IzEnzo 10:1-48

  • Umbono kaKorneliyasi (1-8)

  • Umbono kaPitrosi weenlwana ezihlwengisiweko (9-16)

  • UPitrosi uvakatjhela uKorneliyasi (17-33)

  • UPitrosi utjhumayela iindaba ezimnandi kwaba ngasimaJuda (34-43)

    • “UZimu akakhethi” (34, 35)

  • AbangasimaJuda bafumana ummoya ocwengileko bebabhajadiswa (44-48)

10  EKhesariya bekunendoda ekuthiwa nguKorneliyasi, isikhulu samabutho wesiqhema samasotja wamaTariyana.  Bekalotjha uZimu begodu yena nomndenakhe bebasaba uZimu, bekapha abadududu, athandaza qobe kuZimu.  Pheze ngesimbi yesithathu ntambama,* wabona ngokukhanyako embonweni ingilozi kaZimu iza kuye ithi: “Korneliyasi!”  UKorneliyasi wayiqala, athukiwe, wayibuza wathi: “Khuyini Kosi?” Yathi kuye: “Imithandazwakho nokupha kwakho abadududu kukhuphukele kuZimu njengesikhumbuzo.  Nje-ke thumela amadoda eJopha ayokubiza uSimoni okuthiwa nguPitrosi.  Indoda le isivakatjhi kwaSimoni umtjhukiinkhumba onendlu eduze nelwandle.”  Kuthe ingilozi leya egade ikhuluma naye seyikhambile, wabiza iinsebenzi zakhe ezimbili nesotja elisaba uZimu hlangana nabo boke abaziinsebenzi zakhe,  wabatjela koke okwenzekileko, wabathumela eJopha.  Ngelanga elilandelako nabasaragela phambili nekhambo labo batjhidela ngedorobheni, uPitrosi wakhuphukela ngaphezu kwephahla lendlu ngesimbi yetjhumi nambili ngamadina* bona ayokuthandaza. 10  Walamba khulu wafuna ukudla. Kuthe nabasenza ukudla, wabona umbono 11  wabona izulu livuleka begodu kwaba nento ethileko* enjengetjhila elikhulu lelineni yehliselwa ephasini ngamakhona amane; 12  kiyo bekunayo yoke imihlobo yeenlwana ezineenyawo ezine neenlwana ezirhurhubako zephasi neenyoni zezulu. 13  Ilizwi lathi kuye: “Pitrosi, sikima, hlaba udle!” 14  Kodwana uPitrosi wathi: “Awa, Kosi, ngombana akhenge khengidle nanyana yini esilapheleko nengakahlwengeki.” 15  Godu ilizwi lakhuluma naye kwesibili lathi: “Lisa ukubiza izinto uZimu azihlwengisileko ngokuthi zisilaphele.” 16  Lokhu kwenzeka ihlandla lesithathu, begodu into leyo yakhutjhulelwa ezulwini msinyana. 17  UPitrosi, asararwe kukobana utjho ukuthini umbono awubonileko, amadoda ebekathunywe nguKorneliyasi abuza ajame esangweni ukuthi ikuphi indlu kaSimoni. 18  Arhuwelela abuza ukuthi uSimoni obizwa ngokuthi nguPitrosi uvakatjhe lapho na. 19  UPitrosi asacabangisisa ngombono, ummoya wathi: “Qala! Amadoda amathathu ayakufuna. 20  Yeke sikima, wehlele phasi, ukhambe nawo, ungazazi nakanye ngombana ngiwathumile.” 21  UPitrosi wehlela kiwo wathi: “Ngimi enimfunako. Ningifunelani?” 22  Athi: “UKorneliyasi, isikhulu sebutho, indoda elungileko nesaba uZimu ekhulunyelwa kuhle sitjhaba soke samaJuda, ufumene iinqophiso ezivela kuZimu ngengilozi ecwengileko ukuthi ubizelwe emzinakhe bona ezwe ukuthi uzomtjelani.” 23  Yeke wawangenisa wahlala nawo. Ngelanga elilandelako wavuka wakhamba nawo, nabanye abafowethu beJopha bakhamba naye. 24  Ngelanga elilandelako wafika eKhesariya. UKorneliyasi bekabalindile, abize neenhlobo zakhe nabangani bakhe abaseduze. 25  Kuthe uPitrosi nakangenako, uKorneliyasi wamhlangabeza, wawela eenyaweni zakhe, wakhothama kuye. 26  Kodwana uPitrosi wamsikimisa, wathi: “Sikima; nami ngimumuntu nje.” 27  Njengombana asakhuluma naye, wangena ngaphakathi wafumana abantu abanengi babuthene lapho. 