoda, bafowethu, nangabe kukhona ilizwi lesikhuthazo enifuna ukulitjho ebantwini, likhulumeni.” 16  Yeke uPowula wasikima, waphakamisa isandla ababawa bona bathule, wathi: “Madoda, ma-Israyeli nani abanye enisaba uZimu, lalelani. 17  UZimu wabantu bakwa-Israyelaba wakhetha abokhokho bethu, wabenza baba namandla ngitjho nanyana bebabaqhamuka enarheni yeGibhide wabakhupha kiyo ngomkhono onamandla. 18  Wababekezelela emmangweni iminyaka engaba ma-40. 19  Ngemva kokutjhabalalisa iintjhaba ezilikhomba enarheni yeKanana, wababela inarha leyo bona ibe lilifa labo. 20  Koke lokhu kwenzeka hlangana neminyaka engaba ma-450. “Ngemva kwalokho wabanikela abahluleli bekwaba sikhathi sakaSamyela umphorofidi. 21  Kodwana bafuna ngekani ikosi, uZimu wabanikela uSawula indodana kaKhitjhi, wekoro kaBhenjamini, bona ababuse iminyaka ema-40. 22  Ngemva kokumsusa, wabeka uDavida bona abe yikosi, loyo afakaza ngaye wathi: ‘Ngifumene uDavida indodana kaJese indoda ethandwa yihliziywami; uzokwenza koke engifisa bona akwenze.’ 23  Ngokwesithembiso sakhe, ngabantwana* bendoda le, uZimu ulethele u-Israyeli umsindisi, uJesu. 24  Ngaphambi kokufika kwakhe, uJwanisi watjhumayela tjhatjhalazi kibo boke abantu bakwa-Israyeli bona babhajadiswe njengetshwayo lokutjhuguluka. 25  Kodwana njengombana uJwanisi aqedelela umsebenzakhe, wathi: ‘Nicabanga ukuthi ngingubani? Angisinguye. Kodwana qalani! Ukhona oza ngemva kwami engingafaneleki nokutjhaphulula amapatlagwanakhe.’ 26  “Madoda, bafowethu, nina nzukulwana zomndeni ka-Abrahama nalabo abahlangana nani abasaba uZimu, ilizwi lesindiso le lithunyelwe kithi. 27  Ngombana izakhamuzi zeJerusalema nababusi bazo khenge bamazi, kodwana ngokwahlulela kwabo, bazalisa izinto ezakhulunywa baPhorofidi, njengombana zifundwa ngokuzwakalako qobe ngesabatha. 28  Ngitjho nanyana bangakhenge bafumane isizathu sokobana abulawe, bakatelela uPilatu bona ambulale. 29  Kuthe nasele benze zoke izinto ezitlolwe ngaye, bamehlisa esigodweni* bamlalisa ethuneni.* 30  Kodwana uZimu wamvusa kwabafileko, 31  wabonakala amalanga amanengi kilabo egade bakhamba naye ukusuka eGalile bakhuphukele eJerusalema. Nje laba sebabofakazi bakhe ebantwini. 32  “Nje-ke simemezela kini iindaba ezimnandi ezimalungana nesithembiso esenziwa kibokhokho. 33  UZimu usizalise ngokupheleleko kithi, abantwababo, ngokuvusa uJesu; njengombana kutlolwe erhubweni lesibili ukuthi: ‘Uyindodanami; namhlanjesi ngibe nguyihlo.’ 34  Iqiniso lokobana uZimu wamvusa kwabafileko bona angabuyeli ekonakaleni, ulibeke nganasi indlela: ‘Ngokuthembeka ngizonithanda ngethando lamambala engalithembisa uDavida.’ 35  Godu kelinye irhubo kuthiwa: ‘Angekhe uvumele othembekileko wakho abone ukonakala.’ 36  Ngakelinye ihlangothi uDavida wenza intando kaZimu esizukulwaneni sakhe, walala ekufeni, wabulungwa nabokhokho bakhe, begodu wabona ukonakala. 37  Kuthi ngakelinye ihlangothi, loyo uZimu amvusa akhenge abone ukonakala. 38  “Yeke akwazeke kini bafowethu ukuthi ngaye ukulitjalelwa kwezono kuyamenyezelwa kini, 39  nokuthi kizo zoke izinto ebekungathiwa ninomlandu kizo ngokomThetho kaMosi, ngaye woke okholwako kuthiwa akanamlandu. 40  Nje-ke yelelani bona lokho okwatjhiwo baPhorofidi kungenzeki kini: 41  ‘Qalani nina banyefuli, nirareke begodu nitjhabalale ngombana ngenza umsebenzi emihleni yenu, umsebenzi engeze nawukholwa ngitjho nanyana omunye anihlathululela wona ngokunabileko.’ ” 42  Nabaphumako, abantu babancenga ukuthi bakhulume nabo ngeendabezi ngeSabatha elilandelako. 43  Ngemva kobana umhlangano wesinagogeni uphelile, amaJuda amanengi namaphroselite* alotjha uZimu alandela uPowula noBharinabhasi, nabakhuluma nabo, babakhuthaza bona bahlale emuseni omkhulu kaZimu. 44  NgeSabatha elilandelako, pheze idorobho loke labuthana ndawonye bona lizokuzwa ilizwi lakaJehova. 45  AmaJuda nawabona isiqubuthu, aba nomona athoma ukuhlambalaza uZimu ngokuphikisa izinto ebezikhulunywa nguPowula. 46  Nje-ke ngesibindi uPowula noBharinabhasi bathi kiwo: “Bekutlhogeka ukuthi ilizwi lakaZimu likhulunywe kini qangi. Kodwana njengombana ningalamukeli, ningaziqali njengabantu abafanelekela ukufumana ukuphila okungapheliko, qalani siya ebantwini beentjhaba. 47  Ngombana uJehova usiyale nganaka amezwi: ‘Nginibeke bona nibe kukhanya eentjhabeni, bona nibe yisindiso bekube semaphethelweni wephasi.’ ” 48  Abantu beentjhaba nabezwa ngalokhu, bathoma ukuthaba nokuphazimulisa ilizwi lakaJehova, begodu boke abazimisele ukufumana ukuphila okungapheliko baba makholwa. 49  Ngaphezu kwalokho, ilizwi lakaJehova belirhatjhwa kiyo yoke inarha leyo. 50  Kodwana amaJuda ahlohlozela abafazi abadumileko abasaba uZimu namadoda adumileko edorobheni, baphehla bona kuhlunguphazwe uPowula noBharinabhasi babalahlela ngaphandle kwemikhawulo yabo. 51  UPowula noBharinabhasi bathintitha ithuli eenyaweni zabo ngokujamelene nabo baya e-Ikhoniyo. 52  Abafundi baragela phambili bazaliswa ngethabo nangommoya ocwengileko.

Imitlolo Ephasi

IzE 13:23  NgesiGirigi “ngembewu.”
IzE 13:29  Namkha “emthini.”
IzE 13:29  Namkha “ethuneni elisikhumbuzo.”
IzE 13:43  Kutjho abatjhugulukele ekolweni yobuJuda.