IsAmbulo 12:1-17

  • Umfazi, indodana, nedragoni (1-6)

  • UMikhayeli ulwa nedragoni (7-12)

    • Idragoni iphoselwa ephasini (9)

    • UDeveli uyazi ukuthi unesikhathi esifitjhani (12)

  • Idragoni ihlunguphaza umfazi (13-17)

12  Ngemva kwalokho kwabonakala isibonakaliso esikhulu ezulwini: Umfazi ombethe ilanga, begodu inyanga beyingaphasi kweenyawo zakhe, ehlokwakhe bekunesihlohlo seenkwekwezi ezili-12,  begodu bekasidisi. Bekalila ngebanga lemirhelo, asebuhlungwini njengombana azokubeletha.  Kwabonakala esinye isibonakaliso ezulwini. Qala! Idragoni ekulu enombala onjengomlilo, eneenhloko ezilikhomba neempondo ezilitjhumi begodu eenhlokwenayo bekuneenhlohlo ezilikhomba;  umsilayo bewudosa ingcenye yesithathu yeenkwekwezi zezulwini, yazilahlela phasi ephasini. Idragoni beyisolo ijame phambi komfazi obesekazokubeletha, ukwenzela bona nakabelethako, irhiribidele umntwanakhe.  Wabeletha indodana, ebeyizokwelusa iintjhaba zoke ngentonga yesimbi. Umntwanakhe wathathwa wasiwa kuZimu nesihlalweni sakhe sobukhosi.  Umfazi wabalekela emmangweni, lapho anendawo ayilungiselelwe nguZimu begodu lapho bazomondla khona amalanga ayi-1 260.  Kwaba nepi ezulwini: UMikhayeli* neengilozi zakhe balwa nedragoni, begodu idragoni neengilozi zayo balwa  kodwana akhenge baphumelele,* nendawo yabo akhenge isafumaneka ezulwini.  Nje-ke yaphoselwa phasi idragoni ekulu, inyoka yokuthoma, leyo ebizwa ngokuthi nguDeveli noSathana, edurhisa iphasi loke; yaphoselwa phasi ephasini, neengilozi zayo zaphoselwa phasi kunye nayo. 10  Ngezwa ilizwi elikhulu ezulwini lithi: “Nje-ke ifikile isindiso namandla nomBuso kaZimethu nelawulo lakaKrestu wakhe, ngombana ummangaleli wabafowethu uphoselwe phasi, loyo obamangalela imini nobusuku phambi kwakaZimethu! 11  Bamhlule ngebanga leengazi zeMvana nangebanga lelizwi lokufakaza kwabo, nokuthi azange bathande imiphefumulwabo* ngitjho nanyana baqalene nokufa. 12  Ngebanga lalokhu, thabani nina enihlala ezulwini! Maye ngephasi nangelwandle, ngombana uDeveli wehlele kini, anelaka elikhulu, azi ukuthi unesikhathi esifitjhani.” 13  Nje-ke idragoni nayibona ukuthi iphoselwe phasi ephasini, yahlunguphaza umfazi loya obelethe umntwana womsana. 14  Kodwana umfazi wanikelwa amaphiko amabili wekhozi elikhulu, ukuze aphaphe atjhinge emmangweni endawenakhe, lapho azokondliwa khona isikhathi neenkhathi nesiquntu sesikhathi* angekho phambi kwenyoka. 15  Inyoka yakhafula amanzi anjengomlambo alandela umfazi, ukwenzela bona umfazi acwile emlanjeni. 16  Kodwana iphasi lamsiza umfazi, lavula umlomalo lagwinya umlambo okhafulwe yidragoni. 17  Ngalokho idragoni yathukuthelela umfazi yakhamba yayokulwa nabantwabakhe abaseleko, abalalela imiyalo kaZimu nabanomsebenzi wokufakaza ngoJesu.

Imitlolo Ephasi

sAm 12:7  Okutjho ukuthi “Ngubani OnjengoZimu?”
sAm 12:8  Namkha kungenzeka, “yahlulwa. ”
sAm 12:11  Namkha “amaphilwabo.” Qala Ihlathululo.
sAm 12:14  Kutjho, iinkhathi ezintathu nesiquntu.