IsAmbulo 4:1-11

  • Umbono kaJehova asezulwini (1-11)

    • UJehova uhlezi esihlalweni sakhe sobukhosi (2)

    • Abadala abama-24 eenhlalweni zobukhosi (4)

    • Iimbunjwa ezine eziphilako (6)

4  Ngemva kwalokhu, qala! Ngabona umnyango ovulekileko ezulwini, nelizwi lokuthoma engalizwa likhuluma nami belinjengebhorompita, lithi: “Iza phezulwapha, ngizokutjengisa izinto ekufuze zenzeke.”  Msinyana ngemva kwalokhu ngaba semandleni wommoya, begodu qala, isihlalo sobukhosi besisendawenaso ezulwini, kunothileko ohlezi kiso.  Loyo ohleziko bekabonakala njengelitje lejasiperi nelitje lesaridiyu,* isihlalo sobukhosi besibhodwe lizungu lekosi elibonakala njenge-emeraldi.  Isihlalo sobukhosi besibhodwe ziinhlalo zobukhosi ezima-24, eenhlalweni zobukhosezi ngabona abadala abama-24 bahlezi kizo bambethe izambatho ezimhlophe, begodu eenhloko zabo bekuneenhlohlo zegolide.  Eenhlalweni zobukhosezi bekuvela umbani namezwi nokuduma; godu bekunamalampa alikhomba womlilo ovuthako phambi kwesihlalo sobukhosi, lawo atjho imimoya elikhomba kaZimu.  Ngaphambi kwesihlalo sobukhosi bekunokuthileko okufana nelwandle elinjengerhalasi, njengekhristali. Phakathi kwesihlalo sobukhosi namahlangothi woke abhode isihlalo sobukhosi bekuneembunjwa ezine eziphilako ebezizele amehlo phambili nangemuva.  Isibunjwa esiphilako sokuthoma besinjengebhubezi, isibunjwa esiphilako sesibili besinjengekunzi, isibunjwa esiphilako sesithathu besinobuso obunjengebomuntu, begodu isibunjwa esiphilako sesine besinjengekhozi eliphaphako.  Ngokuphathelene neembunjwa ezine, ngasinye besinamaphiko asithandathu; amaphiko lawo bewanamehlo mazombe nangaphasi. Godu imini nobusuku bezisolo zithi: “Ucwengile, ucwengile, ucwengile uJehova uZimu, uMninimandla woke, obekakhona okhona begodu ozako.”  Qobe iimbunjwa eziphilako naziphazimulisa, zidumise begodu zithokoze loyo ohlezi esihlalweni sobukhosi, loyo ophila phakade naphakade, 10  abadala abama-24 baguqa phambi kwaloyo ohlezi esihlalweni sobukhosi balotjhe loyo ophila phakade naphakade, baphose iinhlohlo zabo phambi kwesihlalo sobukhosi, bathi: 11  “Ufanele, Jehova Zimethu, ukwamukela iphazimulo, idumo namandla, ngombana wadala zoke izinto, begodu ngebanga lentando yakho zaba khona zadalwa.”

Imitlolo Ephasi

sAm 4:3  Namkha “nelitje elibomvu eliligugu.”