Hebheru 9:1-28

  • Umsebenzi ocwengileko endaweni ecwengileko ephasini (1-10)

  • UKrestu ungena ezulwini ngeengazi zakhe (11-28)

    • Umlamuli wesivumelwano esitjha (15)

9  Nje-ke, isivumelwano saphambilini besineemfuneko ezingokomthetho zomsebenzi ocwengileko nendawaso ecwengileko ephasini.  Ngombana kwakhiwa ikumba yokuthoma yetende, lapho bekunelithi leembani netafula nomqaliso wezikwa zomnikelo;* ibizwa ngokuthi yiNdawo eCwengileko.  Kodwana ngemva kwerharideni lesibili bekunekumba yetende ebizwa ngokuthi yiNdawo eCwengeke Khulu.  Lapho bekunesitja segolide sokutjhisela ipepho nomfaji wesivumelwano ebewusindwe woke ngegolide, ngaphakathi kwawo bekunomjeka wegolide onemana nentonga ka-Aroni etlhurhileko namatje asipara wesivumelwano;  ngaphezu kwawo bekunamakherubhi agubuzese ngesithunzi sawo isigubuzeso sokubuyisana. Kodwana nje akusisikhathi sokunaba ngezintwezi.  Ngemva kokuthi izintwezi zenziwe ngendlela le, abaphristi bangena qobe ekumbeni yokuthoma yetende bona benze imisebenzi ecwengileko;  kodwana umphristi ophakemeko ungena yedwa ekumbeni yesibili kanye ngomnyaka, akangeni angakaphathi iingazi azinikela ngebanga lakhe nangebanga lezono zabantu abazenze bangazi.  Ngalokho ummoya ocwengileko ukwenza kukhanye ukuthi indlela etjhinga endaweni ecwengileko beyingakembulwa ngesikhathi itende lokuthoma lisesekhona.  Itendeli limfanekiso wesikhathi sanje, begodu ngokuvumelana nelungiselelweli, kunikelwa izipho nemihlatjelo. Nanyana kunjalo, izintwezi azikghoni ukwenza unembeza womuntu owenza umsebenzi ocwengileko aphelele. 10  Ziphathelene kwaphela nokudla neenselo nokuhlanzwa ngokwesiko okuhlukahlukeneko.* Bezizimfuneko ezingokomthetho ezimalungana nomzimba begodu bekufuze zilandelwe bekube sikhathi esibekiweko sokunqophisa izinto. 11  Nanyana kunjalo, ngesikhathi uKrestu afika njengomphristi ophakemeko wezinto ezihle esezenzekile, wadlula etendeni eliqakatheke khulu neliphelele khulu, elingakenziwa ngezandla, okutjho ukuthi, elingasingelendalo le. 12  Wangena endaweni ecwengileko, ingasi ngeengazi zeembuzi namathole aduna, kodwana ngeengazi zakhe, kwaba kanye kwaphela, wasifumanela isindiso* engapheliko. 13  Ngombana nangabe iingazi zeembuzi nezeenkunzi nemilotha yethokazana* efafazwa kilabo abasilaphaziweko icwengisela ukuhlanjululwa kwenyama, 14  iingazi zakaKrestu owathi ngommoya waphakade wazinikela ngaphandle komtjhapho kuZimu, zizobahlambulula kangangani-ke abonembeza bethu emisebenzini efileko ukuze sinikele umsebenzi ocwengileko kuZimu ophilako? 15  Kungakho amlamuleli wesivumelwano esitjha, ngombana wafa njengesihlengo bona atjhaphulule abantu ekweqeni umthetho okwenzeke ngaphasi kwesivumelwano sangaphambili, ukuze kuthi labo ababiziweko bafumane isithembiso selifa elingapheliko. 16  Ngombana lapho kunesivumelwano khona, ukufa komenzi wesivumelwano omumuntu kutlhogeka bona kube khona, 17  ngombana isivumelwano sisebenza ekufeni, njengombana singasebenzi umenzi wesivumelwano omumuntu nakasaphilako. 18  Ngebanga lalokho, nesivumelwano saphambilini azange senziwa sasebenza ngaphandle kweengazi. 19  Ngombana ngemva kokuthi uMosi akhulume woke umyalo womThetho kibo boke abantu, wathatha iingazi zamathole aduna neembuzi, namanzi, newulu ebomvu be, nehisopi, wafafaza incwadi* nabantu boke, 20  wathi: “Lezi ziingazi zesivumelwano uZimu aniyale bona nisilalele.” 21  Ngokufanako, wafafaza netende nazo zoke izitja zomsebenzi ocwengileko ngeengazi. 22  Iye, ngokomThetho pheze zoke izinto zihlanjululwa ngeengazi, begodu ngaphandle kobana iingazi ziphalazwe akwenzeki ukulitjalelwa kwezono. 23  Ngalokho, bekutlhogeka bona umfanekiso wezinto zezulwini uhlanjululwe ngeendlelezi, kodwana izinto zezulwini zitlhoga imihlatjelo engcono khulu. 24  Ngombana uKrestu akhenge angene endaweni ecwengileko eyenziwe ngezandla, emfanekiso walokho okungokwamambala, kodwana wangena ezulwini ngokwalo, kangangobana nje ubonakala phambi kwakaZimu ngebanga lethu. 25  Lokho akhenge kwenzelwe bona azinikele kanengi, njengalokha umphristi ophakemeko angena endaweni ecwengileko qobe mnyaka neengazi ekungasingezakhe. 26  Ngathana bekunjalo, bekuzakufanele atlhage kanengi kusukela ekuthonyisweni kwephasi. Kodwana nje uzibonakalise kwaba kanye kwaphela ekupheleni kwephasi bona aqede isono ngomhlatjelwakhe. 27  Godu njengombana abantu balindelwe kukufa kube kanye kwaphela, kodwana ngemva kwalokhu bafumane isahlulelo, 28  ngokufanako noKrestu wanikelwa kwaba kanye kwaphela bona athwale izono zabanengi; nasekabonakala kwesibili uzabe angasazokuqalana nesono, begodu uzokubonwa ngilabo abamfuna ngeqiniso bona basindiswe.

Imitlolo Ephasi

Heb 9:2  Namkha “wezikwa zombukiso.”
Heb 9:10  NgesiGirigi “namabhabhadiso ahlukahlukeneko.”
Heb 9:12  NgesiGirigi “ukuhlengwa; ukutjhatjhululwa.”
Heb 9:13  Namkha “yekomo esikazi encani.”
Heb 9:19  Namkha “umsongo.”