IzEnzo 1:1-26

  • Umbiko oya kuTheyofilusi (1-5)

  • Ukufakaza eendaweni ezikude khulu zephasi (6-8)

  • UJesu ukhuphukela ezulwini (9-11)

  • Abafundi babuthana ngobunye (12-14)

  • UMatiyasi ukhethwa bona athathe isikhundla sakaJudasi (15-26)

1  Theyofilusi, ekulandiseni kokuthoma, ngatlola ngazo zoke izinto uJesu athoma ukuzenza nokuzifundisa  bekwaba lilanga akhutjhulwa ngalo, ngemva kokuthi anikele abapostoli abakhethileko iinqophiso ngommoya ocwengileko.  Ngemva kokutlhaga bekube sekufeni, waziveza kibo aphila ngobufakazi obunengi obukholisako. Wabonakala kibo esikhathini esimalanga ama-40, akhuluma ngomBuso kaZimu.  Wathi asahlangene nabo, wabayala wathi: “Ningakhambi eJerusalema, kodwana hlalani nilindele lokho uBaba akuthembisileko, lokho enakuzwa ngami;  ngombana uJwanisi wabhabhadisa ngamanzi, kodwana nina nizokubhajadiswa ngommoya ocwengileko emalangeni ambalwa kusukela nje.”  Kwathi sebahlangene, bambuza bathi: “Kosi, ubuyisela umbuso ku-Israyeli gadesi na?”  Wathi kibo: “Akusingokwenu ukwazi iinkhathi namkha amalanga uBaba awabeke ngaphasi kwelawulo lakhe.  Kodwana nizokufumana amandla lokha ummoya ocwengileko nawufika kini, nizokuba bofakazi bami eJerusalema, kiyo yoke iJudiya neSamariya, neendaweni ezikude khulu zephasi.”*  Ngemva kokutjho lokho, basaqalile, wakhutjhulwa begodu ilifu lamgubuzesa azange basambona. 10  Kwathi basaqale esibhakabhakeni njengombana akhamba, kwavela amadoda amabili ambethe izambatho ezimhlophe ajama eqadi kwabo 11  athi: “Madoda weGalile, nijameleni niqale esibhakabhakeni? UJesu lo okhutjhulwe asuka kini waya esibhakabhakeni, uzokuza ngendlela efana nenimbone akhamba ngayo aya esibhakabhakeni.” 12  Nje-ke babuyela eJerusalema basuka entabeni okuthiwa yiNtaba yama-Oliva, eseduze neJerusalema, ngebanga elingaba likhambo lelanga lesabatha kwaphela. 13  Nabafikako, batjhinga ngekumbeni ephezulu lapho ebebahlala khona. BekunguPitrosi, uJwanisi, uJakopo no-Andrisi, uFlebhe noTomasi, uBhartholomewu noMatewu, uJakopo indodana ka-Alfiyosi, uSimoni otjhisekako, noJudasi indodana kaJakopo. 14  Boke laba bebaphikelela emthandazweni banomnqopho munye, kubandakanye nabanye abafazi, nabafowabo bakaJesu nonina uMariya. 15  Ngelinye lamalanga lawo uPitrosi wasikima wajama phakathi kwabafowethu (isibalo* sabantu ebebabuthene lapho bebangaba li-120) wathi: 16  “Madoda, bafowethu, bekutlhogeka bona kuzaliseke lokho ummoya ocwengileko owakuphorofida ngoDavida malungana noJudasi, owaba mnqophisi walabo ababopha uJesu. 17  Ngombana bekabalwa nathi bewafumana nesabelo emsebenzini lo. 18  (Yena umuntu lo, wathenga isimu ngembadelo yokungalungi, wawa ngehloko qangi, umzimbakhe wathuthumba wavuleka, loke ingaphakathi lakhe laphareka phasi. 19  Indaba le yaziwa ngizo zoke izakhamuzi zeJerusalema, kangangobana isimu leyo yabizwa ngelimi labo ngokuthi yi-Akeldama, okutjho ukuthi, “Isimu Yeengazi.”) 20  Ngombana kutloliwe encwadini yamaRhubo ukuthi, ‘Indawo yakhe yokuhlala ayibe lirubhi, kungabi namuntu ohlala kiyo’ nokuthi, ‘Isikhundla sakhe sobutlhogomeli asithathwe ngomunye.’ 21  Ngalokho-ke kuyatlhogeka bona emadodeni ebekakhamba nathi phakathi naso soke isikhathi iKosi uJesu enza umsebenzakhe* hlangana nathi, 22  kusukela ekubhajadisweni kwakhe nguJwanisi bekwaba lilanga akhutjhulelwa ngalo ezulwini asuka kithi, omunye wamadoda la kufuze abe ngufakazi kunye nathi wokuvuswa kwayo.” 23  Nje-ke bahlongoza ababili, uJosefa okuthiwa nguBharisabhasi, obekabizwa nangokuthi nguJustusi, noMatiyasi. 24  Yeke bathandaza bathi: “Wena, Jehova, owazi iinhliziyo zabo boke, tjengisa ukuthi ukhethe bani emadodeni amabili la 25  bona athathe umsebenzi lo nobupostoli, uJudasi aphambuka kibo waziyela endawenakhe.” 26  Nje-ke benza ifumbe, yadla uMatiyasi, ngokunjalo wabalwa nabapostoli abali-11.

Imitlolo Ephasi

IzE 1:8  Namkha “nemaphethelweni wephasi.”
IzE 1:15  Namkha “isiqubuthu.”
IzE 1:21  NgesiGirigi “angena begodu aphuma.”