IsAmbulo 10:1-11

  • Ingilozi enamandla iphethe umsongo omncani (1-7)

    • “Angekhe kusaba nokuriyada” (6)

    • Ifihlo ecwengileko ilethwa ekupheleni (7)

  • UJwanisi udla umsongo omncani (8-11)

10  Ngabona enye ingilozi enamandla yehla ivela ezulwini, iziphuthele ngelifu, izungu lekosi beliphezu kwehlokwayo, ubuso bayo bunjengelanga, nemilenzayo* injengeensika zomlilo,  esandleni sayo beyiphethe umsongo omncani ovuliweko. Yabeka inyawo layo langesidleni elwandle, kodwana langesinceleni ephasini,  Yarhuwelela ngelizwi elikhulu njengalokha nakubhodla ibhubezi. Nayirhuwelelako, amaphimbo wemidumo elikhomba akhuluma.  Nje-ke imidumo elikhomba nayikhulumako, bengilungele ukutlola, kodwana ngezwa ilizwi livela ezulwini lithi: “Zivale ngetshwayo izinto ezikhulunywe midumo elikhomba, ungazitloli phasi.”  Ingilozi engiyibone ijame elwandle nephasini yaphakamisela isandla sayo sokudla ezulwini,  yafunga ngaloyo ophila phakade naphakade, obumbe izulu nezinto ezikilo, iphasi nezinto ezikilo nelwandle nezinto ezikilo, yathi: “Angekhe kusaba nokuriyada.  Kodwana lokha ingilozi yekhomba nasele izokubetha ibhorompitayo, ifihlo ecwengileko uZimu ayimemezela njengeendaba ezimnandi eencekwini zakhe abaphorofidi, kwamambala ilethwa ekupheleleni.”  Ngezwa ilizwi elivela ezulwini likhuluma nami godu lithi: “Khamba, uthathe umsongo ovuliweko osesandleni sengilozi ejame elwandle nephasini.”  Ngaya engilozini, ngayitjela bona inginikele umsongo omncani. Yathi kimi: “Uthathe, uwudle, uzokwenza amathumbakho ababe, kodwana ngemlonyenakho uzokuba mnandi njengeliju.” 10  Ngawuthatha umsongo omncani esandleni sengilozi leyo, ngawudla, emlonyenami bewumnandi njengeliju, kodwana ngemathunjinami bewubaba. 11  Kwathiwa kimi: “Kufuze uphorofide godu malungana nabantu neentjhaba namalimi namakhosi amanengi.”

Imitlolo Ephasi

sAm10:1  NgesiGirigi “neenyawo zayo.”