IzEnzo 11:1-30

  • UPitrosi ubika ebapostolini (1-18)

  • UBharinabhasi noSawula e-⁠Anthiyokiya yeSiriya (19-26)

    • Abafundi bathoma ukubizwa ngokuthi maKrestu (26)

  • U-Agabhusi ubikezela indlala (27-30)

11  Nje-ke abapostoli nabafowethu ebebaseJudiya bezwa ukuthi nabantu beentjhaba bamukele ilizwi lakaZimu.  Ngalokho kwathi uPitrosi nakafika eJerusalema, labo abasekela ukusoka bathoma ukumsola,*  bathi kuye: “Ungene ngendlini yabantu abangakasoki wadla nabo.”  Yeke uPitrosi wathoma ukubahlathululela ngokuzeleko, wathi:  “Bengisedorobheni leJopha ngithandaza, ngabona umbono, kiwo ngabona into ethileko enjengetjhila elikhulu lelineni yehliselwa phasi ngamakhona wayo amane isuka ezulwini, yehlela poro kimi.  Ngithe nangiqalisisa kuhle kiyo, ngabona iinlwana zephasi ezineenyawo ezine, iimbandana, iinlwana ezirhurhubako, neenyoni zezulu.  Ngezwa nelizwi lithi kimi: ‘Pitrosi, sikima, hlaba udle!’  Kodwana ngathi: ‘Awa, Kosi, ngombana akhenge khekungene nanyana yini engakahlwengeki namkha esilapheleko ngemlonyenami.’  Kwesibili, ilizwi elivela ezulwini lathi: ‘Lisa ukubiza izinto uZimu azihlwengisileko ngokuthi zisilaphele.’ 10  Lokho kwenzeka kwesithathu, begodu koke kwakhutjhulelwa ezulwini godu. 11  Ngaso isikhatheso, bekujame amadoda amathathu ngendlini ebesihlezi kiyo, athunyelwe kimi avela eKhesariya. 12  Ummoya wathi ngikhambe nawo, ngingazazi nakancani. Abafowethu abasithandathwaba bakhamba nami, sangena emzini womuntu loyo. 13  “Wasibikela ngendlela abona ngayo ingilozi ijame ngendlinakhe ithi: ‘Thumela amadoda eJopha ayokubiza uSimoni obizwa ngokuthi nguPitrosi, 14  uzonitjela indlela wena nomndenakho woke eningasindiswa ngayo.’ 15  Kodwana nangithoma ukukhuluma, ummoya ocwengileko wehlela kibo njengombana wenza kithi ekuthomeni. 16  Nakwenzeka lokho ngakhumbula amezwi weKosi, bona beyijayele ukuthi: ‘UJwanisi wabhabhadisa ngamanzi, kodwana nina nizokubhajadiswa ngommoya ocwengileko.’ 17  Nje-ke, nangabe uZimu ubaphe isipho sesihle esifana naleso asinikele thina abakholwe eKosini uJesu Krestu, bengingubani mina bona ngingavimba uZimu?”* 18  Nabezwa izintwezi, balisa ukuphikisa,* badumisa uZimu bathi: “Ngalokho-ke uZimu unikele nabantu beentjhaba ithuba lokutjhuguluka bona bafumane ukuphila.” 19  Boke labo abarhatjheka ngebanga lokutlhagiswa okwavela ngemva kwalokho okwenzeka kuStefani bakhamba bebafika eFunisiya, eSayipurasi, ne-Anthiyokiya, kodwana bakhuluma ilizwi emaJudeni kwaphela. 20  Kodwana amanye amadoda hlangana nabo avela eSayipurasi neSirene eza e-Anthiyokiya athoma ukukhuluma nabantu abakhuluma isiGirigi, amemezela iindaba ezimnandi zeKosi uJesu. 21  Ngaphezu kwalokho, isandla sakaJehova besinabo, begodu inani elikhulu labantu laba makholwa, latjhugulukela eKosini. 22  Umbiko omalungana nabo wafika eendlebeni zebandla eJerusalema, bathumela uBharinabhasi bona ayokufika ne-Anthiyokiya. 23  Nakafikako wabona umusa omkhulu kaZimu, wathaba begodu wabakhuthaza boke bona bahlale eKosini ngokuzimisela okuvela ehliziyweni; 24  ngombana bekamumuntu olungileko begodu azele ummoya ocwengileko nokukholwa. Isiqubuthu esikhulu sangezelelwa eKosini. 25  Nje-ke watjhinga eTarsusi ayokufunisisa uSawula. 26  Ngemva kokumfumana, weza naye e-Anthiyokiya. Nje-ke umnyaka woke bahlanganyela nabo ebandleni begodu bafundisa isiqubuthu esikhulu. Kwathoma e-Anthiyokiya bona ngokwesinqophiso sakaZimu abafundi babizwe ngokuthi maKrestu. 27  Emihleni leyo kwasuka abaphorofidi eJerusalema behlela e-Anthiyokiya. 28  Omunye wabo ekuthiwa ngu-Agabhusi wasikima wabikezela ngommoya ukuthi kuza indlala ekulu ephasini loke, leyo eqinisweni eyaba khona ngesikhathi sakaKlawudiyusi. 29  Nje-ke abafundi baqunta ukuthumela isizo kubafowabo abahlala eJudiya, ngamunye ngokwamandlakhe; 30  bakwenza lokho, bakuthumela kubadala ngesandla sakaBharinabhasi noSawula.

Imitlolo Ephasi

IzE 11:2  Namkha “ukuphikisana naye.”
IzE 11:17  Namkha “ngingajama endleleni kaZimu?”
IzE 11:18  NgesiGirigi “bathula.”