IsAmbulo 19:1-21

  • Dumisani uJah ngebanga lezahlulelo zakhe (1-10)

    • Umtjhado weMvana (7-9)

  • mkhweli wenjomani emhlophe (11-16)

  • Isidlo santambama esikhulu sakaZimu (17, 18)

  • Isibandana siyahlulwa (19-21)

19  Ngemva kwalokhu ngezwa obekunjengelizwi lesiqubuthu esikhulu ezulwini. Besithi: “Dumisani uJah!* Isindiso nephazimulo namandla kungekwakaZimethu,  ngombana izahlulelo zakhe ziliqiniso begodu zilungile. Ugwebe ingwadla ekulu eyonakalise iphasi ngezenzo zayo zomseme ezisisono,* begodu ubuyiselele iingazi zeenceku zakhe ezisezandleni zayo.”  Khonokho satjho ihlandla lesibili sathi: “Dumisani uJah!* Intuthu ephuma kilo izokusolo ikhuphuka bekube phakade naphakade.”  Abadala abama-24 neembunjwa ezine baguqa balotjha uZimu ohlala esihlalweni sobukhosi begodu bathi: “Amen! Dumisani uJah!”*  Godu, kwazwakala ilizwi esihlalweni sobukhosi lithi: “Dumisani uZimethu, noke nina nceku zakhe, enimsabako, abancani nabakhulu.”  Godu ngezwa obekuzwakala njengelizwi lesiqubuthu esikhulu nanjengetjhada lamanzi amanengi nanjengetjhada lokuraramba kwezulu okukhulu. Sathi: “Dumisani uJah,* ngombana uJehova uZimethu, uMninimandla woke, sekathome ukubusa njengekosi!  Asithabeni, sijekezele begodu simphazimulise, ngombana umtjhado weMvana sewufikile nomkayo sekazilungisile.  Iye, unikelwe bona avunule ngelineni eliphazimulako, elihlwengileko nelisezingeni eliphezulu—ngombana ilineni elisezingeni eliphezulu lifanekisela izenzo ezilungileko zabacwengileko.”  Ingilozi yathi kimi, “Tlola uthi: Bayathaba labo abamenywe esidlweni santambama somtjhado weMvana.” Godu yathi kimi: “Lawa mamezwi aliqiniso kaZimu.” 10  Khonokho ngaguqa eenyaweni zayo bona ngiyilotjhe. Kodwana yathi kimi: “Yelela! Ungakwenzi lokho! Ngiyinceku nje kwaphela ekunye nawe nabafowenu abanomsebenzi wokufakaza ngoJesu. Lotjha uZimu! Ngombana ubufakazi obumalungana noJesu ngibo obuphefumulela isiphorofido.” 11  Ngabona izulu livulekile, qala, bekunenjomani emhlophe. Loyo ohlezi phezu kwayo bekabizwa ngokuthi ngoThembekileko noneQiniso, uyahlulela begodu alwe ipi yokulunga. 12  Amehlwakhe alilangabi lomlilo, kanti ehlokwakhe kuneenhlohlo ezinengi. Utlolwe ibizo okunganamuntu olaziko ngaphandle kwakhe, 13  umbethe isambatho sangaphandle esinindwe* ngeengazi, ubizwa ngokuthi nguLizwi kaZimu. 14  Godu amabutho asezulwini bekamlandela ngeenjomani ezimhlophe, bewambethe ilineni elimhlophe, elihlwengileko nelisezingeni eliphezulu. 15  Emlonyenakhe kuphuma isabula ebukhali, ede azokutjhabalalisa ngayo iintjhaba, begodu uzozelusa ngentonga yesimbi. Ngaphezu kwalokho, ugadanga ubutlhodlhelo bewayini belaka letukuthelo kaZimu uMninimandla woke. 16  Esambathweni sakhe sangaphandle, kwamambala, enyongenakhe, kutlolwe ibizo elithi, iKosi yamakhosi noMbusi wababusi. 17  Ngabona nengilozi ijame elangeni, irhuwelela ngelizwi elikhulu ithi kizo zoke iinyoni eziphapha emkayini: “Yizani lapha, buthanani ndawonye esidlweni santambama esikhulu sakaZimu, 18  bona nizokudla inyama yamakhosi nenyama yabalawuli bamabutho nenyama yabantu abanamandla nenyama yeenjomani neyalabo abazikhweleko, nenyama yabo boke, yabatjhaphulukileko neyeengqila neyabancani nabakhulu.” 19  Ngabona nesibandana namakhosi wephasi namabutho wawo babuthene ndawonye bona balwe ipi naloyo okhwele injomani nebutho lakhe. 20  Isibandana sabanjwa kunye nomphorofidi wamala owenza iimbonakaliso phambi kwaso adurhisa ngazo labo abafumene itshwayo lesibandana nalabo abalotjha umfanekiswaso. Bobabili baphoswa basaphila elitsheni lomlilo elivutha ngesibabuli. 21  Kodwana abanye babulawa ngesabula ede ebeyiphuma emlonyeni waloyo okhwele injomani. Zoke iinyoni zasutha ngenyamabo.

Imitlolo Ephasi

sAm 19:1  Namkha “Haleluya!” Elithi “Jah” sirhunyezo sebizo elithi Jehova.
sAm 19:2  NgesiGirigi yi-por·neiʹa. Qala Ihlathululo.
sAm 19:3  Namkha “Haleluya!” Elithi “Jah” sirhunyezo sebizo elithi Jehova.
sAm 19:4  Namkha “Haleluya!” Elithi “Jah” sirhunyezo sebizo elithi Jehova.
sAm 19:6  Namkha “Haleluya!” Elithi “Jah” sirhunyezo sebizo elithi Jehova.
sAm 19:13  Namkha kungenzeka, “esifafazwe.”