IsAmbulo 3:1-22

  • Imilayezo eya eSardisi (1-6), eFiladelfiya (7-13), eLawodikeya (14-22)

3  “Engilozini yebandla leSardisi tlola uthi: Nanzi izinto azitjhoko loyo onemimoya elikhomba kaZimu neenkwekwezi ezilikhomba: ‘Ngiyazazi izenzo zakho, ukuthi udume ngelokuthi uyaphila kanti ufile.  Hlala uphapheme, uqinise izinto eziseleko ebezilungele ukufa, ngombana akhenge ngifumane imisebenzakho yenziwa ngokuzeleko phambi kwakaZimami.  Nje-ke, ragela phambili ukhumbula indlela owamukele bewezwa ngayo, uragele phambili uyibulunga, begodu utjhuguluke. Ngokuqinisekileko ngaphandle kobana uvuke, ngizokuza njengesela, angekhe wazi nakancani ukuthi ngizokufika kuwe ngaliphi i-iri.  “ ‘Nanyana kunjalo, unabathileko abambalwa* eSardisi abangakhenge basilaphaze izambatho zabo, bazokukhamba nami bambethe ezimhlophe, ngombana bayafaneleka.  Loyo ohlulako uzokumbathiswa izambatho ezimhlophe, begodu angekhe ngilisule ibizo lakhe encwadini yokuphila, kodwana ngizolivuma phambi kwakaBaba naphambi kweengilozi zakhe.  Onendlebe akezwe okutjhiwo mmoya emabandleni.’  “Engilozini yebandla leFiladelfiya tlola uthi: Nanzi izinto azitjhoko ocwengileko, oliqiniso, onesilodlhelo sakaDavida, loyo ovulako kungabi novalako begodu novalako kungabi novulako:  ‘Ngiyazazi izenzo zakho—qala, ngibeke phambi kwakho umnyango ovuliweko, okunganamuntu ongawuvala. Ngiyazi ukuthi unamandla amancani, nokuthi bewusolo ulalela ilizwi lami begodu akhenge uzibonakalise unamala ebizweni lami.  Qala, ngizokwenza labo besinagogo lakaSathana abathi bamaJuda khisibe abasiwo, kodwana baleya amala—ngizobenza beze begodu baguqe phambi kweenyawo zakho, ngibenze bazi ukuthi ngikuthandile. 10  Ngombana ulilalele ilizwi elimalungana nokukghodlhelela kwami,* nami ngizokuhlenga nge-iri lokulingwa, elizokufikela loke iphasi, bona kulingwe labo abahlala ephasini. 11  Ngiyeza msinyana. Ragela phambili nokubambisisa lokho onakho, ukuze kungabi nomuntu othatha isihlohlo sakho. 12  “ ‘Ohlulako—ngizomenza isika ethempelini lakaZimami, angekhe asaphuma kilo, ngizokutlola phezu kwakhe ibizo lakaZimami nebizo ledorobho lakaZimami, iJerusalema eliTjha elehla livela ezulwini kuZimami, nebizo lami elitjha. 13  Onendlebe akezwe okutjhiwo mmoya emabandleni.’ 14  “Engilozini yebandla leLawodikeya tlola uthi: Nanzi izinto u-Amen azitjhoko, ufakazi othembekileko noqinisileko, osithomo sendalo kaZimu: 15  ‘Ngiyazazi izenzo zakho, ukuthi awusimakhaza begodu awutjhisi. Ngifisa ngathana bewumakhaza namkha utjhisa. 16  Nje-ke ngombana usivuvu, awutjhisi begodu awusimakhaza, ngizokukhafula ngikukhuphe emlonyenami. 17  Ngombana uthi, “Nginjingile begodu ngizifumanele ubunjinga, angisatlhogi litho,” kodwana awazi ukuthi ulisizi, uyatlhuwisa, udududu, usiphofu begodu uhlubule, 18  ngikukhuthaza bona uthenge kimi igolide elitsengiswe ngomlilo ukwenzela bona unjinge, nezambatho ezimhlophe ukwenzela bona umbathe nokuthi ihlazo lokuba hlubule kwakho lingembuleki nesihlahla samehlo ukwenzela bona usizese emehlwenakho ukuze ubone. 19  “ ‘Boke engibathandako, ngiyabasola begodu ngibayale. Nje-ke tjhiseka begodu utjhuguluke. 20  Qala, ngijame emnyango begodu ngiyakokoda. Nakunothileko ozwa ilizwi lami, avule umnyango, ngizokungena ngendlinakhe, ngidle naye isidlo santambama, naye adle nami. 21  Ohlulako ngizomnikela bona ahlale nami esihlalweni sami sobukhosi, njengombana nami ngahlula begodu ngahlala noBaba esihlalweni sakhe sobukhosi. 22  Onendlebe akezwe okutjhiwo mmoya emabandleni.’ ”

Imitlolo Ephasi

sAm 3:4  NgesiGirigi “amabizo ambalwa.”
sAm 3:10  Namkha kungenzeka, “nokulandela isibonelo sokukghodlhelela kwami.”