IsAmbulo 11:1-19

 • Abofakazi ababili (1-13)

  • Baphorofida bambethe imigodla amalanga ayi-1 260 (3)

  • Bayabulawa begodu ababulungwa (7-10)

  • Bayaphiliswa ngemva kwamalanga amathathu nesiquntu (11, 12)

 • Umaye wesibili udlulile, wesithathu uyeza (14)

 • Ibhorompita yekhomba (15-19)

  • UmBuso weKosethu nokaKrestu wayo (15)

  • Labo abatjhabalalisa iphasi bazokutjhatjalaliswa (18)

11  Nganikelwa umhlanga onjengentonga* njengombana kuthiwa kimi: “Sikima ulinganise indawo ecwengileko yethempeli lakaZimu ne-aldara nalabo abalotjha kilo.  Kodwana malungana nesirhodlo esingaphandle kwendawo ecwengileko yethempeli, silise ungasilinganisi, ngombana sinikelwe iintjhaba, zizoligadanga ngeenyawo idorobho elicwengileko iinyanga ezima-42.  Ngizokubangela bona abofakazi bami ababili baphorofide bambethe imigodla amalanga ayi-1 260.”  Laba bafanekiselwa mimithi emibili ye-oliva namalithi amabili weembani begodu bajame phambi kweKosi yephasi.  Nangabe kunomuntu ofuna ukubalimaza, kuphuma umlilo emlonyenabo uqede izitha zabo. Nangabe kunomuntu ofuna ukubalimaza, kufuze abulawe ngendlela le.  Laba banamandla wokuvala umkayi bona izulu lingani hlangana namalanga wokuphorofida kwabo, begodu banamandla phezu kwamanzi ukuthi bawatjhugulula abe ziingazi nokubetha iphasi ngayo yoke imihlobo yeembetho kanengi ngendlela abathanda ngayo.  Nasele baqede ukufakaza kwabo, isibandana esikhuphuka siphuma emgodini onganamkhawulo sizokulwa nabo sibahlule begodu sibabulale.  Iindumbu zabo zizokuba sendleleni ekulu yedorobho elikhulu elibizwa ngokuthi yiSodoma neGibhide ngomqondo ongokomfanekiso, lapho iKosabo yabulawelwa khona esigodweni.  Abantu beenhlanga ezihlukahlukeneko, iinkoro, amalimi neentjhaba bazokuqala iindumbu zabo amalanga amathathu nesiquntu, bangavumi bona iindumbu zabo zibulungwe emathuneni. 10  Labo abahlala ephasini bayathaba ngabo begodu bagidinge, bazokuthumelana izipho, ngombana abaphorofidi ababilaba babahlunguphaza labo abahlala ephasini. 11  Ngemva kwamalanga amathathu nesiquntu, ummoya wokuphila ovela kuZimu wangena kibo, bajama ngeenyawo, labo abababonako bafikelwa kukwesaba okukhulu. 12  Bezwa ilizwi elikhulu livela ezulwini lithi kibo: “Yizani lapha.” Bakhuphukela ezulwini ngelifu, izitha zabo zababona.* 13  Nge-irelo kwaba nokusikinyeka kwephasi okukhulu, ingcenye yetjhumi yedorobho yawa; abantu abazi-7 000 babulawa kusikinyekokho, abanye basaba begodu baphazimulisa uZimu wezulwini. 14  Umaye wesibili udlulile. Qala! Umaye wesithathu uyeza msinyana. 15  Ingilozi yekhomba yabetha ibhorompitayo. Kwazwakala namezwi amakhulu ezulwini, athi: “Umbuso wephasi ube mBuso weKosethu nokaKrestu wayo, uzokubusa njengekosi bekube phakade naphakade.” 16  Abadala abama-24 ebebahlezi phambi kwakaZimu eenhlalweni zabo zobukhosi bakhothama ngobuso babo balotjha uZimu, 17  bathi: “Siyakuthokoza Jehova Zimu, Mninimandla woke, loyo okhona nogade akhona, ngombana uthethe amandlakho amakhulu wathoma ukubusa njengekosi. 18  Kodwana iintjhaba zaba nelaka, kwafika nelaka lakho, kwafika nesikhathi esibekiweko lapho kuzokwahlulelwa abafileko nokunikela iinceku zakho abaphorofidi nabacwengileko umvuzo nalabo abasaba ibizo lakho, abancani nabakhulu, nokutjhabalalisa labo abatjhabalalisa iphasi.” 19  Indawo ecwengileko yethempeli lakaZimu ezulwini yavulwa, kwabonakala umfaji wesivumelwano sakhe usendaweni ecwengileko yethempeli. Kwaba nokuphazima kombani, amezwi, ukuduma kwezulu, ukusikinyeka kwephasi nesinanja esikhulu.

Imitlolo Ephasi

sAm 11:1  Namkha “intonga yokulinganisa.”
sAm 11:12  Namkha “bezibaqalile.”