IsAmbulo 17:1-18

  • Isahlulelo ‘seBhabhiloni eliKhulu’ (1-18)

    • Ingwadla ekulu ihlezi esibandaneni esibomvu be (1-3)

    • Isibandana ‘besikhona, asisekho, kodwana sizokuphuma emgodini onganamkhawulo’ (8)

    • Iimpondo ezilitjhumi zizokulwa neMvana (12-14)

    • Iimpondo ezilitjhumi zizoyihloya ingwadla (16, 17)

17  Enye yeengilozi ezilikhomba ebezinezitja ezilikhomba yeza kimi yathi: “Iza, ngizokutjengisa isahlulelo sengwadla ekulu ehlezi phezu kwamanzi amanengi,  leyo amakhosi wephasi enze nayo izenzo zomseme ezisisono,* edakise nabantu abahlala ephasini ngewayini layo lezenzo zomseme ezisisono.”*  Yangithatha ngamandla wommoya yangisa emmangweni. Ngabona umfazi ahlezi esibandaneni esibomvu be, ebesizele amabizo ahlambalazako begodu sineenhloko ezilikhomba neempondo ezilitjhumi.  Umfazi lo bekambethe isambatho esisipiridzana nesibomvu be, bekazikghabise ngegolide namatje aligugu namaparele, esandleni sakhe bekaphethe ikapho yegolide ezele izinto ezinyenyisako nezinto ezisilapheleko zezenzo zakhe zomseme ezisisono.*  Epandlakhe bekutlolwe ibizo eliyifihlakalo elithi: “IBhabhiloni eliKhulu, unina weengwadla nezinto ezinyenyisako zephasi.”  Ngabona ukuthi umfazi lo udakwe ziingazi zabacwengileko neengazi zabofakazi bakaJesu. Ngathi nangimbonako, ngarareka khulu.  Nje-ke ingilozi yathi kimi: “Kubayini urarekile? Ngizokutjela ifihlo yomfazi lo neyesibandana esimthweleko esineenhloko ezilikhomba neempondo ezilitjhumi:  Isibandana osibonileko besikhona, kodwana asisekho, nanyana kunjalo sesizokuphuma emgodini onganamkhawulo, sizokutjhinga ekutjhatjalalisweni. Labo abahlala ephasini—labo amabizwabo angakatlolwa emsongweni wokuphila kusukela ekuthonyisweni kwephasi—bazokurareka nababona isibandana ebesikhona, kodwana esingasekho, nanyana kunjalo siba khona godu.  “Lokhu kutlhoga ingqondo ehlakaniphileko: Iinhloko ezilikhomba zitjho iintaba ezilikhomba, lapho umfazi ahlezi khona phezulu. 10  Kunamakhosi alikhomba: Amahlanu awile, yinye ikhona, enye ayikafiki; kodwana nayifikako, izokuhlala isikhatjhana. 11  Isibandana ebesikhona kodwana esingasekho, naso siyikosi yobunane, kodwana sivela emakhosini alikhomba, begodu sitjhinga ekutjhatjalalisweni. 12  “Iimpondo ezilitjhumi owazibonako zitjho amakhosi alitjhumi angakabi ukufumana umbuso, kodwana afumana amandla wobukhosi i-iri linye akunye nesibandana. 13  Anomcabango munye, yeke anikela amandla nelawulo lawo esibandaneni. 14  Amakhosi lawo azokulwa neMvana, kodwana ngombana iMbusi wababusi neKosi yamakhosi, iMvana izobahlula. Godu, labo abanayo ababiziweko, abakhethiweko nabathembekileko bazokwenza okufanako.” 15  Yathi kimi: “Amanzi owabonileko, lapho ingwadla ihlezi khona, atjho abantu neenqubuthu neentjhaba namalimi. 16  Iimpondo ezilitjhumi ozibonileko nesibandana, zizoyihloya ingwadla ziyitjhabalalise beziyihlubulise, begodu zizokudla inyama yayo ngokupheleleko ziyitjhise ngomlilo. 17  Ngombana uZimu ukufake eenhliziyweni zabo ukuthi benze ngokomcabangwakhe, iye, bona benze ngokuvumelana nomcabangwakhe ngokuthi banikele isibandana umbuso, bekube kulapho amezwi kaZimu sekazalisekile. 18  Umfazi ombonileko utjho idorobho elikhulu elinombuso phezu kwamakhosi wephasi.”

Imitlolo Ephasi

sAm 17:2  Qala Ihlathululo.
sAm 17:2  NgesiGirigi yi-por·neiʹa. Qala Ihlathululo.
sAm 17:4  NgesiGirigi yi-por·neiʹa. Qala Ihlathululo.