28  Wathi kibo: “Nazi kuhle ukuthi akusisemthethweni ngomJuda bona azihlanganise namkha atjhidele komunye umuntu wesinye isitjhaba, kodwana uZimu ungitjengise bona akukafuzi ngibize muntu ngokuthi usilaphele namkha akakahlwengeki. 29  Nje-ke ngizile, khenge ngale nangibizwako. Ngibawa ningitjele ukuthi ningibizeleni.” 30  UKorneliyasi wathi: “Emalangeni amane adlulileko kusukela nge-ireli, bengithandaza emzinami ngesimbi yesithathu ntambama;* kwajama phambi kwami indoda eyembethe izambatho eziphazimulako 31  yathi: ‘Korneliyasi, umthandazwakho uzwakele nokupha kwakho abadududu uZimu uyakukhumbula. 32  Nje-ke, thumela abantu abathileko eJopha bona babize uSimoni obizwa ngokuthi nguPitrosi. Indoda le isivakatjhi emzini kaSimoni, umtjhukiinkhumba, eduze nelwandle.’ 33  Ngabathumela bona bayokubiza begodu wenze kuhle ngokuza. Nje-ke soke sikhona phambi kwakaZimu bona sizwe zoke izinto uJehova akuyale bona uzitjho.” 34  Nakezwa lokho uPitrosi wathoma ukukhuluma, wathi: “Nje ngiyazwisisa kwamambala bona uZimu akakhethi, 35  kodwana kizo zoke iintjhaba umuntu omesabako begodu enze okulungileko uyamukeleka kuye. 36  Wathumela ilizwi ebantwaneni bakwa-Israyeli bona amemezele kibo iindaba ezimnandi zokuthula ngoJesu Krestu​—yena uyiKosi yabo boke. 37  Niyayazi indaba ebekukhulunywa ngayo kiyo yoke iJudiya, kusukela eGalile ngemva kwebhabhadiso ebelitjhunyayelwa nguJwanisi: 38  malungana noJesu weNazaretha, indlela uZimu amzesa ngayo ngommoya ocwengileko namandla, wakhamba inarha yoke enza okuhle begodu alapha boke ebebagandelelwe nguDeveli, ngombana uZimu bekanaye. 39  Sibofakazi bazo zoke izinto azenzako kokubili enarheni yamaJuda neJerusalema; kodwana bambulala ngokumphanyeka esigodweni.* 40  UZimu wamvusa ngelanga lesithathu wamvumela bona abonakale, 41  ingasi ebantwini boke, kodwana kibofakazi abakhethwe nguZimu kusesengaphambili, kithi, esadla besasela naye ngemva kokuvuswa kwakhe kwabafileko. 42  Wasiyala nokobana sitjhumayele ebantwini sinikele ubufakazi obupheleleko bokuthi nguye okhethwe nguZimu bona abe ngumahluleli wabaphilako nowabafileko. 43  Boke abaphorofidi bafakaze ngaye, ukuthi woke umuntu okholwa kuye ulitjalelwa izono ngebizo lakhe.” 44  Kuthe uPitrosi nakasakhuluma ngeendabezi, ummoya ocwengileko wehlela phezu kwabo boke abezwa ilizwi. 45  Amakholwa asokiweko eze noPitrosi arareka, ngombana isipho sesihle sommoya ocwengileko besithululelwa nebantwini beentjhaba. 46  Ngombana abezwa bakhuluma amanye amalimi begodu baphazimulisa uZimu. Yeke uPitrosi wathi: 47  “Ukhona na ongavimbela laba bona babhajadiswe ngamanzi njengombana bamukele ummoya ocwengileko njengathi?” 48  Ngalokho wayala bona babhajadiswe ebizweni lakaJesu Krestu. Bambawa bona ahlale nabo amalangana.

Imitlolo Ephasi

IzE 10:3  NgesiGirigi “nge-iri lethoba lelanga.” Nawubala kusukela ekuphumeni kwelanga.
IzE 10:9  NgesiGirigi “ngesimbi yesithandathu.” Nawubala kusukela ekuphumeni kwelanga.
IzE 10:11  NgesiGirigi “nehlobo elithileko lesitja.”
IzE 10:30  NgesiGirigi “ngesimbi yethoba.” Nawubala kusukela ekuphumeni kwelanga.
IzE 10:39  Namkha “emthini.”