IsAmbulo 2:1-29

  • Imilayezo eya e-⁠Efesu (1-7), eSmirna (8-11)(8-11), ePhergamu (12-17), eThiyathira (18-29)

2  “Engilozini yebandla le-Efesu tlola uthi: Nanzi izinto azitjhoko loyo ophethe iinkwekwezi ezilikhomba esandleni sakhe sokudla, okhamba hlangana namalithi weembani wegolide alikhomba:  ‘Ngiyazazi izenzo zakho, nokusebenza budisi kwakho nokukghodlhelela kwakho, nokuthi awubabekezeleli abantu abambi, nokuthi ulinga labo abathi babapostoli kodwana bangasibo, ubafumane babaleyi mala.  Godu uyakghodlhelela, begodu uphikelele ngebanga lebizo lami, akhenge udinwe.  Nanyana kunjalo, nginalokhu ngawe, ukuthi awusanalo ithando ebewunalo ekuthomeni.  “ ‘Nje-ke khumbula lapha uwe khona, utjhuguluke, wenze izenzo ebewuzenza ekuthomeni. Nawungenzi njalo, ngizokuza begodu ngizokususa ilithi lesibani sakho endawenaso, ngaphandle kokuthi utjhuguluke.  Nanyana kunjalo, usesenokuhle okwenzako: uyazihloya izenzo zesitlamu sakaNikholawu, engisihloyileko nami.  Onendlebe akezwe okutjhiwo mmoya emabandleni: Kiloyo ohlulako ngizomvumela bona adle emthini wokuphila, osepharadesi lakaZimu.’  “Nengilozini yebandla leSmirna tlola uthi: Nanzi izinto azitjhoko, ‘wokuThoma newamaSwaphela,’ owafa begodu wabuyela ekuphileni godu:  ‘Ngiyalazi isizi nokuba dududu kwakho—kodwana unjingile—nokuhlambalaza kwalabo abazibiza ngokuthi maJuda bangasiwo, kodwana balisinagogo lakaSathana. 10  Ungazisabi izinto osazokutlhaga ngazo. Qala! UDeveli usazokusolo aphosela abanye benu ejele ukuze nilingwe ngokupheleleko, nizokutlhagiswa amalanga alitjhumi. Yeke zibonakalise uthembekile bekube sekufeni, ngizokunikela isihlohlo sokuphila. 11  Onendlebe akezwe okutjhiwo mmoya emabandleni: Ohlulako angeze alinyazwa kukufa kwesibili.’ 12  “Engilozini yebandla lePhergamu tlola uthi: Nanzi izinto azitjhoko loyo onesabula ebukhali, ede, esika mahlangothi womabili: 13  ‘Ngiyakwazi lapho uhlala khona, ngitjho lapho isihlalo sobukhosi sakaSathana sikhona; kodwana uragela phambili ubambelele ebizweni lami, begodu akhenge ukuphike ukukholwa kwakho kimi ngitjho nemihleni ka-Antiphasi, ufakazami othembekileko, owabulawa eqadi kwakho, lapho uSathana ahlala khona. 14  “ ‘Nanyana kunjalo, nginezinto ezimbalwa engizisolako ngawe, ukuthi unabo lapho labo ababambelele efundisweni kaBhalami, owafundisa uBhalaki ukubeka isiqabo phambi kwabantwana bakwa-Israyeli, bona badle izinto ezihlatjelwe iinthombe begodu benze izenzo zomseme ezisisono.* 15  Ngendlela efanako, godu usesenalabo ababambelele efundisweni yesitlamu sakaNikholawu. 16  Nje-ke tjhuguluka. Nawungatjhugulukiko, ngiyeza kuwe msinyana, begodu ngizokulwa nabo ngesabula ede yomlomami. 17  “ ‘Onendlebe akezwe okutjhiwo mmoya emabandleni: Kiloyo ohlulako, ngizomnikela okuthileko kwemana efihliweko, ngizomnikela ilitje elimhlophe, begodu elitjenelo kutlolwe ibizo elitjha okunganamuntu olaziko ngaphandle kwaloyo olamukelako.’ 18  “Engilozini yebandla leThiyathira tlola uthi: Nanzi izinto iNdodana kaZimu ezitjhoko, yona enamehlo anjengelangabi lomlilo neenyawo zayo zinjengekhopha etsengisiweko: 19  ‘Ngiyazazi izenzo zakho, ithando, ukukholwa, umsebenzi nokukghodlhelela kwakho, nokuthi izenzo zakho zamuva zidlula lezo owazenza ekuthomeni. 20  “ ‘Nanyana kunjalo, nginalokhu ngawe, ukuthi ubekezelela umfazi loyo, uJezebheli, ozibiza ngokuthi mphorofidikazi, ufundisa begodu adurhise iinceku zami bona zenze izenzo zomseme ezisisono* zidle nezinto ezihlatjelwe iinthombe. 21  Ngimnikele isikhathi sokobana atjhuguluke, kodwana akakazimiseli ukutjhuguluka ezenzweni zakhe zomseme ezisisono.* 22  Qalani! Sengizomphosela embhedeni wokugula, nalabo abafeba* naye bazokuba naye esizini elikhulu, ngaphandle kobana batjhuguluke ezenzweni zabo. 23  Ngizokubulala abantwana bakhe ngesibetho esibulalako, ukuze woke amabandla azi ukuthi nginguloyo ohlola imicabango* neenhliziyo, begodu ngizokunikela ngamunye wenu ngokwezenzo zakhe. 24  “ ‘Nje-ke ngithi kini noke eniseThiyathira, noke eningalandeli ifundiso le, labo abangakhenge bakwazi lokho okubizwa ngokuthi “zizinto ezidephileko zakaSathana”: Anginithwesi omunye umthwalo. 25  Ngendlela efanako, bambelela kilokho onakho bengifike. 26  Nakiloyo ohlulako begodu alandele izenzo zami bekube sekupheleni, ngizomnikela ilawulo phezu kweentjhaba, 27  uzokwelusa abantu ngentonga yesimbi ukuze baphadlheke njengesitja sebumba babe ziinquntwana, njengombana nami ngilamukele kuBaba. 28  Ngizomnikela ikwekwezi yokusa. 29  Onendlebe akezwe okutjhiwo mmoya emabandleni.’

Imitlolo Ephasi

sAm 2:14  Qala Ihlathululo.
sAm 2:20  Qala Ihlathululo.
sAm 2:21  NgesiGirigi yi-por·neiʹa. Qala Ihlathululo.
sAm 2:22  NgesiGirigi kusetjenziswe ibizo eliqalisela emntwini otjhadileko oya emabhayini nomuntu angakatjhadi naye.
sAm 2:23  Namkha “amazizo adephe khulu.” NgesiGirigi “iziso.”