IzEnzo 12:1-25

  • Kubulawa uJakopo; uPitrosi uyabotjhwa (1-5)

  • UPitrosi utjhatjhululwa ngokusimangaliso (6-19)

  • UHerode udulwa phasi yingilozi (20-25)

12  Ngesikhatheso ikosi uHerode yathoma ukutlhorisa abanye bebandla.  Yabulala uJakopo umfowabo kaJwanisi ngesabula.  Nayibona ukuthi lokhu kuyawathabisa amaJuda, yakhamba yayokubopha noPitrosi. (Lokhu kwenzeka hlangana namalanga weSikwa esinganaSibiliso.)  Yambamba, yamdlhunya ngejele, yamnikela ngaphasi kweenqhema ezine zamasotja bona zimgade ngokudlhegana, isiqhema ngasinye sinamasotja amane. Beyinqophe ukumkhuphela ngaphandle* phambi kwabantu ngemva kwePhasika.  Nje-ke uPitrosi bekasolo angejele, kodwana ibandla belimthandazela ngetjiseko kuZimu.  Kuthe uHerode nasele azomkhuphela ngaphandle, ngobusukobo uPitrosi bekalele abotjhwe ngeenketani ezimbili hlangana namasotja amabili, kunabonogada phambi komnyango basolo bagade ijele.  Kodwana qala! Ingilozi kaJehova beyijame lapho, kwaba nomkhanyo ngejele. Yathinta uPitrosi ngehlangothini, yamvusa, yathi: “Sikima msinya!” Iinketani zatjhaphuluka ezandleni zakhe zawela phasi.  Ingilozi yathi kuye: “Mbatha,* ufake namapatlagwanakho.” Wenza njalo. Emaswapheleni yathi kuye: “Mbatha isambatho sakho sangaphandle, ungilandele.”  Waphumela ngaphandle, wayilandela, kodwana bekangazi ukuthi lokho okwenzeka ngengilozi kwenzeka kwamambala. Eqinisweni, bekacabanga ukuthi ubona umbono. 10  Badlula abonogada bokuthoma, nabesibili, bafika esangweni lesimbi eliya ngedorobheni, lazivulekela phambi kwabo. Ngemva kwalokho baphuma, bakhamba boke isikhatjhana endleleni, msinyana ingilozi yamtjhiya lapho. 11  Alemuka okwenzekileko, uPitrosi wathi: “Nje sengazi kuhle ukuthi uJehova uthumele ingilozi yakhe, yangitjhaphulula esandleni sakaHerode nakikho koke amaJuda ebekalindele ukuthi kuzokwenzeka.” 12  Ngemva kokulemuka lokhu, watjhinga endlini kaMariya unina kaJwanisi obekabizwa ngokuthi nguMarkosi, lapho bekubuthene khona abafundi abanengi, bathandaza. 13  Wakokoda emnyango, kweza isisebenzi somntazana ekuthiwa nguRoda sizokuqala ukuthi ngubani. 14  Nasizwa iphimbo lakaPitrosi, sathaba khulu kangangokuthi akhenge sivule nomnyango, kodwana sagijimela ngaphakathi, sayokubika ukuthi uPitrosi ujame emnyango. 15  Bathi kiso: “Uyarhapha.” Kodwana saphikelela ngokuthi kunjalo. Nje-ke bathi: “Yingilozakhe.” 16  Kodwana uPitrosi wasolo ajame lapho, akokoda. Nabavula umnyango, bambona, barareka. 17  Wabatjengisa ngesandla sakhe bona bathule, wabatjela ngokuzeleko indlela uJehova amtjhaphulule ngayo ejele, wathi: “Bikelani uJakopo nabafowethu ngalokhu.” Waphumela ngaphandle, watjhinga kenye indawo. 18  Kuthe nakusako, kwaba nesiphithiphithi esikhulu emasotjeni ngokuthi kwenzekeni ngoPitrosi. 19  UHerode wamfunisisa, azange amfumane, ngalokho waphenya abonogada, wayala nokobana bayokujeziswa; wasuka eJudiya wehlela eKhesariya, wahlala isikhatjhana lapho. 20  UHerode bekasilingwe babantu* beTirosi neSidoni. Nje-ke ngemva kokurherha uBhulastusi, indoda ebeyiphethe umuzi wekosi, beza kuye ngomnqopho ofanako, babawa ukuthula ekosini, ngombana inarhabo beyifumana ukudla endaweni yekosi. 21  Ngelanga elibekiweko, uHerode wambatha isambatho sobukhosi, wahlala esihlalweni sokwahlulela, wethula ikulumo ebantwini. 22  Yeke abantu ebebabuthene lapho barhuwelela bathi: “Lilizwi lakazimu, ingasi lomuntu!” 23  Khonokho ingilozi kaJehova yamdula phasi, ngombana akhenge adumise uZimu, begodu wadliwa ziimbungu, wafa. 24  Kodwana ilizwi lakaJehova laragela phambili likhula begodu lirhatjheka. 25  Ngemva kobana uBharinabhasi noSawula baqede umsebenzabo wokusiza abafowethu eJerusalema, babuya begodu bathatha uJwanisi, loyo obekabizwa nangokuthi nguMarkosi.

Imitlolo Ephasi

IzE 12:4  Namkha “ukumkhuphela ngaphandle bona agwetjwe.”
IzE 12:8  Namkha “Zilungise.”
IzE 12:20  Namkha “bekalwa nabantu.”