IsAmbulo 15:1-8

  • Iingilozi ezilikhomba ziphethe iimbetho ezilikhomba (1-8)

    • Ingoma kaMosi neyeMvana (3, 4)

15  Ngabona ezulwini esinye isibonakaliso, esikhulu nesirarako, iingilozi ezilikhomba ziphethe iimbetho zazo. Lezi ngezamaswaphela, ngombana ngazo ilaka lakaZimu lifika ekugcineni.  Ngabona okuthileko okunjengelwandle lerhalasi kuvangwe nomlilo, nalabo abahlula isibandana nomfanekiso waso nesibalo sebizo laso bajame eduze nelwandle lerhalasi, baphethe iindonodono zakaZimu.  Bebabhina ingoma kaMosi inceku kaZimu nengoma yeMvana, bathi: “Mikhulu begodu iyarara imisebenzakho, Jehova Zimu, Mninimandla woke. Zilungile begodu ziliqiniso iindlela zakho, Kosi yaphakade.  Ngubani ongekhe akusabe na, Jehova, begodu aphazimulise ibizo lakho, ngombana wena wedwa uthembekile? Ngombana zoke iintjhaba zizokuza zilotjhe phambi kwakho, ngombana imiyalwakho elungileko yambuliwe.”  Ngemva kwalokhu, ngabona indawo ecwengileko yetende lobufakazi ivulwa ezulwini,  kwavela iingilozi ezilikhomba ziphethe iimbetho ezilikhomba zivela endaweni ecwengileko, zimbethe ilineni elihlwengileko, elikhanyako begodu ziziphuthele ngamatjhila wegolide eemfubeni zazo.  Esinye seembunjwa eziphilako sanikela iingilozi ezilikhomba izitja zegolide ebezizele ilaka lakaZimu, ophila bekube phakade naphakade.  Indawo ecwengileko yazala intuthu ngebanga lephazimulo kaZimu nangebanga lamandlakhe, akakho namunye obekakghona ukungena endaweni ecwengileko bekube kulapho iimbetho ezilikhomba zeengilozi ezilikhomba seziphelile.

Imitlolo Ephasi