IsAmbulo 7:1-17

  • Iingilozi ezine zibambe imimoya etjhabalalisako (1-3)

  • Abazi-144 000 bayatshwaywa (4-8)

  • Isiqubuthu esikhulu simbethe iimphuraphura ezimhlophe (9-17)

7  Ngemva kwalokhu ngabona iingilozi ezine zijame emagumbini amane wephasi, zibambe zaqinisa imimoya emine yephasi, ukuze kungabi nommoya ovunguzako ephasini namkha elwandle namkha kinanyana ngimuphi umuthi.  Ngabona enye ingilozi ikhuphuka ivela epumalanga, iphethe itshwayo lakaZimu ophilako; yarhuwelela ngelizwi elikhulu eengilozini ezine ebezinikelwe bona zilimaze iphasi nelwandle,  ithi: “Ningalimazi iphasi namkha ilwandle namkha imithi, bekube kulapho sibeke itshwayo eempandla zeenceku zakaZimethu.”  Ngezwa nenani lalabo ababekwa itshwayo, abazi-144 000, abatshwaywe bavela kizo zoke iinkoro zabantwana bakwa-Israyeli:  Ekorweni kaJuda bebazi-12 000 ababekwa itshwayo;ekorweni kaRubeni bebazi-12 000;ekorweni kaGadi bebazi-12 000;  ekorweni ka-Atjheri bebazi-12 000;ekorweni kaNafitali bebazi-12 000;ekorweni kaManase bebazi-12 000;  ekorweni kaSimiyoni bebazi-12 000;ekorweni kaLevi bebazi-12 000;ekorweni ka-Isakari bebazi-12 000;  ekorweni kaZebuloni bebazi-12 000;ekorweni kaJosefa bebazi-12 000;ekorweni kaBhenjamini bebazi-12 000 ababekwa itshwayo.  Ngemva kwalokhu ngabona, isiqubuthu esikhulu, obekunganamuntu obekangakghona ukusibala, sivela kizo zoke iintjhaba, iinkoro, abantu namalimi, sijame phambi kwesihlalo sobukhosi naphambi kweMvana, simbethe iimphuraphura ezimhlophe; siphethe neempande zomuthi wesundu ezandleni zaso. 10  Besisolo sirhuwelela ngelizwi elikhulu, sithi: “Isindiso ivela kuZimethu, ohlezi esihlalweni sobukhosi, neMvaneni.” 11  Zoke iingilozi bezijame zibhode isihlalo sobukhosi nabadala neembunjwa eziphilako ezine, bakhothama ubuso buqale phasi phambi kwesihlalo sobukhosi begodu balotjha uZimu, 12  bathi: “Amen! Idumo nephazimulo nokuhlakanipha nokuthokoza nehlonipho namandla nobukghoni akube kuZimethu phakade naphakade. Amen.” 13  Nakaphendulako omunye wabadala wathi kimi: “Laba abambethe iimphuraphura ezimhlophe, babobani begodu bavelaphi?” 14  Khonokho ngathi kuye: “Kosami, nguwe owaziko.” Wathi kimi: “Laba ngilabo abavela esizini elikhulu, bahlanze iimphuraphura zabo, bazenza zaba mhlophe ngeengazi zeMvana. 15  Kungebangelo baphambi kwesihlalo sobukhosi sakaZimu, banikela kuye umsebenzi ocwengileko ubusuku nemini ethempelini lakhe; begodu loyo ohlezi esihlalweni sobukhosi uzokululela itende lakhe phezu kwabo. 16  Angekhe basalamba namkha bome godu, angekhe basatjhiswa lilanga namkha nginanyana ngikuphi ukutjhisa okubabulako, 17  ngombana iMvana, ephakathi kwesihlalo sobukhosi, izobelusa, ibanqophisele emithonjeni yamanzi wokuphila. UZimu uzokusula zoke iinyembezi emehlwenabo.”

Imitlolo Ephasi