IsAmbulo 6:1-17

 • IMvana ivula amatshwayo asithandathu wokuthoma (1-17)

  • Umhluli osenjomaneni emhlophe (1, 2)

  • Umkhweli wenjomani enombala onjengomlilo uzokususa ukuthula (3, 4)

  • Umkhweli wenjomani enzima uzokuletha indlala (5, 6)

  • Umkhweli wenjomani etshetlha unebizo elithi uKufa (7, 8)

  • Ababuleweko bangaphasi kwe-aldara (9-11)

  • Ukusikinyeka kwephasi okukhulu (12-17)

6  Godu ngabona lokha iMvana ivula elinye lamatshwayo alikhomba, ngezwa nesinye seembunjwa ezine sitjho ngelizwi elinjengokuduma kwezulu sithi: “Iza!”  Qala! Ngabona injomani emhlophe, loyo ohlezi phezu kwayo bekaphethe umsubela; wanikelwa isihlohlo, waphuma ahlula begodu aphelelisa ukuhlula kwakhe.  Nayivula itshwayo lesibili, ngezwa isibunjwa esiphilako sesibili sithi: “Iza!”  Kwaphuma enye injomani enombala onjengomlilo, loyo ohlezi phezu kwayo wanikelwa ukususa ukuthula ephasini ukuze barhayilane, wanikelwa nesabula ekulu.  Nayivula itshwayo lesithathu, ngezwa isibunjwa esiphilako sesithathu sithi: “Iza!” Qala! Ngabona injomani enzima, loyo ohlezi phezu kwayo bekaphethe isikali ngesandla sakhe.  Ngezwa okuthileko okuzwakale njengelizwi hlangana kweembunjwa ezine kuthi: “Ikhilogremu yekoroyi ngodenariyu namakhilogremu amathathu webhali ngodenariyu; ungawoni amafutha we-oliva newayini.”  Nayivula itshwayo lesine, ngezwa ilizwi lesibunjwa esiphilako sesine lithi: “Iza!”  Qala! Ngabona injomani etshetlha, loyo ohlezi phezu kwayo bekanebizo elithi uKufa. IThuna belimlandela eduze. Zanikelwa ilawulo phezu kwengcenye yesine yephasi, bona zibulale ngesabula ede nangokutlhayela kokudla nangamagulo abulalako nangeembandana zephasi.  Nayivula itshwayo lesihlanu, ngabona ngaphasi kwe-aldara imiphefumulo* yalabo ababulawa ngebanga lelizwi lakaZimu nangebanga lobufakazi ababunikeleko. 10  Barhuwelela ngelizwi elikhulu, bathi: “Kuzabe kube nini, Kosi eMbusi, ecwengileko neneqiniso, ungahluleli begodu ubuyiselele iingazi zethu kilabo abahlala ephasini?” 11  Ngamunye wabo wanikelwa iphuraphura ­emhlophe, batjelwa nokobana baphumule isikhatjhana, bekuphelele inani leengqila abakunye nazo nelabafowabo ebebazokubulawa njengabo. 12  Godu ngabona lokha nayivula itshwayo lesithandathu, kwaba nokusikinyeka kwephasi okukhulu; nelanga laba nzima njengomgodla owenziwe ngoboya,* begodu inyezi yoke yaba njengeengazi, 13  neenkwekwezi zezulwini zawela ephasini njengalokha umuthi wamafeyi usikinywa mmoya omkhulu uthintitha amafeyi angakavuthwa. 14  Izulu lasuka njengomsongo nawusongwako, begodu zoke iintaba neenhlengele zoke zasuswa endawenazo. 15  Nje-ke amakhosi wephasi, iinkhulu, iinduna zamabutho, iinjinga, abanamandla, zoke iingqila, nabo boke abantu abatjhaphulukileko bazifihla emarholweni nahlangana namadwala weentaba. 16  Baragela phambili bathi eentabeni nemadwaleni: “Welani phezu kwethu nisifihle ebusweni baloyo ohlezi esihlalweni sobukhosi nelakeni leMvana, 17  ngombana ilanga elikhulu lelaka lifikile, ngubani ozokukghona ukujama?”

Imitlolo Ephasi

sAm 6:9  Ngokukhanyako kuqaliselwe eengazini zabo ezikuphila ezithululwe e-aldareni. Qala Ihlathululo.
sAm 6:12  Mhlamunye uboya bembuzi.