IsAmbulo 20:1-15

  • USathana ubotjhwa iminyaka eyi-1 000 (1-3)

  • Ababusa noKrestu iminyaka eyikulungwana (4-6)

  • USathana uyatjhatjhululwa, bese atjhatjalaliswe (7-10)

  • Abafileko bahlulelwa phambi kwesihlalo sobukhosi esimhlophe (11-15)

20  Ngabona ingilozi yehla ivela ezulwini iphethe isilodlhelo somgodi onganamkhawulo neketani ekulu esandleni sayo.  Yabamba idragoni, inyoka yokuthoma, enguDeveli noSathana, yambopha iminyaka eyi-1 000.  Yamphosela emgodini onganamkhawulo, yawuvala ngqi, yabeka netshwayo phezu kwakhe, ukuze angasadurhisi iintjhaba bekuphele iminyaka eyi-1 000. Ngemva kwalokhu kufuze atjhatjhululwe isikhatjhana.  Ngabona iinhlalo zobukhosi, nalabo abahlezi kizo banikelwa amandla wokwahlulela. Iye, ngabona imiphefumulo* yalabo ababuleweko* ngebanga lobufakazi ababunikele ngoJesu nangokukhuluma ngoZimu, nalabo abangakhenge balotjhe isibandana nomfanekiswaso begodu akhenge bafumane itshwayo eempandla nezandleni zabo. Baphila godu bebabusa njengamakhosi noKrestu iminyaka eyi-1 000.  (Boke abanye abafileko akhenge baphile bekwaphela iminyaka eyi-1 000.) Leli livuko lokuthoma.  Bayathaba begodu bacwengile boke abanengcenye evukweni lokuthoma; ngombana ukufa kwesibili akunamandla phezu kwabo, kodwana bazokuba baphristi bakaZimu nebakaKrestu, bazokubusa naye njengamakhosi iminyaka eyi-1 000.  Msinyana nakuphela iminyaka eyi-1 000, uSathana uzokutjhatjhululwa ekubotjhweni kwakhe,  uzokuphuma ayokudurhisa iintjhaba ezisemagumbini amane wephasi, uGogi noMagogi, bona azibuthele ndawonye epini. Inani lazo lingangehlabathi yelwandle.  Zarhatjhekela ephasini loke begodu zazomba ikampa yabacwengileko nedorobho elithandekako. Kodwana kwehla umlilo uvela ezulwini wazitjhabalalisa. 10  UDeveli obekazidurhisa waphoselwa ngelitsheni lomlilo nesibabuli, lapho besele kunesibandana nomphorofidi wamala; bazokuhlunguphazwa* imini nobusuku bekube phakade naphakade. 11  Ngabona isihlalo sobukhosi esimhlophe esikhulu naloyo ohlezi kiso. Iphasi nezulu zabaleka phambi kwakhe, begodu akhenge zisafunyanelwa indawo. 12  Ngabona abafileko, abakhulu nabancani, bajame phambi kwesihlalo sobukhosi, kwavulwa nemisongo. Kodwana kwavulwa nomunye umsongo; umsongo wokuphila. Abafileko bahlulelwa ngokwezinto ezitlolwe emisongweni ngokuya ngokwezenzo zabo. 13  Ilwandle lakhupha abafileko abakilo, nokufa neThuna kwakhupha abafileko abakikho, ngamunye wabo wahlulelwa ngokwezenzo zakhe. 14  Ukufa neThuna kwaphoselwa elitsheni lomlilo. Lokhu kutjho ukufa kwesibili, ilitsha lomlilo. 15  Ukungezelela kilokho, nanyana ngubani ongakhenge afunyanwe atlolwe encwadini yokuphila waphoselwa elitsheni lomlilo.

Imitlolo Ephasi

sAm 20:4  Qala Ihlathululo nomtlolo waphasi kusAmbulo 6:9.
sAm 20:4  NgesiGirigi “ababulewe ngezembe.”
sAm 20:10  Namkha “bazokubotjhwa; bazokuvalelwa ngejele.”